شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:45

۱

     بنام خالق عالم هستی 

       لطفاً مطالعه پیوند های رنگین کمان صلح را فراموش نکنید.

     ارتباط ما با خداوند یا ارتباط امواج الکترومقناطیسی دورو بر وجود ما با امواج الکترومقناطیسی عالم هستی....... میگویند" با تمرکز به خداوند ما با خداوند صحبت میکنیم و اما وقتیکه درما ارامش ایجاد میشود، ان زمانیست که خداوند با ما صحبت میکند."

رنگ سال 2010  م  فیروزه ای .....                                    

http://www.rasekhoon.net/forum/ThreadShow-31601-1.aspx 

جرگهء مشورتی صلح، یک امیدواری برای آشتی ملی

افغانها در طول تاریخ مشکلات قومی قبیلوی وسیاسی شانرا با تشکیل جرگه حل نمودند، امروز مورخ ۱۲ جوزا جرگه صلح در پایتخت کشورما دایر شد...

http://da.azadiradio.org/content/article/2060086.html

از روز جهانی طفل طی مراسم خاص در کابل تجلیل به عمل امد

http://da.azadiradio.org/content/article/2058647.html

تجلیل از هشت ثور مصادف  به ۲۸ اپریل روز پیروزی مجاهدین در افغانستان

از این روز خجسته د رکابل و ولایات کشور تجلیل به عمل امد

http://www.youtube.com/watch?v=5FpqV_MK4B8&feature=related

۱۸ سال از پیروزی مجاهدین در افغانستان گذشت، طی هژده سال ایکه گذشت ما شاهد تحولات سیاسی در کشور خود هستیم، با به قدرت رساندن مجاهدین و  تفرقه اندازی میان گروپ های مختلف مجاهدین توسط افراد استفاده جو و فرصت طلب ( کشورهای ایکه مجاهدین را کمک میکردند نیز اینبار نظاره گر جنگ میان گروپ های مختلف مجاهدین  شدند )، به قدرت رساندن طالبان  و بابه قتل رساندن شهید مسعود، حمله یازده سپتمبر در امریکا، دوباره انتقال قدرت از طالبان به مجاهدین  و ارسال قوای به اصتلاح کمک کننده  درکشورما، حملات انتحاری توسط طالبان و حملات هوایی قوای ناتو در قریه های کشور ما، بیکاری و فقر اقتصادی که دامن گیرمردم مخصوصاً جوانان ما شد،  از جانب  دیگر گروپ های مذهبی مانند مجاهدین و گروپ های غیر مذهبی در کشور ما دارای کدام رهبری واحد نبوده انقدر تخم نفاق درمیان مردم ما پاشیده اند تا اگر قوای ناتو مجبور به ترک کشورما گردند، اینبار به اصتلاح انسان، انسان را خواهد خورد، تقسیمات ما به ادیان، ملیتها، اقوام، زبانهای مختلف، تلاش جهت به قدرت رسیدن میان احزاب وگروپها ی مختلف سیاسی و مذهبی  باعث خواهد شد که یکبار دیگردوره جنگهای داخلی میان مجاهدین را به اضافه ای گروپ های طالبان تکرار نمایند، جوانانیکه ازاضافه تراز چهل کشور به کشور ما فرستاده شدند، هرکدام دارای فامیلها ، زن و فرزند، مردمان تحصیل کرده که به بهانه مبارزه با تروریزم در خاک ما کشته میشوند.

در کشورهای ما جنگ باعث فقر اقتصادی، بیسوادی و بیکاری جوانان ما گردید  و اما درسایر کشورها جهت تداوی و پرابلم های صحی مردم  باید بیمه صحی داشته باشید،  به دولت مالیه بپردازند، تحصیلات برای اطفال و سایرین رایگان نیست همه ساله به کرایه خانه، گاز برق ....  افزود میگردد، در حالیکه در کشور های ما تداوی و تحصیلات رایگان و متإسفانه ما به اموزش اهمیت نمیدهیم انچه درحقیقت اینده ما را میسازد وهمه سرگرم فعالیت های سیاسی و مذهبی هستیم در دیگر کشورها مردم با پرداخت مالیه به دولت، ازاین پول به مصارف جنگ در دیگر کشورها به مصرف میرسد و به  پناهنده گان خارجی درکشورهای شان  کمک میشود پس چقدرخوب بود تا اگردراین جهان جنگ نبود و مردم در ارامش و رفاه زندگی میکردند. تا زمانیکه کنترول ملتها بدست خودشان نباشد هیچگاه ملتها به ازادی  و دیموکراسی نمیرسند، دیگر کشورها به هر عقیده مذهبی و یا غیر مذهبی  بنام ازادی و دیموکراسی...  از ثروت های کشو های ما استفاده میکنند، تا زمانیکه دل ما به مردم ما نسوزد دیگران دلسوز ما نیستند با از بین بردن اختلافات مذهبی ، سیاسی و احترا م گذاشتن به عقاید و نظریات یکدیگرو دوری کسب قدرت و قدرت طلبی، ما خواهیم توانست به مردم ازادی و دیموکراسی را به ارمغان بیاوریم نه دیگران، از قرنها به این طرف سایر کشورهامر دم  را بنام دیموکراسی....   فریب واهداف شانرا در کشورهای ما پیاده میکنند.

  هدیه نوروزی ابرقدرت های جهان از طریق دولت ایران به مردم افغانستان ...ما شاهد اعدام یک تعداد جوانان بیگناه افغان در ایران هستیم، این جوانان بنابرنبود زمینه کار در افغانستان مجبور به ترک خانه و کاشانه ای شان شدند ( با وجودیکه زیاده تر از چهل کشور کمک کننده در افغانستان موجود، پرابلم بیکاری مردم تا فعلاً حل نشد) ، بهانه ای به اتهام  فروش مواد مخدر توسط این جوانان در ایران، ما شاهد قتل و کشتار جوانان ایرانی در ایران طی سال ایکه گذشت و اعدام جوانان افغان به بهانه های مختلف هستیم،  در طول تاریخ  جوانان ما  در اثر جنگها  با پیروی از افکار و عقاید سیاسی و مذهبی مختلف و تفرقه اندازی میان شان توسط این افراد به قتل رسانیده میشوند، کشتن جوانان ایرانی و افغانی به بهانه های مختلف در ایران ادامه دارد، مشکل دیگرمعتاد ساختن جوانان به مواد مخدر و یا بازماندن ما از تحصیل،  امسال در اغاز سال ۱۳۸۹ این هم تحفه ای بود که توسط این افراد در میان قدرت مندان دولت ایران به مردم ما هدیه شد، سه هزار جوان دیگر نیز باید منتظر اعدام خود باشند، از نوروز تحت نام روز جهانی نوروز تجلیل به عمل میاید و اما در طول تاریخ هدف قدرت مندان جهان نه تنها قتل و کشتار جوانان فارسی زبان و خاتمه دادن به نسل اریایی یست، فارسی زبانهایکه در ایران زندگی میکنند نه تنها به بهانه های مختلف کشته میشوند بلکه افغان های ایکه به ایران مهاجرت میکنند، از جمله مردمان اهل تشیع ، به بهانه های مختلف به قتل میرسند، پیروان این شاخه ای از مذهب اسلام در اثر جنگها درطول تاریخ قصداً به قتل میرسند،( لطفاً تاریخ ایران را مطالعه کنید)،  نسبت به سایرشاخه های پیروان مذهب اسلام اهل تشیع در اقلیت قرار دارند، ممکن بنابراریایی بودن فارسی زبانها ست،  ازطرف دیگر امام حسین(ع) نیزتوسط این افراد به شهادت رسید و ایرانیان  را پیرو این شاخه از مذهب اسلام ساختند، عیسی مسیح بیگناه  توسط این مردمان صلیب شد ( عیسی از پرداخت مالیه به دولت ان وقت مردم را منع میکرد )  و بعد ها به  نام مسیحت درجهان قدرت گرفتند...) جوانان ما اینده سازان کشور شان، نان اوران  فامیلهای شان در اثر جنگها  و یا به بهانه های مختلف به دام این افراد گرفتار به قتل میرسند، قرار شنیده اعدام شده گانیکه در سرحد میان افغانستان و ایران به فامیل های شان تسلیم شدند، علاوه  با اخذ ۱۰۰ دالر از تسلیم اجساد این جوانان بیگناه توسط پولیس دولت ایران، این جوانان بوت های پلاستیکی در پا داشتند و یکی از این جوانها در اثنای حلق اویز شدند به بیگناهی خود میخندید، متاسفانه از طریق دولت افغانستان هیچ کدام اقدام در مورد صورت نگرفت، کشورهای مانند ایران و افغانستان از جمله کشورهای فقیر جهان، قدرت مندان جهان موقیعت جغرافیایی، اب وهوا، خاک و گل افغانستان را به کشت تریاک مناسب یافته، تا جوانان را در ایران، افغانستان سایرکشورهای اسیایی مرکزی و جهان به مواد مخدر معتاد سازند، بنابر تبصره مردم پاکستان گروپ های سیاسی توسط باند مافیا به قدرت میرسند چنانچه در زمان به قدرت رساندن طالبان در افغانستان زمین های زراعتی در افغانستان به کشت مواد مخدر مبدل گردید و اما اینکه از طریق میدان های هوایی به کشور های جهان چگونه قاچاق میشود درسایر کشورها چه افراد با اینها همدست اند، چگونه برای کنترول مردم و جوانان در جهان،  مردم جهان مخصوصاً جوانان را معتاد به مخدرمیکنند؟ ...بدام انداختن جوانان با کیس های مختلف... چرا مردم جهان را  به مسایل سیاسی و مذهبی سرگرم  نگهمیدارند؟.... و یا گمراه میسازند؟ چگونه و چرا مردم جهان را در فقر، بیسوادی، بیکاری،غربت وجنگ نگهمید ارند؟  ..... چگونه راه حل پیدا کنیم؟  پاسخ دادن به این سوالات کاریست بس دشوار.... این گروپ افراد با تفرقه اندازی میان پیروان ادیان مختلف، افراد مذهبی و غیرمذهبی، ملیتها، اقوام  قبایل وفامیلها مهارت خاص دارند واما فقط و فقط درکشور های اسیایی مرکزی و در کشور جنگ زده مثل افعانستان جوانان ما به این بهانه به پای چوبه دار میروند،اعدام میشوند و یا توسط این افراد به مواد مخدر معتاد میگردند.

وقوع برف کوچ در سالنگها تونل سالنگ که هشت ولایت شمال و سه کشور اسیایی مرکزی را به پاییخت کشورما وصل مینماید ازهمان ابتدایی احداث ان درفصل زمستان باعث مرگ هموطنان ما گردیده است، درریزش برف باری اخیرکه با طوفان و برف کوچ توأهم بود، منجربه کشته شدن ۱۷۵ نفر و جراحت برداشتن صدها تن از مسافرین در طول راه گردید،این حادثه درنوع خود یکی ازخونین ترین رویداد هایست که در کشور ما از سبب  ریزش برف علاوه از بمباردمان های هوایی، حملات ا نتحاری وقتل های دسته جمعی بوقوع پیوسته است، اما میشود ازوقوع چنین حوادث جلوگیری به عمل اید: قبلاً در این منطقه افراد موظف وظیفه داشتند تا اوضاع جوی و طوفانها را در روزهای قبل پیشبینی و تدابیر لازم وقایوی اتخاذ نمایند، از طریق برنامه های تلویزیونی و استیشن های رادیویی که در داخل وسا یل نقلیه رادیو موجود، در روزهای برف باری هریکی دو ساعت به اطلاع مسافرین رسانیده شود تاهموطنان  ما قبل ازرسیدن در ناحیه تونل که ساحه خطر محسوب میگردد، برسند ازموضوع اگاه باشند و یا از رفتن به دره خود داری نما یند.

 در زمانیکه ا ین تونل حفر میشد، انجینیران المانی این تونل را در ناحیه تحتا نی دره حفر میکردند و حفر انرا به ارتفاع ۳۴۰۰ متر از سطح بحر مناسب نمیدانستند و اما انجینیران وروسی این تونل را به ارتفاع ۳۴۰۰ متر بلند تر از سطح بحر حفرکردند، چون دولت انوقت رابطه ای خوب با دولت شوروی داشت، هر کشورخارجی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به کشورما فرستاده میشوند نه برای کد ام کمک واقعی به مردم،تا از مشکل مردم  کاسته شود، علاوه  براینکه دروازه های تونل از بین رفته دراثرانفجاربم با ریزش برف و باران اب  از دیوار های تونل نیز درداخل ان سرا زیر میشود، ممکن در اینده سبب از بین رفتن  تونل شود، درفاصله ۴۰ کیلومتر راه های پرخم و پیچ  درطول راه کدام قریه ویا خا نه های مردم موجود نیست، اگر موتر به دریا غرق شود، کس نمیداند تا به نجات ان بشتابد.

دورنه نزدیک، طی سه دهه جنگ  به جزا زتحولات سیاسی کدام تحول اقتصادی، اجتماعی .... درکشور ما به ملاحظه نرسید، اشغال کشورما  توسط قوای سرخ شوروی،جنگهای مجاهدین ( کشورهای ایکه مجاهدین و مهاجرین را در خاک خود پناه میداد ند، کشور پاکستان....کمکهای ایکه به مجاهدین  از طریق کشورهای خارجی صورت میگرفت به مجاهد ین داده نمیشد، اکثرفامیلها جوانان ونوجوانان شان از تحصیل باز ماندند...) و به قدرت رسا ندن طالبان درکشورما ، هرگروه و گروپ سیاسی مذهبی وغیر مذهبی  را که درطی سه دهه جنگ در کشور ما به قدرت رسا ند ند، جای گروپ مذهبی را گروپ غیر مذهبی  میگرفت  و برعکس ان،  ازاین پالیسی درهمه کشورهای اسیایی مرکزی  استفاده میشود، با به قدرت رسیدن گروپ های غیرمذهبی درکشور ما چا نس تحصیل و اموزش  برای جوانان ، نوجوانان و اطفال زیادتر بود و لی وروسها به قدرکافی از گاز، نفت و ذخایر معادن کشورما استفاده میکردند، به گفته مجاهدین ذخا یر معدنی را  بعد از استخراج با خاک ان در کشورشا ن منتقل میکردند، مخصوصاً که در این اواخر ذخا یر یورا نیم را درولایت هلمند.... کشف نمودند و اما با به قدرت رساندن گروپهای متعصب مذهبی،مکا تب اتش زده میشود، مکا تب را مسدود ومانع تحصیل جوانان،اطفال ونو جوانان ما میشوند، به گروپ های مذهبی تلقین میکنند که خارجی ها کافر یا فرنگی ا ند، گروپهای مذهبی ما نند طالبان... مانع رفت و امد این کافرها یا فرنگی ها در کشورما میشوند، بنأ  کافرها نمیتوانند ازعواید گاز نفت ذخا یر معادن،سنگ های قیمتی....کشورما استفاده کنند،ما افغا نها قدر مردم خاک و وطن خود را متأسفانه نمیدانیم، همه ای ما را به گروپ های مختلف سیاسی، مذهبی وملیت های گوناگون  تقسیم نمودند.

سنگهای معادن در کشورهای خارجی ارزش خاص خود را دارند، ازسنگهاهای قیمتی در درمان بیماری ها  نیزاستفاده میکنند، به قیمت زیاد در کشورهای خارج به فروش میرسد.  مد ت زمانی یک گروپ، بعد گروپ مخالف انرا قدرت میدهندتا  از یک طرف گاز  یورانیم و دیگر ذخایر معادن کشورما را به کشورهای شان صادرنمایند ازطرف دیگر بتوانند مردم را بیسواد نگهدارند، جوا نان ما دارای تحصیلات متوسط یا بیسواد و به تعداد کم دارای تحصیلات عالی از نظرعلمی نیز کدام پیشرفت نداشته باشند، فقروبیچاره گی ما از همین جاه شروع میشود و با جنگهای داخلی به تعداد بیکاران ومعتادین به مواد مخدر هر روز افزون میگردد،  یک حالت تعادل را درکشورهای اسیایی مرکزی  با به قدرت رسا ندن گروپ های مذهبی و غیرمذهبی حفظ میکنند،طی سه دهه جنگ هرگروپی یکه قدرت سیاسی خود را ازدست داد، با گروپی ایکه به قدرت رسید درجنگ باقی ما -ند، علاوه برتعصبات مذهبی درکشورما، تعصبات زبانی  اختلافات در بین ملیتها را نیزدامن میزنند، این عوامل باعث شد که از ۱۴۰۰ سال به این طرف وضع مردمان ما بهترنشود، مردم ما بیکار، بیسواد درفقر وغربت به سربرند وچشم امید ما به کمک کشورهای خارجی  دوخته شد،  بنأ وظیفه جوانان ما و نسلهای اینده ای ماست  تا به عقا ید مذهبی ونظریات سیاسی یکدیگر احترام بگذاریم، انانیکه ما را درتشکیل گروه های سیاسی و مذهبی تشویق جلب و جذب میکنند درحقیقت باعث تباهی و بدبختی زندگی ما و نسلهای اینده میشوند، ادیان ما عقا ید مذهبی ما به ما به ارث رسیده و ما را تلقین ذهنی میکنند ،  این افراد استفاده جو با روش های مختلف عبا دت خداوند در ادیان مختلف با احساس نفرت بیک دیگر مردم را تلقین ذهنی نمودند و این تلقین منفی باعث ان شد تا مردم با عقا ید مختلف  مذهبی یا ضد مذهبی از یک دیگر دوری نما یند با پیروی از افکار سوسیالیستی و کمونستی نیزمردم را فریب میدهند، پدران و مادران باید به فرزندان خود بفهمانند، برای فامیلهای ایکه به انترنیت ویا خواندن و نوشتن بلدیت ندارند، با ید تبلیغ شود تا ازجنگ قتل و کشتار یکدیگر دست بکشند، و درشرایط صلح صفا و باهمی با احترام گذ اشتن به  عقاید مذهبی و افکار سیاسی  یکدیگر زندگی کنند درفکرا ینده بهتر برای خود فامیل و هموطنان خود گردند تا باشد کشورما روز به یاری خداوند از جمله کشورهای پیشرفته جهان محسوب گردد.

http://kabulpress.org/my/spip.php?article4673

                                                                           ۱۲-۰۲-۲۰۱۰

به اساس گزارش تلویزیون اریانا  مورخ ۱۴ فبروری کشور شوروی طرح بازسازی تونل سالنگ رابه دولت افغانستان خواهد داد، به اسا س یک گزارش دیگر دولت وروس اعلان نمود که ما نمیتوانیم در قسمت باز سازی به دولت افغانستان کمک کنیم و اما تلاش میورزند تا اگر بتوانند چگونه استفاده از انرژی هسته وی در ایران  را جلوگیری و تحریم نمایند، یگانه هدف این کشورها دست یافتن به ثروت ها و منافع کشورهای اسیایی مرکزی، قتل و کشتار جوانان ان و مردمان انرا در فقر اقتصادی و بیسواد نگهداشتن.                                                       ۲۰۱۰-۰۳-۰۳ 

پرابلم دیگر در صفحات شمال کشورما اب خیزی دریا اموست باوجودي که همه ساله رود خانه آمو باعث تخريب مزارع وخانه هاي روستا ييان درمربوطات ولايت بلخ مي شود، در ولایت جوزجان ۱۲۸ هزارهکتارزمینهای زراعتی شامل بستردریا گردید، دریا امو به امتداد ۱۲۰۰کیلومتر سرحد بین افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان، تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تشکیل میدهد ومتأسفانه افغانها تا حالا ازمزایای ان کدام استفاده ننموده (  اعمار بند های ابی برق، جهت استفاده از انرژی برق، سیراب نمودن زمین های زراعتی، تشویق دهاقین به کشت زعفران به عوض کشت خاشخاش، دهاقین ما میتواند از کشت زعفران عا ید خوب بدست اورند)   برای جلوگیری از طغیان اب دریا امو در حدود ۵۰۰-۷۰۰ هزار دالر تخمین گردیده،  کشورهای خارجی در بخش ارسال متخصصین نظا می، تربیه اردو ملی و پولیس علاقمند اند و اما در بخش اعمار پل ها ، اعمار بند برق، تأسیس فابریکه ها و اعمار مراکز صحی و یا دربخش معارف و زراعت  کدام علاقمندی نشان نمیدهند(  نبود برق پرابلم اولیه مردم ما را تشکیل میدهد،  بیکاری وپرابلم های صحی مردم ما را رنج میدهد ) در بخش کمکهای صحی که به میلیون ها دالررسید و اما مردم از بی دوایی و از مصاب شدن به امراض سوتغذی میمیرند، ما در کشور خود یک میلیون معتاد به مواد مخدر داریم... با ازبین رفتن دولت طالبان به هزارها موسسات خیره از کشورهای خارجی کمک گرفتند و اما این کمکها به مردم نرسید،  یگا نه بنیادی که به مردم  صادقانه کمک میکند، بنیاد بیات است،  بلاخره دولتهای خارجی تصمیم گرفتند تا این کمک ها را مستقیماً به دولت نما یند و اما با نبود متخصصین خارجی این اقدام نیز کدام موفیقیتت به قبال نخواهد داشت، از یکطرف ما درکشور خود طی سه دهه جنگ متخصصین کاراگاه نداریم و از طرف دیگر پول گم میشود...، در بخش کمک پولی  به موسسات صحی به مردم ادویه کمک شود و دراعمارموسسات صحی ، اعمار پل ها، خانه سازی( در سه دهه جنگ خا نه های مردم ویران شد، تا کنون در این بخش هیچ کدام اقدام صورت نگرفته)....  از انجینیران افغان با افراد کار اگاه ازکشورهای خود استفاده کنند، تا اگر پول جهت بازسازی افغانستان به مصرف میرسد، افغانها انرا حس کنند که یک گام مفید برای بهتر شدن زندگی انها برداشته شده  درغیران برای مردم ما شعار تلقی میشود، به اصتلاح انچه میگویم وعمل نمیکنیم، در طی ۸ سالیکه گذشت  با موجودیت زیا دتر از ۴۰ کشور به اصتلاح کمک کننده در افغانستان هیچ کدام اقدام در قسمت ترمیم کوتل سالنگ و جلوگیری از اب خیزی دریا امو نشد.http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.com/2008/10/blog-post_09.html

 یگا نه دلیلی که پول به مستحقین ان نمیرسد.... چون اقتصاد و معامله پولی مردم جهان دردست این افردا استفاده جوست، این پولها را به بها نه ای کمک درمیان مردمان عادی کشورهای اروپا یی که به اصتلاح افغانها را کمک میکنند و یا جهت مبارزه با تروزیزم به مصرف میرسد، در با نکهای افغانستان انتقال میدهند، د راخبار و روزنامه ها  نیز به  نشرمیرسد و اما پولها  به اصتلاح کمک به مردم  را افراد ما نند خودشا ن تسلیم میشوند،ممکن ۳۰ یا ۴۰ فیصد از این پولها برای مردم  به مقاصد مختلف کمک شود، بقیه ای این پولها معلوم نیست چه میشود و هرروزیکه بخواهند افغانستان را ترک گفته و با این پولها درکشورهای اروپایی یا امریکا خا نه خرید کنند و به تجارت بپردازند، قرارشنیده خلقیها به تعداد زیاد در امریکا دارای خا نه های شخصی اند، زمان خلقی ها برای سوسیالیزم شوروی کار میکردند و در افغانستان مردم را به ضد سیاست امریکا و ضد سیستم سرما یه داری تشویق میکردند، دوکتور نجیب یکی از رهبران گروپ خلق که ازجمله ای این افراد استفاده جو  نبود، باوجویکه در دفترملل متحد پناهنده گی داشت، توسط طالبان او را به قتل رسا نیدند، هر رهبر دیموکرات و یا دیکتا تور توسط این افراد تربیه میشود و اما متعصب ترین گروپ های مذهبی و غیرمذهبی به شمول طالبان، خلقیها ازهر گروه و گروپ در این کشورها رهبران و فامیل های شا ن تحصیلات خود را به اتمام رسا نیده و به کشورهای ما جهت فعا لیت های مذهبی و ضد مذهبی فرستاده میشوند، در اروپا مردم عادی از پرداخت پول تکس و بیمه ای صحی در مشکلات اند، همه سا له به مقداراین پول اضافه میگردد.

 به ارتباط  این موضوع نه تنها محیطی که زندگی میکنم، صحتم حتی چه خورم و میپوشم را نیز در کنترول دارند، پول، اقتصاد و وضع مالی شدیداً در این ۱۱ سال تحت کنترول این افراد قرار دارد،حتی فکر میکنند من برایم پول پس انداز میکنم،  دریافتم تا اگر بتوانند کدام مشکل اقتصادی برایم ا یجاد کنند  برعلاوه  استعمال خلقیها، محمدزایی وطالبان افغان یا پاکستانی به ضدم ، تقریباً ده - یازده سال قبل از حساب بانکی من یک مقدار پول اخذ نمودند، از ان به بعد پولم را به طور مستقیم ازکارمند با نک به قسم کش اخذ میکردم، درهربا نکی که مراجعه میکردم، اگر ا ین افراد در ان روز وظیفه میداشتند با مود بد که چرا من پاس ندارم، برخورد مینمودند و بعد ازمد تی سیستم اخذ پول به قسم کش در با نک مربوطه از بین میرفت و من مجبور به با نک دیگر مراجعه کنم، در این شهر صرف چاربا نک موجود است که بعد از مراجعه من به هریک از این با نکها سیستم کش را از بین بردند، بلاخره درماه جنوری با ید من ازطریق با نک  پاس دریافت میکردم، تا از طریق پن پولم را اخذ نما یم، دریکی از ا ین با نکها ازحادثه اخذ پولم  توسط این افراد  از حساب بانکی خود یاد اوری نمودم و اما فعلاً مجبور هستم تا پاس اخذ نمایم،  انها از طریق با نک شان برایم  پاس فرستادند، من دوباره جهت فعا ل ساختن پاس یا انتخاب پس ورد نزد شان مراجعه نمودم، خا نمی ایکه شباهت زیاد به ما افغا نها داشت و از این قصه اگاهی داشت، به من گفت تا  برای فعا ل ساختن یا انتخاب پس ورد، با ید عدد ۶ رقمی را انتخاب کنم و اما  زما نیکه برای اخذ پولم به با نک مراجعه نمودم، پاس کارنکرد، باید عدد چار رقمی یا ۴ دیجت میبود، مدت۱۵ روز مرا منتظر گذاشتن تا پاس دیگر اخذ نمایم و قصدا برایم اردر نداده بودند، خانمی ایکه از اهل هنود بود درقسمت اردر دوباره پاس مرا کمک نمود، بعد از دریافت پاس دوم  روز گذشته این خانم را ندیدم، او از همکارانش یاد اوری نمود که انها اردر نداده بودند ، بازهم دو خانم هالندی که قبلاً یکی از این خانم ها مشکل ایجاد نموده بود، دختر هالندی پا س وشناخت کارت را با خود برد و بعد جهت فعال نمودن پاس دوم  مرا نزد خود خواست و اما در پهلوی این ماشین یک ماشین دیگر را نیز گذاشته بودند، از این دختر سوال نمودم برای بار اول که من برای فعا ل سا ختن پاس نزد شما مراجعه نمودم، من این ماشین را ندیدم، درجواب گفت:  این دو باهم یکجا کار میکند، اگر چنین باشد که انها پس ورد کارت پولی مرا کاپی کرده باشند تا ۳۰۰۰ ایرو و ممکن زیاده تر بتوانند ازحساب با نکی من اخذ نمایند و باز هم در جواب خواهند گفت: خودت اخذ نمودی به جز خودت دیگر هیچ کس  پس ورد شما را نمیداند و اما اینها همه چیز رامیدانند و هیچ گاه برای یکد یگر خود پاینت منفی نمیگذارند، حتی فعلاً پاس های مقناطیسی الکتریکی برای گاربج ها  طوری ساخته اند، هر کا نتینرگاربج، دارای نمره عدیست، در صورتیکه کارت نزد شما موجود باشد، میتوانند در فاصله خیلی دور نمره هر کارت را تبدیل تا از کا نتنینردیگر برای کاربج کثا فات منزل تان استفاده کنید ، برای تغیر کا نتینر کاربج قصداً مرا مدت یک ماه  منتظر ماند ند تا من بتوانم از کانتینریکه نزدیک اپارتمانم قرار دارد، استفاده کنم و هرروزیکه برایشان زنگ میزدم در جواب میگفتند فردا امتحان کن کارمیکند ومن از تیلییفون نمودن زیاد خسته شدم.

    15.02.2010       

میگویند تا زما نیکه یک شخص از خود نفرت نکند از دیگران نفرت نمیکند،پس گفته میتوانم که این افراد از خود نیز از چند قرن به این طرف متنفر اند، چون پول  و قدرت احساس بشر دوستی را از ذهن این افراد پاک نموده و احساس قتل و کشتار انسانها و استعمال مردم را به ضد یکد یگر با عوام فریبی و احساس نفرت  نسبت  به انسانها را درانها  پرورش دا ده، قبل از ظهور ا دیان مختلف درجهان تدریس ریکی، قوانین ذهنی و انواع ریلکس تراپی  در میان مرمان مروج بود، قسمیکه امروز میبینیم، به ندرت از طریق برنامه های تلویزیونی به تدریس گرفته میشود، بناءً از چند قرن  به این طرف در بین این افرا د به صورت مخفی اموزش داده میشد.

 رهبران دیکتا تور و خونخوار جهان چون هیتلر، صدام .... نیز توسط این افراد تربیه و پرورش یافت، این افراد در میان قوم و خویش، همسایه،هم صنفی، همکار ،دوستان  .....موجود با عبا دت خداوند به اد یان مختلف،  ایجاد تعصبات مذهبی، اختلافات میان ملیت ها، تقسیم مردم  به افکار سیاسی مختلف زیر نام سوسیالیزم یا کمونیزم ....  باعث شد ند که به میلیون ها میلیون مردم جهان به قتل و کشتار یکد یگر خود بپردازند، در حا لیکه یک رهبردیکتا تور یا یک نفر به تنهایی نمیتواند، میلیونها میلیون انسان را به قتل برسا ند، طی سه دهه جنگ در کشورما رهبران زیاد امد ند و رفتند.

با وجود کمکهای کشورهای خارجی درکشورما  کدام توجه در قسمت بهتر شدن زندگی مردم صورت نمیگیرد، به اساس گزارشا تی که از برنامه های مختلف تلویزیونی جمع اوری نمودم، فعلاً درجنگ شدید درولایت هلمند افغانستان که در ان پا نزده هزار نفر از قوای نا تو با طا لبان میجنگد،  توسط قوای نا تو به یک تعداد طا لبان پول داده میشود تا از جنگ دست بکشند و اما مردم عادی که به خا طر جنگ خا نه و کاشا نه ای شا نرا ترک گفتند تا حالا کدام کمک برای شا ن صورت نگرفته، در صورتیکه پارلمان افغانستان کمک های کشورهای خارجی به موسسات مختلف را  تحت بررسی و کنترول  قرار دهد، ممکن ا ین پول ها در بازسازی افغانستان و کمک به مردم به صورت بهتر ان به مصرف برسد.

ولایت هلمند در همسایه گی کشور پاکستان و ایران قرار دارد، در این ولا یت کشور ما قشون انگلیس مستقر است،  انها به ا ین نظر اند : هد ف ما کشتن طالبان و از بین بردن بته های تریاک نیست، مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد مخدر یگا نه  بها نه یست  برای قوای ناتو که در افغا نستان باقی بما نند،  قاچاق مواد مخدر در این منطقه به قاچاق مواد مخدر کشور کولمبیا میما ند که مواد مخدر توسط نظامیان تولید و قاچاق میشود،  در این منطقه مردم را انقدرا ذیت نمودند که مردم مجبور به جنگ با نها شدندُ  زیر زمین های د راین منطقه  حفر نمودند که به صد ها موتر در ان روزانه رفت و امد میکنند و معلوم نیست که کجا میروند و چه میکنند.  ایا پالیسی صد سا له ای خود را در این منطقه به اجرا گذاشتند و اینکه چه  تغیرات جغرا فیایی را در ا ین منطقه بوجود خواهند اورد  یا هدف شان استخراج ذخایر یورانیم است ....  این جنگ،  جنگ داخلی نه ممکن جنگ میان کشورهای بزرگ خواهد بود، در جنگ مجاهد ین با وروسها هیچگاه ۱۵ هزار نفر وروسی به یک ولایت افغانستان حمله نکرد. جنگ کنونی در  ولایت هلمند را محقیقین  بخش امور سیاسی و ملا ضعیف نماینده ای دولت اسبق طا لبان درپاکستان،  روی تقسیم منافع  تریاک این ولایت بین کشورهای شامل  پیمان نا تو و استخراج ذخایر یورانیم در این ولایت میدانند،  در فروش خاشخاش این ولایت مافیا بین المللی دست داشته وقوایی نا تو وعده نموده  تا از بین بردن بته های تریاک جلوگیری نما یند، هفت پولیس نیز توسط قوایی نا تو در هلمند به قتل رسید، با کشتار غیر نظامیان و پولیس معذرت خواسته و به فامیلهای شان پول بخشش میکنند، برای اینها زندگی ا نسانها ارزش ندارد، قاچاق مواد مخدر و استخراج یورانیم از جان ما ا نسا نها کرده پراهمیت تر است  ) جمع اوری گزارش  فوق از بحث های سیا -سی  برنامه های تلویزیونی.

 فلز یورانیم یا اورانیوم   U....

اورانیوم خالص توسط بعضی از ارتشها برای ساخت محا فظ برای تا نکها و ساخت قسمتها یی از موشکها و ادوات جنگی استفاده می‌شود. ارتشها همچنین از اورانیوم غنی‌شده برای سوخت ناوگان خود و زیردریایی‌ها و همچنین سلاحهای هسته‌ای استفاده می‌کنند. سوخت استفاده شده در راکتورهای نا وگان ایالات متحده معمولا اورانیوم U235 غنی شده می‌باشد. اورانیوم موجود در سلاحهای هسته‌ای بشدت غنی می‌شوند که این مقدار بصورت تقریبی 90% می‌باشد.

 • مهمترین کاربرد اورانیوم در بخش غیر نظامی تامین سوخت دستگاههای تولید نیروی هسته‌ای است که در آنها سوخت U235 به میزان 2الی3% غنی می‌شود. اورانیوم تخلیه شده در هلیکوپترها و هواپیماها به‌عنوان وزن متقابل بر هر بار استفاده می‌شود.

 • لعاب ظروف سفالی از مقدار کمی اورانیوم طبیعی تشکیل شده است ( که داخل فرایند غنی سازی نمی‌شود ) که این عنصر برای اضافه کردن رنگ با آن اضافه می‌شود.

 • نیمه عمر طولانی ایزوتوپ اورانیوم 238 آن را برای تخمین سن سنگهای آتشفشانی مناسب میسازد.

 • U235 در راکتورهای هسته‌ای Breeder به پلوتونیوم تبدیل می‌شود و پلوتونیوم نیز در ساخت بمبهای هیدروژنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 • استات اورانیوم در شیمی تحلیلی کاربرد دارد.

 • برخی از لوازم نوردهنده از اورانیوم و برخی در مواد شیمیایی عکاسی ما نند نیترات اورانیوم استفاده می‌کنند.

 • معمولا کودهای فسفاتی حا وی مقدار زیادی اورانیوم طبیعی می‌باشند، چرا که مواد کانی که آنها از آ نجا گرفته شده‌اند، حاوی مقدار زیادی اورانیوم می‌باشند.
   
 • فلز اورانیوم برای اهداف اشعه ایکس در ساخت این اشعه با انرژی بالا استفاده می‌شود.

 • این عنصر در وسایل Interial Guidance و Gyro Compass استفاده می‌شود.

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%85&SSOReturnPage=Check&Rand=0

                                                               21.02.2010                             

 مورخ ۲۳ فبروری به فامیلهای بیجاه شده از سیلاب در ولایت هلمند توسط بنیاد بیات کمک شد به اساس یک گزارش دیگر طا لبان از اطفال و زنان به قسم سپر دفاعی درجنگ استفاده میکنند و اما طا لبان این موضوع را رد میکنند، در مورد با ید از مردم  سوال شود،۴۰۰۰ نفر عساکر امریکایی در جنگ  عراق و ۱۰۰۰ نفر در جنگ با طا لبان کشته شد ند.                                                                                                   23.02.2010

مورخ ۲۵ فبروری بعد از فتح ولسوالی های مارجه و نادعلی ولایت هلمند توسط قوای ایساف،  والی هلمند به مردم  وعده نمود تا در قسمت بیکاری مردم را کمک خواهند نمود.     25.02.2010            

ما درکشور خود به انجینیران افغان در بخش اعمار پلها، سرکها ، خا نه سازی، استخراج معادن ...ضرورت داریم، طی سه دهه جنگ افراد تحصیل کرده مجبور به فرار از افغا نستان شد ند، تنها فرستادن متخصصین در بخش نظامی برای تربیه پولیس و اردوی ملی ضروری نیست، جوانان در رشته ای ا یکه تحصیل میکنند برایشان کار پیدا نمیشود و بعد از ۱۰-۱۱ سال از اینکه در مسلک خود کار نمیکنند بیک فرد عا دی مبد ل میشوند، دولتها در قمست بلند بردن سطح  دانش جوانان ما با -ید توجه جدی نمایند  درمکا تب کشورما یکی از زبا نها که رسمیت بین المللی داشته باشد از صنف اول که اطفال ما شروع به اموزش، خوا ندن و نوشتن را یا د میگیرند، تدریس شود؛ ما نند زبان انگلیسی و یا فرانسوی ( زبان انگلیسی رسمیت بیشتر دارد، اطفال ما اگر یکی از زبا نها را در طفولیت بتوانند یاد بگیرند، در جوا نی میتوا نند ما نند زبان ما دری به ان تسلت داشته و صحبت نمایند) الی صنف دوازدهم و  ختم یونیورستی ها، اموزش یک زبان دیگر در بالا بردن سطح دانش و کار یابی  جوانان ما را کمک میکند، بهترین استعداد ها را در جهان اطفال، جوانان و نوجوانان افغان و ایرانی در بخش اموزش علوم مختلفه دارند و اما متأ سفا نه اطفال، جوانان و نوجوانان ما قصداً بیسواد نگهداشته میشوند و کمتر باسواد و یا دارای تحصیلات عالی اند.

کشورهای پیشرفته جهان جهت تحقیقات علمی و پیشرفت های علمی در بخش های مختلفه علوم ، فراهم نمودن سهولت  کاری در بخش زراعت و مالداری، سا ختمانی،  سرک سازی، ساختن و بکار ا نداختن فابریکه ها ....   به مواد اولیه یا مواد خام ضرورت دارند، کشورهای اسیا یی مرکزی یگا نه ذخیره خوب مواد خام برای براورده نمودن ا ین اهداف است و اما  مردمان ما به بد ترین شرایط اقتصادی زندگی میکنند، در حا لیکه همه ای این ذخا یر و مواد اولیه را ما در خاک داریم و ما نند این کشورها ضرورت نداریم از دیگر کشورها به خاک خود وارد نمایم ، پارلمان کشورما از فروش وعا ید یکه از درک استخراج معادن کشور ما بدست میاید، باید اگاه و انرا با به قدرت رسیدن هر دولت تحت کنترول داشته باشند تا ازعا ید ان بتوانند در بازی سازی افغانستان، مشکلات بیکاری و حل  پرا بلم های صحی مردم بپردازند، برای  تربیه جوانان ما  در بخش  های مختلفه ای علوم  با استخدام متخصصین از کشورهای مختلف  و دیگر  دولتها های ما کدام نیاز به کمک کشورهای خارجی نداشته باشند، به کشورهای خارجی ( کشورهای غربی،عربی، امریکا، انگلیس، وروس، چین....) اجازه ندهیم تا ذخایرمعادن کشور ما را بدون پرداخت پول استخراج و جهت استفاده ای خود قرار دهند، اگر با طا لبان در خاک ما میجنگند، طالبان را نیز این کشورها به قدرت رسا نید ند، میتوانند  در کشور ها ی عربی ( الجزیره و مراکش) بجنگند،  کشورهای عربی منا بع نفت خیز جهان  اند و میتوانند از منابع ان کشورها استفاده کنند، ما نمیخواهیم از افغا نستان به قسم میدان جنگ میان کشورهای عربی و پیمان نا تو استفاده شود.

                                                                                               19.02.2010

حملات انتحاری در منا طق تجارتی شهر کابل مورخ ۲۶ فبروری مصادف به روز میلاد  با  سعادت و فرخنده ای حضرت محمد (ص): در فاصله ای کمتر از یک ماه بارد یگر طالبان دست به حملات انتحاری درمناطق تجارتی شهر کابل زدند، هوتل سی ستاره ( محل بود و باش هند یها که اکثریت شان در بیمارستا نها کار میکنند) و جاده پشتونستان، درحمله ای انتحاری جاده پشتونستان تعداد طالبان به هفت نفر کشته و اما ۷۰ تن از هموطنان ما شهید شد ند، به اساس گزارش سعید غفارسعید زاده رییس دفتر پولیس در بخش امنیت شهرکابل تعداد کشته شده گان را درهوتل سی ستاره به ۳۰ نفر تخمین نمود که ۴ تن از کشته شده گان هندی ها بودند در این روزها با تشکیل گروپ های هفت نفری،  طالبان را به قسم سلاح های زنده و جاندار برای از بین بردن منا طق تجارتی و بلند منزلهای کشورما  استفاده میکنند،  طالبان مکا تب را به اتش میکشند یا مسدود میکنند و دست به حملات انتحاری میزنند، جها نیان از طالبان به اسم تروریست ها یاد میکنند ، از چند قرن به این طرف جنگهای داخلی و یا جنگ با کشور های همسایه، فقر،  بیکاری، مشکلات تحصیلی ومعتاد شدن جوانان ما به مواد مخدر.... باعث گردید تا کشور ما و دیگر کشورهای اسیا یی مرکزی از جمله کشور های  فقیر جهان و محتاج به کمک و مردمان ما مورد لطف مردمان این کشورها قرار بگیرند.....  و اما کشورهای اروپایی که امروز  کشور های پیشرفته جهان را تشکیل میدهند،از اینکه چگونه به این پیشرفته ها نایل گرد یدند، لازم دانستم تا درمورد نتایج بارز جنگهای صلیبی  معلومات مختصر داشته باشیم:

جنگهای صلیبی اگر چه در مجموع 200 سال طول کشید. اما در عمل بیش از 4/3 آن به صلح گذشت. در این فواصل طولانی صلح ، اروپاییان فرصت کافی برای آشنایی با تمدن اسلامی و بهره‌ مندی از رونق اقتصادی آن را یافتند. علاوه بر منطقه فلسطین ، که محل تماس صلیبیون اروپایی با مسلمانان بود، بنادر مصر و شام ، و نیز شهرهای مسلمان نشین اسپانیا محل آشنایی وسیع اروپاییان با تمدن اسلامی شده بود. نقش اصلی در این ارتباط را تجار اروپایی بر عهده داشتند. بعضی از کشیشان مسیحی نیز به دور از چشم مقامات کلیسا و به دلیل انگیزه‌های علمی به دستاوردهای تمدن اسلامی توجه داشتند.

پیشرفتهای پزشکی مسلمانان و ترقیات آنان در شناخت گیاهان و تولید دارو ، توجه اروپاییان را جلب کرده بود. طی این مبادلات ، اروپاییان اولین بار کاغذ ، باروت ، و قطب نما و طریقه ساخت و کاربرد آنها آشنا شدند. همراه این گونه کالاها ، واژه‌ها و اصطلاحات زیادی از تمدن اسلامی مورد اقتباس اروپاییان قرار گرفت. از میان نوشته‌های مسلمانان ، کتابهای فلسفی ، پزشکی ، داروسازی ، نجوم ، جغرافیا ، ریاضیات ، بیشتر مورد توجه بود. تعدادی از این کتابها از جمله آثار ابو علی سینا و فارابی به زبان لاتین که زبان علمی و دینی اروپا در قرن وسطی بود، ترجمه شد، تأثیر جنگهای صلیبی بر زندگی بشر جنگهای صلیبی در حقیقت نقطه عطفی در زندگی اروپاییان و بطور کلی در تاریخ تمدن شد. بلاد اروپایی در آن دوران نسبت به شهرها و مراکز تمدن پر شکوه اسلامی بسی بی‌نور بود. اروپاییان طی جنگهای صلیبی با تمدن پررونق اسلامی آشنا شدند و علاوه بر غنائم مادی ، گنجینه معنوی گرانبهایی از فرهنگ اسلامی با خود به ارمغان بردند. بر اثر جنگهای صلیبی بنادر مهم اروپایی ، دریای مدیترانه ، روزگار نوشکوفایی را آغاز نها دند، و برای رنسانس زمینه مساعدی فراهم شد. ( معلومات مفصل در مورد جنگهای صلیبی، تاریخ اروپا و عصر رنسانس  در این وبلاگ موجود است).       26.02.2010

مردمانیکه در اروپا زندگی نمیکنند، به بسیار ساده گی میتوانند با تمثیل ونقش باز ی کردن این افراد فریب بخورند و اینها را با ور کنند، در اپارتما نیکه زندگی میکنم، مسلما نا نیکه از جمله ای این افراد اند،  با هموار نمودن  جای نماز در تراس خانه ای شان و یا گذاشتن کتاب قرانشریف در پشت کلکین خانه ای شان خود را قسم وانمود میکنند که ما مسلمان هستیم و در مسلمان بودن ا ینها شک نیست، اجداد اینها از قرنها به ا ین طرف از طریق  مذهب اسلام  قدرت گرفتند به ارتباط این موضوع قبلاً در قریه دری برغن ( سه کوه معنی میدهد )  زندگی میکردم،  فامیل از اها لی مراکش کتاب های  قرانشریف را در پشت کلکین خا نه ای شان قطار میچید ند تا مردم را متوجه خود نما یند که مسلمان هستند، در ما ه مبارک رمضان نسبت به  دیگران متوجه میشوید که سخت پا بند روزه و نماز بوده و دیگران را مورد کنترول خود نیز قرار میدهند و اکثریت اینها از عیسویها و کمونستها  به اسم کافر یا د میکنند  این همسایه ها مردمان متعصب و مذهبی عیسوی یا مسلمان یا سوسیا لیست،   و لی توسط  دختر خلقی به اسم شازیه و  خا نم محمدزایی به اسم صفیه و دختر به اسم  دلیلا از ایتوپیا  متعصب مذهبی ( عیسوی) شب ها با دروازه کوبیدن  مرا از خواب بیدار میکردند، این خا نم ها با فامیل سعید طالب و فامیل خلقی  دیگر به اسم مدینه رفت و امد داشتند، دوست دیگر دلیلا  به اسم جنت ار کشور اریتریا  مرا با خودبه کلیسا میبرد و در کلیسا تحت فشار های عصبی روانی  قرار میگرفتم  و به خنده سر میدادند که ضد عیسی بودم و بعد ها از طریق کلیسا در اپارتما نیکه جنت زندگی میکرد توسط ۴۰ همسایه تحت فشارهای عصبی روانی قرارمیدادند، اکثر مردمیکه در اروپا زندگی میکنند ساخته شده از این افراد اند،   با خانم شازیه که از پنجشیر افغانستان بود، خانم محمدزایی  صفیه نام و دلیلا در یک خا نه مشترک زندگی میکردم، به شکنجه عصبی روانی من  میپرداختند با فامیل سعید طا لب پا کستانی دختر به اسم فروزان را که برای کشتن من وظیفه داده بودند همه با هم رابطه داشتند، قرار شنیده فروزان در کانادا زندگی میکند)، خانم سعیده  از کشور سومالی در دفتر فی فی کار میکرد، ( خا نم مسلمان ، متعصب و مذهبی  فعلاً در لندن زندگی میکند  و قرار شنیده دلیلا نیز در امریکا زندگی میکند ) هرگاه در میان مردم افشا میشوند و یا وظیفه مشخص برای فردی میدهند بعد او را از یک کشور به کشور دیگر میفرستند، هر کدام اینها نام های مختلف و چندین پاسپورت دارند ، خا نم های که در دفتر فی فی ان کار میکردند ،  عیسوی  یا کدام عقیده مذهبی نداشتند به اسمای هیلیی، ا نیخین، لاندوین  و دیگران که اسمای شان را فراموش نمودم  با رییس دفتر پولیس به اسم فن امن رومن یکدست.... به شمول  افراد کانتک پرسن من  در خمینته به اسمای تون و هاکسما که کدام عقیده ای مذهبی نداشتند،  در شهر هارلیم نیز کوشش میکنند از تماس من با مردم عا دی عیسوی جلوگیری کنند تا در بین مردم عا دی افشا نشوند موضوع دیگریکه دیشب در یافتم،  پسر عراقی ایکه مسلمان است، نیم شب وقتی از وظیفه تکسی رانی به منزلش برگشت بعد از اینکه پسر ها لندی به دروازه کوبیدن و کوبیدن اشیایی وزمین به زمین شروع کرد، ممکن ساعت ۱۲-۱ شب بود، این اقا دوباره منزل را ترک نمود، مسلما ن های که ما نند این افراد اند، علاوه به این  اپارتمان در چنین شبها  میتوانند به منازل ارامتر شب را صبح کنند و اما ا ین پسر هالندی که شیطان را پرستش میکند وممکن عیسوی نیز باشد، اینها چند ین مذهب دارند علاوه از عبادت خداوند به ادیان مختلف  و پیروی از سوسیالیزم و کمونیزم به قاچاق مواد مخدر و معتاد ساختن جوا نان ما به مواد مخدر و  قاچاق مواد مخدره و معتاد ساختن جوانان به مواد مخدر در همه کشورهای جهان مصروف اند ( در اروپا چرس را ا زا دنه خرید و فروش میکنند و نوجوانان و حتی اطفال به کشیدن سیگار و سگرت عادت دارند و اما میتوانند با خرید چسپ های نیکوتین خود را تداوی کنند،  در کشور ما مردم علاوه بر استفاده از  تریاک و چرس به سگرت ، نصوار  وچلم عادت دارند)، قاچاق سنگهای قیمتی استخراج معادن..... واستفاده از پول بیت المال در کشورهای ما باعث شده که خداوند را به ا دیان مختلف عبا دت کنند و یا از افکار سوسیالیستی و کمونستی پیروی نمایند، علاوه از معتاد شدن جوانان در سرتا سر جهان به مواد مخدر، طی چند قرن اخیر در اثر جنگهای داخلی و جنگ میان کشور ها در بخش نظامی جوا نان کشته میشوند،  یگا نه هدف اینها نا بودی طبقه  جوان در سرتاسر جهان است.

ممکن در اینده از طریق تدریس ریکی، میدتیشن، ا نواع ریلکس تراپی  و تدریس قوانین ذهنی به استفاده جویی  مردم  بپردازند، متوجه باشیم تا  انچه میاموزیم، علم و دانش  را به خا طر بهتر شدن زندگی خود و کمک به دیگران بیاموزیم نه برای اینکه ما را به ضد یکدیگر ما به استعما ل بگیرند،  چنانچه از قرنها به این طرف با عبادت خداوند در ادیان مختلف و پیروی از افکار سوسیالیستی و کمونستی باعث قتل میلیون ها انسان در روی این کره خاکی شدند و این جنگها تا کنون ادامه دارد.

 پس شما افغانها در افغانستان به هرمذهب  و مرامیکه هستید بدانید این مردمان استفاده جو و مضرکه میکروبهای جامعه هستند و ما نند ریشه سرطان در میان مردم جهان نفوذ نموده اند،  فقط و فقط اهداف اینها تباهی هموطنان ما و ویرانی کشورما ، قتل و کشتار مردم جهان و  ویرانی  کشورهای شان ست و بس  تا بتوانند با پیروی از ادیان مختلف، افکار سوسیالیستی ... و یا با استفاده از کلمات دیموکراسی، ازادی .... با عوام فریبی به  ویرانی کشورها بپردازند به حاکمیت خود بالای ملت ها در جهان ادامه دهند و با تفرقه اندازی میان ما افغا نها  کشور ما را ویران و مردم رامحتاج به کمک های شان نگهدارند.                                                                28.02.2010

  استفاده از ملیت ها به ضد یکدیگر شان بنام تاجک، هزاره، افغان، ترک، ایرانی، گرد، ارمنی، بلوچی، اصفهانی، اذربایجان، ترکمن، ازبک، جامو و  کشمیری، پنجابی، پاکستانی، گجراتی، پشتون، هندی( بهارت)، مردمان بنگله دیش ....( تقسیم کشورهای اسیایی مرکزی یا امپراطوری بزرگ پرشیایی وقت) ..... ممکن کشورهای ما را به صد ها ملیت تقسیم نمودند، جوانان، بزرگان و مبلغان دینی ما میتوانند با تبلیغات شان این اختلافات را میان ملیت های مختلف از بین ببرند، اجداد ما این سرزمین ها را تسخیر و تمدن انرا از بین بردند ما مجبور نیستیم که را انها را تعقیب کنیم و نمیتوانیم با بزرگترین قدرت بشریت مبارزه کنیم، دولت های ما توسط اینها تعین و به قدرت میرسند و اما میتوانیم با نوشته ها و تبلیغات  در میان مردمان عا دی که از این مسایل اگاهی ندارند مردم را  کمک کنیم تا مردم از قتل و کشتار یکدیگر  خود دست بردار شوند و اما این اشتباه در فا میلها از ما دران  و یا پدران شروع میشود که مادر یا پدر از جمله ای این گروپ مردم بوده و فرزندان شان را از این مسایل اگاه نمیسازند، کنترول  ما  کنترول زندگی  فرد فرد ما به دست این افراد است  و از فردا نمیدانیم در زندگی ما چه اتفاق  خواهد افتاد.

 در کشورهای ما یک تعداد مردم طرفدار استفاده از بورقه یا حجاب اند و یک تعداد مخالف، در گذشته هابه بهانه مبارزه با  تروریزم کشورها را ا شغال کرده نمیتوانستند تا به ثروت ها  و منا فع مردمان ان دست پیدا کنند، در ان زمان ملا های انگلیسی در کشور ما فرستاده میشد  تا به  مردم اسلا میات تدریس کنند، مردم به ریکی، میدتیشن و قوانین ذهنی نیز بلدیت نداشتند با ستفاده از بورقه و لباس زنا نه به فعالیت های جا سوسی مشغول میشدند، بورقه را در میان مردم ما انگلیسها مروج نمودند که تا امروز مردم ما نمیدانند،  حجاب لباس عربها و به اسلام ارتبا ط نمیگیرد، اگر حضرت محمد (ص) در افغانستان یا ایران متولد میشد درهمه کشورهای اسلامی مردم از لباس مانند لباس افغانها یا ایرانی ها استفاده میکردند، کشورهای عربی نیز کشور های نفت خیز جهان و مردمان ان دایم در جنگ اند، اسلام درمیان قبیله قریش در زمانیکه دختران خود را این مردمان زنده بگور میکردند در ان زمان برای ازادی زنان  ظهور کرد در حالیکه در دیگر کشورهای عربی در انوقت زنان تجارت پیشه و یا وکیل.... بودند، تا زمانیکه ما راه حل اختلافات را در میان قشر های مختلف جا معه  خود پیدا نکنیم در قسمت بهتر شدن اقتصاد کشور خود،بیکاری جوانان ما، باسواد ساختن مردم توجه نکنیم، قدرت های بزرگ جهان به بها نه ای کمک، دیموکراسی و ازادی ..... به ثروت ها و منا فع کشورهای ما دست پیدا میکنند با تفرقه اندازی مردم را در فقر وغربت نگهمیدارند واز قرن ها به این طرف این قصه ادامه دارد و حا ل  مردمان ما بهتر نمیشود،   فقراقتصادی  را بعد از حادثه ای یازده هم سپتمبر نصیب مردمان کشورهای اروپا یی و امریکا نیز کردند، در کشورهای ما دولتها  وظیفه خود بدانند تا در هرعصر و زمان مطا بق خواست ملتها عمل کنند تا قدرت های استعمارگر به اهداف خود درکشور های ما نایل نگردند.       03.03.2010   

قوای ناتو از کشور های اسلامی پیشنهاد نمود تا د ر قسمت باز سازی افغانستان،  افغانها را کمک نمایند  ( همه مسلمان و هم دین و مذهب هم اند) به منظور همکاری با دولت افغانستان اقایی احمدی نژاد مورخ ۸ مارچ روانه افغانستان شد، سخن گویی القاعده در کلفورنیایی امریکا بزرگ و در انجاه به اسلام گرایید و مردم را به اسلام دعوت میکرد در کراچی پاکستان دستگیر شد و اما یک تعداد رسانه های خبری دستگیری او را رد میکنند     08.03.2010

مورخ ۲۸ فبروری: به اساسی گزارش تلویزیون ملی افغانستان دیگر قوای ناتو در عملیات نظامی اشتراک نخواهد کرد و عملیات را برای اردوی ملی خواهند گذاشت.

 به تاریخ ۱۸ جنوری شهر کابل مورد حملات انتحاری افراد مسلح قرار گرفت....

http://da.azadiradio.org/content/article/1932254.html

حمله انتحاری در فروشگاه بزرگ افغان 

http://da.azadiradio.org/video/5260.html

طی سه دهه جنگ کابل مورد حملات مسلحانه گروپ های مختلف سیاسی و مذهبی قرار گرفت، تازمانیکه مردم ما مورد استفاده سیاسی ومذهبی این افراد استفاده  جو قرار میگیرند، نمیشود جلو حملات انتحاری و.... گرفت، روز گذشته منطقه پر ازدحام شهر کابل مورد حملات انتحاری قرار گرفت، دراین منطقه علاوه براینکه چندین وزارت خانه و بانک موجود است، منطقه تجارتی کشورما نیزمحسوب میشود، در این حمله انتحاری به تعداد زیاد هموطنان ما زخمی و کشته شدند، تسلیت به فامیلهایکه عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند، تعداد انتحار کننده گان به ۷ نفر میرسید.

  برای جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین حادثات  باید مناطق تجارتی و اموزشی از مناطق سیاسی و نظامی جدا ساخته شود، این وزارت خانه ها به شمول قصر ریاست جمهوری در منطقه ای دیگر اعمار و نقل و مکان نمایند، در این سه دهه جنگ نه تنها هموطنان ما مخصوصاً جوانان ما کشته شدند و یایک تعداد جوانان ما از تحصیل باز ماندند،  ما صدمه بزرگ اقتصادی را نیز متحمل میشویم.

شناخت کارت الکتریکی به همه اهالی افغانستان توزیع گردد، هم از مرد و زن به شمول اطفال، جوانان، نوجوانان و حتی کودکان باید شناخت کارت داشته باشند، با این اقدام نیز میشود از حملات انتحاری، قتل و کشتار مردم عادی جلوگیری به عمل اید، چون افراد مشکوک که افغان نمیباشند دارای شناخت کارت افغانی نبوده و زودتر شناسایی میشوند، از طرف دیگر دولتها درهروقت و زمان مجبور نخواهند شد تا با مصارف پولی زیاد نفوس شماری شهر به شهر وقریه به قریه را انجام دهند، فوتوی هرشخص درشناخت کارت مربوطه ای او موجود و از این طریق میتواند به سهولت در پروسه ای انتخابات نیز اشتراک نماید، با ارسال  فوتوکاپی شناخت کارت در دفتر انتخابات به شخصی مورد علاقه ای خود رأی دهند، درانتخابات امسال یک تعداد از هموطنان ما با مراجعه نمودند به دفتر انتخابات در شهرو قریه شان توسط یک تعداد افراد کشته شدند، با وجودیکه زیادتر از ۴۰ کشور خارجی درکشور ما به اصتلاح به کمک مصروف اند، ما در کشور خود ۵ میلیون بیکار داریم که از این جمله ۳ میلیون انرا جوانان تشکیل میدهند و یک میلیون جوانان ما به مواد مخدر معتاد اند، یگانه دلیل معتاد شدن جوانان ما به مواد مخدر و جلب و جذب شان در گروپ های تروریستی، مواد مخدر و..... بیکاری یست، زمینه های اموزشی نیز برایشان مساعد نبوده و یا بنابر مشکلات اقتصادی نمیتوانند تحصیل کنند و باید کار کنند و فامیلهای شان را کمک نمایند، تجارما نیزکدام علاقمندی به سرمایه گذاری و تأسیس فابریکها در داخل کشور نشان نمیدهند.

  فراموش نکنیم  که جوانان ما ثروت و سرمایه های اصیل  کشور ما و پیشرفت امروز و فرادی کشور ما بدست انهاست، طی سه دهه جنگ فقط فقط برایشان یاد داده شد که چگونه برعلیه یکدیگر خود بجنگند و جذب گروپ های سیاسی مذهبی و ضد مذهبی شوند، نگذاریم تا عقاید مذهبی یک گروه دست خوش اهداف سیاسی یک تعداد افراد استفاده جو، فرصت طلب و قدرت طلب گردد، امروز به همگان هویدا ست که عبادت خداوند درهرعقیده ای مذهبی ایکه هستیم، جزریلکس تراپی وبه ما ارامش میدهد، با استفاده از این روش نیز این افراد استفاده جو، مردم  را به ادیان مختلف تقسیم و به ضد یکدیگر شان به استعمال میگیرند، دیگر نگذاریم تا سیستم اموزشی  و ورزش کشور ما نیز مانند مذهب  بازیچه سیاست شود، یک سیستم سنتدرد اموزشی باید دردانشگاه و دانشکده های کشور ما معیار قرار داده شود، تا با به قدرت رسیدن هر دولت مورد تطبیق و استفاده  قرار گیرد و با سیستم های اموزشی دیگر کشورهای جهان در یک ردیف هم خوانی داشته باشد، از طرف دیگر از مصارف بیهوده  پولی نیز جلوگیری به عمل میاید، برای مبلغان  محترم دینی ریکی یا انرژی درمانی تدریس شود، تا انها در مدارسی ایکه طالبان دروس مذهبی میاموزند، درمیان طالبان به تبلیغات بپردازند و دیگر طالبان مورد استفاده جویی این افراد استفاده جو قرار نگیرند، ریکی و انواع ریلکس تراپی باید در مکاتب افغانستان تدریس شود.

 .نسبیت و کوانتوم

 مبنا و شالوده فیزیک جدید را نسبیت و کوانتوم تشکیل می دهد. نسبیت مربوط به مطالعه پدیده ها در سرعت های بسیار بالا و نزدیک به سرعت نور است. و رفتار مواد را از دید ماکروسکوپیک مد نظر قرار می دهد.

     کوانتوم نیز به بررسی پدیده ها در مقیاسهای کوچک و ذرات بنیادین و یا به عبارتی رفتار میکروسکوپیکی مواد می پردازد.

  نظریه های نسبیت و کوانتوم هر دو طی بیست و پنج سال اول سده بیستم مطرح شدند. پایه گذار نظریه نسبیت البرت انیشتین بود و نظریه کوانتومی بودن ذرات نتیجه پژوهش های بسیاری از جمله انیشتین- بور –شروندینگر- هایز بنرگ- دیراک- پائولی و… بوده است.

     نظریه کوانتومی

  در سال 1279 هجری شمسی پنج سال قبل از آن که انیشتین نظریه نسبیت را پیشنهاد کند ماکس پلانک نظریه ای ارائه داد که در آن زمان تاثیر شگرف آن بر تحول های بعدی چندان آشکار نبود. نظریه کوانتومی که توسط پلانک ارائه شد نخستین نظریه از زنجیره نظریه هایست که مبانی مکانیک کوانتومی را تشکیل می دهد.پلانک این نظریه را برای توجیه نتیجه های تجربی مربوط به تابش موج های الکترومغناطیسی از اجسام ارائه داد. شایان ذکر است که این تجربه ها قابل توجیه با قانونهای فیزیک کلاسیک نبود.

   الکترومغناطیس- سابقه تاریخی

 مبدا علم الکتریسیته به مشاهده معروف THALES OF MILETUS در 600 سال قبل از میلاد بر می گردد. در آزمایشگاه تالس متوجه شد که یک تکه کهربای مالش داده شده خرده های کاه را می رباید. از طرف دیگرمبدا علم مقناطیس به مشاهده این واقعیت برمی گردد که بعضی سنگها ( یعنی سنگهای ماگنیتیت) به طور طبیعی آهن را جذب می کنند. در سال 1820 هانس کریسنیان اورستد مشاهده کرد که جریان الکتریکی در یک سیستم می تواند عقربه قطب نمای مغناطیس را تحت تاثیر قرار دهد.

     بدین ترتیب الکترومغناطیس به عنوان یک علم مطرح شد. این علم جدید توسط بسیاری از پژوهندگان که مهمترین آنان مایکل فاراده بود تکامل یافت. جیمز کلرک مالسول قوانین الکترومغناطیس را به شکلی که امروزه می شناسیم درآورد. معادلات ماکسول همان نقشی را در الکترومغناطیس دارند که قوانین حرکت و گرانش نیوتن در مکانیک دارا هستند.

     اپتیک

 ماکسول چنین نتیجه گرفت که ماهیت نور الکترومغناطیس است و سرعت آن را می توان با اندازه گیریهای صرفا الکتریکی و مغناطیسی کرد. از این رو اپتیک با الکتریسیته و مغناطیس رابطه نزدیکی پیدا کرد.

 • امروزه علم الکترو مغناطیس از دو جهت مورد توجه است. یکی در سطح کاربردهای مهندسی که در آن معادلات ماکسول در حل تعداد زیادی از مسائل علمی مورد استفاده قرار می گیرد و در سطح مبانی نظری. در این سطح چنان تلاش مداومی برای گسترش دامنه آن وجود دارد که الکترومغناطیس حالت ویژگی از یک نظر عمومی تر جلوه می کند. این نظریه عمومی تر نظریه های گرانش و فیزیک کوانتومی را نیز در بر می گیرد.

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:44

 

موجودیت جریان های برقی در بدن که در مسیر سیستم عصبی حرکت میکند، این جریان های الکتریکی عصبی سبب ایجاد میدان های الکترومقناطیسی در بدن انسان میشوند، درعمل کردریکی و قوانین ذهنی مانند قانون جذب موجودیت این میدان های الکترومقنا طیسی دربدن شرط است،،از طرف دیگر قلب نیز دارای سیستم الکتریکی خاص استُ عقدات SAN وAVN علاوه بر سیستم عصبی قلب درتقلص واسترخا قلب  رول  بس مهم دارند، در بخش تشخیص امراض قلبی از الکتروکاردیوگرافی قلبی استفاده میشود، معلومات مفصل در رنگین کمان صلح ۴... معلومات در مورد سیستم عصبی در رنگین کمان صلح.

 انرژی درمانی  

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/mental_health/c13c1144932932p1.php

  تغیر درهاله ۱ را با مشاهده ای لست صفحات این وبلاگ فراموش نکنید...

http://www.babakmaster.com/content/view/703/120/

  در بدن مراکزی وجود دارد که به آنها مراکز انرژی یا چاکرا گفته می شود. چاکرا کلمه ای سانسکریت به معنای چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می شوند.     همانند کالبد فیزیکی که از اعضای حیاتی و کم اهمیت تر تشکیل شده است، کالبد انرژی نیز دارای چاکراهای اصلی و فرعی و چاکراهای بسیار کوچک است. چاکراهای اصلی، مراکز انرژی در حال چرخش هستند که به طور معمول ۳ تا ۴ اینچ قطر دارند و اعضای اصلی و حیاتی کالبد فیزیکی را کنترل می کنند و به آنها انرژی می دهند. چاکراهای اصلی درست مانند نیروگاه هایی هستند که انرژی حیاتی را برای اعضای حیاتی و اصلی تامین می کنند.     اگر این نیروگاهها به خوبی کار نکنند اعضای حیاتی ضعیف یا بیمار می شوند، زیرا برای درست کارکردن، انرژی حیاتی کافی ندارند. قطر چاکراهای فرعی یک تا دو اینچ است و چاکراهای بسیار کوچک بخش های کم اهمیت تر کالبد جسمانی را کنترل کرده و به آنها انرژی می دهد

  چاکره ها  

     در داخل کالبد فیزیکی نفوذ می کنند و در ورای آن نیز امتداد می یابند.چاکراها از دو طریق "غدد درون ریز و سیستم عصبی" بر جسم اثر متقابل دارند. در مجموع بدن انسان هفت چاکرا دارد و هر یک از این هفت چاکرا با یکی از هفت غده بدن و همچنین با گروهی از اعصاب که شبکه نامیده می شوند مرتبط می باشد. هر یک از این چاکراها به یکی از قسمتهای بدن و وظایف مخصوص درون بدن پیوسته هستند که بوسیله شبکه عصبی یا غددی که به آن چاکرا مربوط می باشند کنترل می شوند.     همه احساسات ، ادراک ، آگاهیها و هر چیزی که ممکن است برای شما اتفاق بیفتد را می توان به هفت دسته تقسیم کرد و هر کدام از این دسته ها به یکی از چاکراها پیوسته است . پس چاکراها نه تنها نماینده اعضای بدن شما هستند بلکه نماینده قسمتهای مخصوصی از حواس و ادراک شما نیزمحسوب میشوند. وقتی شما احساس تنش می کنید ، این تنش را در چاکرای مرتبط با آن قسمت نیز احساس می کنید و این چاکرا و عضو مرتبط با آن دچار استرس می شوند. تنش در چاکرا بوسیله شبکه عصبی که به این چاکرا پیوسته است مشخص می شود و به اندامی که توسط این شبکه کنترل می شوند انتقال می یابد.هنگامی که این تنشها برای مدت زمان طولانی و یا با شدت زیادی در شخص بماند علائم بیماری نمایان می شود. بیماری ها در اثر بسته شدن این مراکز انرژی پدید می آیند. چاکراها چند وظیفه مهم برعهده دارند:۱-  جذب، گوارش و توزیع پرانا ( انرژی حیاتی )در بخش های مختلف بدن بر عهده آنهاست.
۲-  کنترل، تقویت و مسئولیت درست کارکردن کالبد جسمانی و اعضای مختلف آن را برعهده دارند. غدد درون ریز به وسیله بعضی از چاکراهای اصلی تنظیم می شوند و انرژی می گیرند. با کنترل و دستکاری چاکراهای اصلی می توان غدد درون ریز را تحریک یا مهار کرد. تعداد زیادی از ناخوشی ها، تا حدودی ناشی از خوب کار نکردن چاکراها هستند.
۳- بعضی از چاکراها مراکز استعدادهای روانی هستند. فعال سازی چاکراهای خاص ممکن است باعث توسعه یافتن استعدادهای روانی خاص شود. برای مثال چاکراهای کف دست برای فعال کردن، آسانترین و امن ترین چاکراها هستند. با فعال کردن چاکراهایی که در مرکز کف دستها قرار دارند فرد می تواند توانایی خود را در احساس کردن انرژی های لطیف، هاله درونی، هاله تندرستی و هاله بیرونی توسعه دهد. این کار با تمرکز کردن به سادگی انجام می شود.
تمرینات و تکنیک هائی که می تواند این مراکز را فعال سازند متعدد و ویژه هستند و نیاز به کسب مهارت طی چند ماه تا چند سال است. توانائی و قدرت های حاصل از فعال شدن انرژی چاکراها ، کرامت یا سیدهی(sidhi) نامیده می شود و به معنای قدرت های روحی است . پس شناخت چاکراها به شما کمک می کند تا خود و اطرافتان را بهتر بشناسید.
● انواع چاکراهای رایج (popular chakra model )
۱- چاکرای اول : چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات "مولادهارا " ( Base chakra= Muladhara= root chakra)چاکرای تکیه گاه ، محل ورود «پرانا» یا انرژی حیاتی است.طیف رنگی مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت، نیروی جسمانی و حیات است. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثرخوبی دارد و ارتعاشات تقویت کننده و درمان کننده دارد.
منطقه چاکرا : بین معقد و دستگاه تناسلی (نشیمنگاه)▪ غدد مرتبط : فوق کلیوی که آدرنالین تولید می کند.
▪ رنگ : قرمز تند
▪ عطر: درخت سدر – درخت میخک
▪ عضو وابسته: استخوان ها ،دندان ها، ناخن ، پا ،روده،مقعد، پروستات
▪ شکل : نیلوفر چهار پر
تاثیرات: امنیت ، بقا ، ایمان ، ارتباط ، پول ، خانه . توانایی بنا کردن و حاضر بودن در زمان و مکان . همچنین این چاکرا ارتباط مادر با شخص را منعکس می کند و با احساس شخص در رابطه با بودنش بر روی زمین و همچنین با جسم در ارتباط است . تنشهایی که در جسم بوسیله این چاکرا کنترل می شود در قسمتهایی که به این چاکرا ارتباط دارد نشان داده می شود.
۲- چاکرای دوم :چاکرای خاجی یا مرکز کلیه "سواد هیستانا"(Sacral chakra= Swadhisthana)این چاکرا در قسمت پایین شکم قرار گرفته است . طیف رنگی مربوط به این چاکرا نارنجی می باشد. نارنجی علامت انرژی است. این رنگ قدرت ارتباطی، دفع خشم و کنترل بر خویشتن را متعادل می کند و مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم می سازد.
▪ منطقه : انتهای ستون فقرات ۱ تا ۱۲ اینچ زیر استخوان خاجی
رنگ: نارنجی▪ وظیفه : تولید مثل جنسی
▪ غدد مرتبط : پروستات ،گنادها
▪ عضو وابسته : کلیه ها ،مثانه ها ، اسپرم ها ،مایعات بدن ، اعضای تکثیر شونده
▪ شکل : نیلوفر شش پر
تاثیرات : این چاکرا به قسمتی از آگاهی که مربوط به غذا و روابط جنسی است مربوط است. ارتباط این چاکرا با درون است و اینکه جسم به چه چیزی نیاز دارد و چه چیزی او را خشنود می سازد. توانایی شخص برای داشتن بچه نیز در ارتباط با این چاکرا است. همچنین این چاکرا با احساسات و خواستهای احساسی شخص پیوسته است.
۳- چاکرای سوم :چاکرای شبکه خورشیدی یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده " مانی پورا"
(Solar plexus chakra= Manipura/Nabhi)طیف رنگی مربوط به این چاکرا زرد و زرد طلایی است که نشانه عقل، هوش و ذهنیت است. این چاکرا بالاتر از ناف قرار گرفته است. رنگ زرد تأثیر مثبتی روی کبد، طحال، کیسه صفرا و اعصاب دارد و قدرت درمانی برای بیماری مرض قند و یبوست دارد و کنترل کننده چاقی است.
▪ منطقه : در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم
▪ رنگ: زرد – طلائی
▪ وظیفه : ساختار وجودی
▪ غدد مرتبط : پانکراس
▪ عضو وابسته : شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سیستم عصبی خودکار
▪ شکل : نیلوفر ده پر
تائیرات : قسمتی از آگاهی که وابسطه به این چاکرا می باشد شامل احساس قدرت ، کنترل کردن و آزادی وجود است. فعالیتهای ذهنی و ذهن نیز به این چاکرا پیوسته می باشند. چاکرای شبکه خورشیدی نیز با قسمتی از وجود که به آن شخصیت یا خود( ضمیر شخصی) می گویند مرتبط است.
۴- چاکرای چهارم : چاکرای قلب یا عشق الهی " آنات هاتا "(Heart chakra= Anahata)
در وسط جناق سینه و بالای قلب قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سبز است.
▪ منطقه : در پشت و بین دو کتف و بالاتر از قلب
▪ رنگ : سبز ، صورتی
▪ وظیفه : عشق خالص
▪ غدد مرتبط : تیموس
▪ عضو وابسته : قلب ،قفسه سینه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم
▪ شکل : نیلوفر دوازده پر
تاثیرات : احساس عشق و ارتباط با مردم در نزدیکی قلب (بعنوان مثال: مادر ، پدر ، خواهر و برادر ، همسر و فرزندان).مشکل تنفس یا ششها تنش را در چاکرای قلب نشان می دهد.
۵-چاکرای پنجم: چاکرای گلو یا حلق "ویهودها "
(Throat chakra= Vishuddha= Vishuddhi)این چاکرا روی حلق قرار گرفته است. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی است که علامت جاودانگی، اخلاص و الهام است. این رنگ روی بیماریهای گرفتگی گلو و ناراحتی های عصبی تأثیرگذار است.
▪ منطقه : پائین و پشت مهره گردن ، بین گودی گلو و حنجره
▪ رنگ : آبی کمرنگ
▪ وظیفه : بیان ، بودن
▪ غدد مرتبط : تیروئید
▪ عضو وابسته : گردن ، گلو ، فک و بازوها را کنترل می کند و به عصبهای بازویی یا گردنی مرتبط است.
▪ شکل : نیلوفر شانزده پر
تأثیرات: نشان دهنده بیان کردن و دریافت کردن است . در اینجا بیان کردن می تواند از طریق ارتباط برقرار کردن با چیزی که می خواهید و یا چیزی که احساس می کنید باشد و همچنین می تواند بصورت هنری مانند نقاشی هنرمند، موسیقی یک موسیقیدان و استفاده از اشکال برای بیان درون خود باشد.
۶- چاکرای ششم : چاکرای پیشانی یا چشم سوم" آجنا "(Brow chakra= Ajna= third eye= Bindu)در سمت پیشانی و کمی بالاتر از بین دو چشم قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا آبی نیلی است. این رنگ باعث باز شدن چشم سوم - دید بیرونی و درونی - است. این رنگ برای آرامش و درمان بیماریهای ذهنی مفید است. رنگ نیلی آگاهی را بالا می برد و برای زنده کردن خاطرات فراموش شده مفید است.▪ منطقه : بین دو ابروان ، به پهنای یک بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر
▪ رنگ: نیلی،بنفش
▪ وظیفه:دانش هستی
▪ غدد مرتبط:هیپوفیز صنوبری
▪ عضو وابسته:صورت، چشم، گوش، بینی
▪ شکل:نیلوفر دو پر(۹۶ پر)
تاثیرات:این چاکرا با درونی ترین قسمت وجودی انسان ( به عقیده غربیهای باستان مربوط به ناخودآگاه می باشد) که روح نام دارد و همچنین معنویت مرتبط است. این مکانی است که محرک ما و میزانی از آگاهی که فعالیتها و در واقع زندگی ما را هدایت می کند در آن قرار دارد.
۷- چاکرای هفتم : چاکرای بالای جمجمه یا تاج سر" ساهاس رارا "(Crown chakra= Sahasrara)چاکرای فرق سر در قسمت میانی بالای سر قرار دارد. طیف رنگی مربوط به این چاکرا سفید است. این رنگ برای بیماری های ذهنی مناسب است و خواب را تنظیم می کند.
▪ منطقه : در وسط سرومغز تاج سرقرار دارد
▪ رنگ : سفید
▪ احساس: سرخوردگی ، عدم غلبه برترس و اضطراب
▪ وظیفه : وجود مطلق
▪ غدد مرتبط : صنوبری (کاجی شکل ) و مخاطی
▪ عضو وابسته : مغز ،مخچه
▪ شکل : نیلوفر هزار پر
تاثیرات : این چاکرا به احساس یگانگی و جدایی مربوط است و ارتباط ما را با زمین و همچنین با پدرمان نشان می دهد. چاکرای هفتم نمایانگر ارتباط با پدر است که ارتباط ما با قدرت و همچنین در نهایت  *ارتباط ما را با خدا  نشان می دهد. وقتی کسی احساس جدایی از پدرش را تجربه کرده باشد این چاکرا را می بندد و احساس تنهایی و انزوا را تجربه می کند . مثل اینکه در پوسته ای قرار گرفته باشد و نتواند با اطراف خود ارتباط برقرار کند.

                                                                         (   ..........   )

      http://pendar.forums1.net/forum-f4/topic-t229.htm               

           

      قدرلحظه هایتانرا بدانید وقت ازرش طلا را دارد ، مخصوصاً جوانان و نوجوانان  که به درس  و تحصیل مصروف اند، من شخصاً خوردسال ترین شاگرد صنف ، به کمک  پدر و مادرم  تا زمانیکه صنف دوازده هم  را تمام کردم ، همیشه شاگرد ممتاز صنف خود بودم، اما زیاد شاگرد کم جراءت که تا فعلاً این عادت به من باقی مانده ، چون در خانه  پدرم همه ای ما خواهران و برادران  را سخت تحت فشار درسی قرار میداد، پروگرام ریاضیات یونیورستی را به زبان انگلیسی در صنف ۸ مکتب تمام کردم با وجودیکه  زبان انگلیسی انوقت برایم بسیار مشکل بود  و بعد از ان  توانستم به یونیورستی طبی کامیاب شوم، اما از مدت ۱۸ سال به اینطرف که از افغانستان عزیز دور شدم ، توسط یک تعداد افراد محافظه  کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم از تحصیلات من   جلوگیری به عمل میامد، تا اینکه توانستند با ایجاد پرابلم  صحی مرا به اصتلاح خانه نشین بسازند و تحت کنترول داشته باشند، با پلان ساخته شده  توسط این گروپ افراد نتوانستم امریکا بروم  و کیس ما را که به ارتباط پدرم تحصیل کرده ای امریکا بود،  به کدام فامیل دیگر دادند ( درانوقت توسط شخصی ایکه با اعضای دفترریفیوجی بنای دوستی را برقرار نمود با سعید احمد گیلانی کار میکرد، پدرش جادوگر و به مردم تعویزمیداد، این اقا با فامیل مادرم خویشاوندی داشت، من او و جادوگران امثال او را کوشش میکردم تا از رفت وامد شان در خانه جلوگیری نمایم، خلاصه یکی از اینها را برادرم در کیس ما منحیث برادر ما در دفترریفیوجی امریکا ثبت نام نمود و دیگرش را پور داد  و ما نتوانستیم امریکا برویم)  اما به جای فامیل من  امروز به نام من، خواهران و برادرم فامیل دیگر در امریکا زندگی میکنند، به گفته ای مادرم این فامیل انقدر در امریکا از قدرت برخوردار اند که میتوانند مردم را از امریکا اخراج نمایند، زمانیکه از افغانستان من پاکستان رفتم، با وجودیکه فامیلم از کار کردنم با مجاهدین و پاکستان امدن راضی نبودن اما من به این فکر نبودم که ما مدت زیاد در پاکستان خواهیم ماند، طی این ده سال از زندگی من یک طفیلی ساختند، هر قدم خطر مرگ و ایجاد پرابلم های صحی برایم.

     امید شما خواننده گان عزیز با خواندن این چند وبلاگ عبرت بگیرید و مردم را بشناسید، ارزش وقت را بدانید و انرا بیهوده سپری نکنید،  بدانید که هدف واقعی این مردمان از عبادت خداوند  و یا تشکیل گروپ های مذهبی و غیرمذهبی چیست؟

     به هراندازه ایکه افراد بادانش و تحصیل کرده ما در کشور خود داشته باشیم به همان اندازه زندگی ما و مردم  بهتر خواهد شد و به زندگی نسل های اینده ای ما تاثیرگذار است

     با وجودیکه حضرت محمد (ص) مذهب اسلام را برای اعراب جاهل به ظهور رسانید با ظهور اسلام از جاهلیت انها کاسته نشد هر کشوری را که اشغال نمودند، اثار از جهالت انها هویدا گردید، چنانچه ما شاهد فقر، بیچارگی و قصداً بیسواد نگهداشتن مردم  در اکثر کشورهای اسلامی هستیم، طالبان در کشور ما با تشویق ممالک عربی به جنگ تحریک میشوند و مردم پشتون یا افغان از انها حمایت میکنند.

     در کشور ما اکثریت این مردمان به  ازبک، تاجیک،ترکمن، هزاره ،افغان وسعید بودن خود افتخار میکنند واختلافات شدید ملیتی زبانی و مذهبی را میان مردمان عادی ما علاوه به تشکیل گروپ های  سیاسی،مذهبی و غیرمذهبی ایجاد نموده اند،  در حالیکه مردم عادی افغانستان این واقیعت را نمیدانند،مردم  عادی افغان شاخه ای از اریایی ها و باشنده گان اصلی این سرزمین هستند.

                                                                                       ( خاطره)

                                                                                          04-04-09

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%A7%D9%81%D8%BA%

D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

 http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9

http://www.sarnavesht.com/main/index.php/weblog/extended/1802/

 http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d9%86%db%8c+%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%84&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://www.azargoshnasp.net/history/Aryan/qowmaryayikiya.htm

http://www.turkmenstudents.com/modules/smartsection/item.php?itemid=227

به طور خلاصه اخرین تحقیقات در مورد امپراطوران روم که در سابق شامل روم بخشی از اروپا و خاک ترک بود معلومات در رنگین کمان صلح ۶ مطالعه شود، با ازبین بردن امپراطوری پرشیا توسط قوم ترک کشورهای اسیایی مرکزی را به ادیان ملیت ها و زبان های مختلف تقسیم نمودند.... ، عثمانی ها و سلطان محمود غزنوی، مغلولها نیز ترکها بودند.

     به نظرمن یگانه مشخصاتیکه اینها را از مردمان عادی متمایز میسازد رنگ مو،جلدوچشم انهاست.

    مردمانیکه با قوم مادر،پدر واعضای فامیلم ازدواج نموده اند به شمول قوم پدرم دارای جلد سفید، رنگ موی مایل به طلای یا نصواری، چشمان سبز یا میشی، درمیان پاکستانی ها و سعیدان پاکستانی دارای رنگ سفید یا گندمی ونسبت به مردم عادی پاکستان  که رنگ تاریک دارند مقبول، به گفته ای پاکستانی ها خوب صورت و حتی بعضی شان به من قسمی وانمود میکردند که اجداد شان افغان بودند و به پاکستان مهاجرشدند ( فامیل دیگر پاکستانی، ازمردم پشاور،عضو حزب مردم ،  یک تن از اعضای این فامیل ازهمکاران نزدیک شیرپاو،خانم اقایی افتخار احمد،همدست با سعیدان پاکستانی، این خانم به اسم شهانه نام با خانم یک دوکتور پاکستانی (پتان) دوستی داشت، این خانم پتان پسر خوانده ای افغانی داشت که فعلاً در جرمنی زندگی میکند، این اقا از دوستان خیلی نزدیک شوهر خواهر و با دخترهمسایه ای ما ازدواج نمود، این همسایه همان همسایه ای بود که معلم اندونیزیایی در خانهء شان رفت و امد داشت و با سعید پولیس نیز همدست بودند، این فامیل مذمبی مسلمان، پشتو زبان، برای حزب داود خان کار میکردند ، اطلاع حاصل نمودم که یکی از دختران این فامیل با کدام جرمن دوست و از پاکستان فرار نمودند و اما شوهر خواهرم عضو حزب اسلامی، تاجک، پدرش در دربارظاهرش را داشت، فامیل افتخار احمد  فعلاْ  اسلام اباد پاکستان را ترک و در لندن زندگی میکنند، در اخرین شب ایکه من میدان هوایی پشاور را ترک گفتم دوست بسیارنزدیک شهانه مرا تحت کنترول قرار داشت ، وقتی برای خانم شهانه زنگ زدم که یک تعداد خلقی ها ( سعیدان ) عیسوی ها را به ضدم استعمال نمودند، پسر ش میخندید و لذت میبرد و اما  مادرش خود را پنهان نمود، او بسیار کوشش نمود تا پاکستان را ترک نکنم اما وقتی دانست من دیگر در پاکستان زندگی نمیکنم، خبر شدم لندن زندگی میکنند،در حالیکه به من میگفت که تصمیم دارد در اسلام اباد خانه ای شخصی بخرد، از طرف دیگر فردیکه از مادرم ده هزار دالر  برای فرستادنم اخذ نمود و با افراد دفتر پاسپورت همدست بود، این اقا مرا مدت دو سال در پاکستان منتظر ماند، تا پول فرستادن غیرقانونی افراد بلند برود ( از ۷ هزار دالر به ۱۰ هزار دالر و کار و بار تجارت خود رابا پول مردم مثل من رونق نیز دهد) ، این اقا هم پسر مامای شوهرخواهرم (از اینکه این شوهر خواهربا یک پسر دیگر درکیس ما منحیث برادر ما بودند، ما نتوانستیم امریکا برویم، به برادرم وانمود میکردند که در پاکستان تنها و فامیل ندارند ، اگر به انها کمک نماید تا با فا میلم بتوانند از پاکستان خارج شوند در حالیکه .....، فعلاً هم شوهرخواهر به کمک مادرم از پاکستان خارج شد و اما با محمدزایی ها ، سعیدان و افراد نامبرده ء فوق مانند پاکستان رابطه ای خیلی خوب دارد) ،این اقا خودرا از دوستان شیرپاو نزدم معرفی نموده بود، فعلاً بادی گارد کرزی میخواهد با دختر این اقا ازدواج نماید، عضو حزب اسلامی، کاکا این اقا ماما شوهر خواهرم، عضو حزب ظاهر شاه ، زمانیکه من با فامیلم میخواستیم پاکستان برویم با شیطانت های انها که گویا ما امریکا خواهیم رفت، توسط مجاهدین مانع رفتن ما به پاکستان میشدند، به بهانه اینکه من گویا شعله ای هستم مورد اخطار گروپ های مجاهدین قرار میدادند، بعضی فامیلهای دیگر پاکستانی وابسته به احزاب و گروپ سیاسی دیگر........ مانند حمید گل ریس دفتر ای اس ای پاکستان و محرک طالبان در جنگ از  طرف دیگر بعضی افغانها به این نظر اند که در قتل احمد شاه مسعود جنرال فهیم نیز دست داشت)  ، درمیان سعیدان افغانی دارای رنگ جلد سفید، بعضی شان چشم سبز، دارای پرابلم های جنیتیک، در میان طالبان پاکستانی نیزدارای جلد سفید، چشمان بزرگ افغانی، در میان خلقی ها، پرچمی ها ، شعله ای ها ، افراد وابسته به حزب اسلامی و محمد زایی ها نیز دارای چنین مشخصات، در میان عیسوی ها  برعکس این مردمان دارای موهای سیاه یا به اشکال مختلف رنگ نصواری ، دارای جلد سفید بعضی شان سرخ پوست و با چشمان نصواری و یا سیاه و اما در میان سیاه پوستان باوجودیکه رنگ تاریک دارند، دارای چهره های جذاب و  مقبول هستند.

     بعضی دارای چشمان ابی و  موی طلایی، ندرتاْ این مردمان دارای جلد زرد رنگ هستند و در میان عیسویها یک تعداد شان به تاجیک ها، هزاره ها و ایرانی ها که همه شاخه ای از ترک اسیایی اند، زیاد  شباهت دارند.

 چنین نتیجه میگیرم: که قدرت کنونی مردم جهان در دست قوم بزرگی ایکه یک شاخه ای انرا ترکها تشکیل میدهد قراردارددر وبلاگ رنگین کمان صلح ۶ درمورد امپراطوران روم که شامل خاک روم بخشی از اروپا وخاک ترک بودن معلومات داده شد، در میان شان کمتر مردمانی را سراغ دارم که: سرخ پوست و موطلایی باشند یا مانند اعراب و پاکستانی هادارای  رنگ جلدی  تاریک یا  گندمی و یا مانند سیاه پوستان افریقا ( نژاد پیور یا خالص  داشته باشند) ، با ازدواج سفید پوست و سیاه پوست میان شان نسل شان در حال تحول است. ( با رنگ جلد سفید و یا زرد،  موی نصواری روشن یا تاریک، اطفال شان دارای مو خرمایی یا طلایی با چشمان سبز، ابی و یا میشی اینها را در میان پاکستانی ها، هندی ها، مردمان عرب، سیاه پوستان و مردمان سرخ پوست  و مو طلایی که اکثریت عیسوی اند میتوان از نژاد خالص این کشور ها تفریق نمود) قسمیکه در فوق توضیع داده شد.

                

http://www.1civilization.com/index.php/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%87%D8%A7#.D9.86.DA.98.D8.A7.D8.AF_.D9.87.D

8.A7.DB.8C_.D8.A2.D8.B1.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C

           http://plusdata.wordpress.com/2008/06/20/arian1/

     ناگفته نماند که این گروپ مردمان را در میان وروسهای سرخ پوست ارمنی ها،کرد ها ، ژرمن ها و یونانی ها ، ایتالیایی ها، هالندی ها، مردمان مراکش، امریکایی ها،فرانسوی ها، مردمان یوگوسلوایا، افغان ها از ولایت پکتیا،مردمان پینجشیر مردمان کشمیر... نیز به مشخصات نژادی فوق یافتم، درمیان مردمان پشتو زبان با مشخصات فوق اما دارای جلد گندمی یا تاریک و بعضی شان دارای جلد سفید اند.

     زبان ترکهای شرق نشین قزاقی،قرقیزی، ازبکی و ترکهاب غربی ترکی، استانبولی، ترکمنی، ترکی اذربایجانی با زبان مغولی جز زبان های التابی به شمار میرورد.

     دین ترکها شمینسم، بودایی، یهودی، مسیحی و اسلام است.( اما تا جاییکه من مشاهده میکنم یک تعداد شان علاوه ازعقاید مذهبی، نظریات و افکارسیاسی سوسیالستی و کمونستی نیز دارند ، ریکی یا میدتیت میکنند ویک تعداد شیطان پرست نیز هستند ویا به هیچ یک از عقاید و نظریات فوق پابند نبوده و یا سوسیالیست و کمونست نیستند و اما  به خداوند نیزعقیده ندارند، اکثریت شانرا را در طی این چند سال اخیر از این گروپ مردم یافتم ).

      درمیان نژاد سرخ ، دارای جلد سفید، چشمان سیاه، موی سیاه، موی نصواری کم رنگ یا تاریک مخصوصاً در فرزندان شان میتوانید خوبتر تشخیص نماید و اما درمیان مردمان کشورهای اسیایی دارای جلد سفید چشمان سبز یا ابی، سیاه موی یا رنگ موی های شان نصواری، طلایی رنگ ، خلاصه یک مخلوط  از نژاد مردمان اسیایی اروپایی را بوجود اورده اند، در میان مردمان اکثرممالک جهان دارای چنین خصوصیت اند واما ما تاجکها ، هزاره ها، ازبکها، ترکمن ها و ایرانیها از نژاد اصل ترک و بدون مشخصات فوق هستیم، ترکها مردمان پرقدرت نیز میباشند، منگولیایی ها، مغول و مغولها ترک اند، مردمان اندونیزیا مالیزیا ویتنام کمپوچیا،تایلند، چاپان وچین... نیز شباهت به منگولیایی ها دارند، درمیان پیروان فلسفه بودیزیم این جمله مردمان را عیسویهای تشکیل میدهند که بودیست شده اند  و یا بودیست های ایکه از کشورهای شان مهاجر میشوند، مانند چینایی ها.....، در میان مسلمانان وعیسویها  مردمان کشورهای تایلند،اندونیزیا،مالیزیا، منگولیا،افغانستان، ایران،هند،پاکستان.... و کشورهای افریقایی و عربی ......به شمول ماویستها و سوسیالستها از کشورهای مختلف جهان که در کشورهای اروپایی، امریکا، استرالیا.... مهاجر میشوند، فراموش نکنیم که ترکهای عثمانی در جنگ دوم جهانی با هلیتر همدست بودند،این گروپ افراد درمیان ملیتهای پشتون، افغان، ارمنی، کرد، اهل هنود و سکها  نیز موجود اند.

     قدرت مندان جهان در هراس اند تا مبادا دوباره کشورهای اسیایی میانه متحد گردند، همان طوریکه در میان مردمان ما توسط ملیتهای مختلف تعصبات مذهبی، زبانی واختلافات سیاسی را دامان میزنند، ستالین درزمان قدرت خود نیز کشورهای تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان ....( در همه ای این کشورها قوم ترک قدرت دارند  و مانند کشور ما درمیان مردم نفوس ندارند)  جز خاک شوروی ساخت و مردمان این کشورها استقلال  سیاسی خود را از دست دادند، درجنگ دوم جهانی نه تنها از هلیتر جهت کشتار و تباهی مردمان  اروپا وکشورهای شان استفاده نمودند، بلکه او را به بهانه ای خوش بین بودن به اریایی نیز استفاده نمودند تا در اینده مردم اروپا به اریایی ها علاقمندی نشان ندهند و اما فعلاً توسط گروپ القایده و طالبان ( اکثریت افغان اند و به زبان پشتو صحبت میکنند) ،  مردم کشور ما و مردم جهان را به بازی سیاسی جدید که میتوان انرا جنگ سوم جهانی نامید، مصروف نگهداشتند،  هر کشوردرطول تاریخ  در خاک ما به بهانه ای عسکر فرستاد،  هرکدام  بنوبه خود ازگاز، نفت و ذخایر معدنی کشورهای ما نیز استفاده به عمل اوردند و از ۱۴۰۰ سال به این طرف حال مردمان  ما به نشد.

    نوشته های اخیر وبلاگها را بدون انکه کدام یادداشت نزد خود داشته یا مطالب را قبلاً  تصیح نموده باشم، از تجارب یا خاطرات  شخصی خود در این برنامه ثبت نمودم، امید تا مطلب فوق را درست توضیع داده باشیم. 

     خداوند را سپاس گذارم  تا درشناخت این مردمان  توانستم موفق گردم، مرا در زندگی بسیار اذیت نمودند و رنج دادند.

                                                                              ( خاطره)

     نوت:  این  افراد در مطالعه ای این وبلاگ انقدر دقیق اند که: همسایه ای طبقه ای بالایی فلتم پسر ی ایکه موهایش قبلاً نصواری بود، طلایی رنگ نمود،جلد سفید و دارای چشمان سبز ،  این پسر عیسوی و پدرش ریکی هم میداند  و اما همسایه ای طبقه ای پاهینی فلتم که قبلاً در باره همهء شان معلومات دادم ( رنگین کمان صلح ۱ ...) ، تازه در این فلت نقل و مکان نموده، مسلمان و اما ترک،  درست مانند ما تاجک ها و ایرانی ها.

      امروز بعد از مشاهده دوباره ء این پسرمو طلایی: این پسرهمه موهای طلایی سرش را بعد ۱-۲ روز موهای سرش  را به کلی تراشیده  بود، نه تنها خودم را از مردم عادی دور و تحت کنترول قرار میدهند، بلکه ازتمام مطالب این وبلاگ کوشش مینمایند به منافع خود، جهت عدم افشا شدن شان در میان مردمان عادی استفاده نمایند، چون اکثریت مردمیکه پناهنده اند، مردمان ساخته شده از این دسته افراد اند، درهرحزب وگروپ یا مذهب ایکه هستند با مطالعه این وبلاگها کمک کننده ای  خوبی برای شان محسوب میشوند.

                                                                                      01-05-09

      امروز مورخ اول جون ۲۰۰۹ تقریباٌ بعد از گذشت ۲ ماه از انچه در فوق مطالعه نمودید، گذشت... بتاریخ ۳۰ می۲۰۰۹،  زن وشوهر از افراد کلیسا در پشت دروازه ای فلتم ظاهر شدند، من فکر میکردم، ممکن این اقا پولیس باشد، چون یک هفته قبل خانمی از جمله ای این افرادبا اخطار دادن و ترساندن از پولیس" که اگر به دو گربه ای بی خانمان غذا بیاورم، پولیس را خواهد گفت"، درهر فلت ۲۰-۳۰ فیصد باشنده گان فلتها از پیروان عیسی مسیح، سوسیالستها و یا اینکه سوسیالست نیستند اما به خداوند عقیده ندارند، ساخته شده ازاین افراد اند، مرا تحت کنترول و نظارت خود قرار میدهند که چه میکنم و به کجا میروم، برای این گربه ها  فعلاً در پیاده رو  همه روزه غذا میبرم وورقه ای انرا نیز گاربج  مینمایم،تا پیاده رو را کثیف نسازد، باوجودیکه در این منطقه فعلاً کارگران به ساخت بلدنگهای جدید، سرک و پیاده رو مصروف اند، خلاصه دروازه را برای این دو نفر باز کردم، دوباره دعوت کردن به مذهب مسیحت، ودر ضمن ادامه دادند از افرادیکه من شکایت میکنم انها از این جمله افراد نیستند، شوهر این خانم شباهت زیاد به افراد دارای مشخصات فوق ( چشمان سبز،جلد سفید و موی های نصواری، با نگاهی خیلی بد، بد به طرفم میدید.....)، بعد از جر و بحث به بهانه ای اینکه ما نزد دوکتور میرویم، بدون اینکه به خانه ای دیگر همسایه ها بروند، منزلم را ترک نمودند، از انها خواهش نمودم که لطفاٌ همسایه ها را به ضدم تحریک نکنید تا  با کوبیدن دروازه ها و ایجاد صداهای وحشت ناک شب مرا از خواب بیدار نکنند، که این عمل وحشیانه ای انها باعث تولید دردهای عصبی در وجودم و تولید فشارخون بلند در من شد، بدون از خواب بیدار کردن همسایه من بنابر تکلیف دسک کمرو درد در ناحیه ای زانو هایم......... خواب راحت ندارم، این اقا خانمی را میشناخت که قبلاٌ به خانه ای من میامد و به زبان فارسی صحبت میکرد، این خانم به خانه ای خواهرم میرفت  و با این گروپ خانم سعیده ایرانی نیز به اسم مریم نام ارتباط دارد، که فعلاٌ عیسوی شده، خلاصه نیم ساعت از رفتن این دو نفر نگذشت، که همسایه ای شیطان پرست به کوبیدن دروازه شروع نمود، تمام شب جهت ترسانیدن من ازصداهای وحشت ناک در فلت استفاده نمودند، دیشب هم  ازساعت یک الی ساعت سه شب همین پسریکه در فوق برایتان در موردش توضیحات دادم، درطبقه ای بالایی فلتم با دوست دخترش زندگی میکند،  به کوبیدن دروازه ها مصروف بود، فعلاْ این پسربه جای استفاده از موترش به واسطه ای کلاه موترسایکل صورت و موهایش را پوشانیده و ازموترسایکل استفاده میکند، مریم خانم سعیده و مرا را اقایی پیر مردیکه کلیسا میبرد، دختر خوانده بود، مریم خانم به این نظربود هروقت او وفات کند ثروتش از دخترخوانده هایش خواهد شد وفکر جمع اوری ثروت ازاین پیرمرد ثروت مند  را در سر میپرورانید، من درهر قدمیکه میگذاشتم این سعیدان یک پرابلم برایم ایجاد میکردند، رابطه ای خود را با همه ای شان به شمول پدرخوانده و همه افراد کلیسا قطع نمودم، این مریم خانم یک روز با دوکتور فامیلی خود که یک یهودی بود به خنده نمودن غیر نورمل سرداد، پدر خوانده ای این دختر از خندیدن او خوشش نیامد و از من سوال کرد شما مانند او چرا نمیخندید و خوش نیستید؟  سعیده دیگری ایکه در یونیورستی طبی با من درس میخواند، پدرم از خندیدن غیرنورمل او با یک ادویه فروش به مادرم قصه میکرد و بمادرم میگفت که دیگر باید با این دختردریک راه نروم....  و اما از مغازه های ایکه بوت، لباس  یا سی دی برنامه ای کمپیوتر.....خرید میکنم، قصداٌ یک جوره بوتها، لباسها یا سی دی را در ماشین کنترول نمیکنند ویا علامه ای مخصوص الرم را از یک دست لباس دور نمیکنند، تا اگر برای خرید در مغازه ای دیگر بروم،الرم به صدا بیاید.... در حالیکه پول همه اشیایی خریداری شده را مکمل اخذ میکنند و یا اینکه همه اشیای مرا یکبار به تلاشی میگیرند،  در یکی از همین مغازه ها ی فروش غذا این حادثه رخ داد همه کارکنان ان ترکها و یا عیسویها دارای مشخصات فوق، من هم از افشا گری انها در میان همه مردمی ایکه برای خرید به این مغازه امده بودند، دریغ نکردم، در مغازه لباس و بوت فروشی درراس کار این مغازه یک پسر هزاره ای افغان ویک خانم اندونیزیایی قرار دارد ویا اینکه یک نفر را وظیفه میدهند که قبل از رفتن من به مغازه ای دومی ، درعقب من قرار بگیرد تا زنگ الرم را به صدا دراورد، این مغازه ها به فاصله ای ۲۰دقیقه الی نیم ساعت با موتر ازمحل بود و باش من فاصله دارند، در پاکستان فرد پولیس به اسم سعید ۱۸ سال قبل از من ۷۰ هزار کلداری پاکستانی برای این افراد یکبار خواست، او میگفت: در کشورما باید پول بدهی، هیچ کاربدون پول نمیشود، تا دیگر به چنین پرابلم مواجه نشوم.  در کشورهای ما اکثر مغازه های لوکس و شخصی به این افراد تعلق دارد،  درحالیکه دردیگر کشورهاکه اکثریت مردم شان از مسیحت پیروی ویا برای سوسیالیزم کار میکنند، هم اکثریت اینها درمغازه های دولتی کارو بار پولی و اقتصادی مردم  را در دست دارند....... و یا پول زیاد از من اخذ میکنند، زمانیکه لست خرید مواد و اجناسی ایکه خریداری میکنم و پول ایکه میپردازم، مقایسه میکنم، تفاوت دارد و دوباره پولم را از نزد شان مطالبه مینمایم، مانند صیادانی ایکه درفکر بدام انداختن شکار هستند من این مردمان را در زندگی خود و زندگی مردم  جهان از هر مذهبی ایکه پیروی میکنند ویا کدام عقیده مذهبی ندارند، یافتم. 

       از اینکه کشورهای ما از سطح بحر ارتفاع دارند، مجبور خواهند شد به جای تفرقه اندازی میان مردم ، به بازسازی کشورهای ما  بپردازند تا در اینده باز هم کشورهای ما پناه گاهی باشد  برای زنده ماندن اولاد هایشان، دقیق معلوم نیست تا در اینده ای نزدیک، یک تعداد کشورهای جهان بنابر گرم شدن جو زمین زیر اب فرو خواهند رفت و این مردمان مجبور خواهند بود تا توسط همین ملیتهای ا یکه در کشورهای ما به فعالیت های سیاسی و مذهبی مصروف اند، نوایی صلح سردهند.

      ارمنیها و کردها

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C

                     http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%DA%A9%D8%B1%D8%AF   

                

         دربخش پیوند های جدید وبلاگ مسایل اموزشی را لینک نمودم، تا بتوانید از ان استفاده نماید، امید تا شما جوانان و نوجوانان افغان و ایرانی  با مطالعه این وبلاگ ها به چنین گروه افراد چانس ندهید تا شما ها را به بهانه های مختلف به خود جذب نمایند،جهت معلومات شما خواننده گان عزیز من هیچ گاه این وبلاگ ها را هذف نخواهم کرد، فقط و فقط همه کوششم جهت ارایهء معلومات و اگاهی برای شما عزیزان بود و بس و  اما در مورد اینده خود اگاه نیستیم که دیگرتقدیربا من چه بازی خواهد کرد به هر صورت درمورد اینده کوشش میکنم مثبت باندیشم ( به اساس عمل کرد قانون جذب افکار مثبت فریکونسهای مثبت به عالم هستی میدهد و ما انرا جذب میکنیم).

       در کشور ما طالبان کمترزبان فارسی میدانند و قوای خارجی اصلاً به زبان دری بلدیت ندارند تا با مطالعهء این وبلاگها  دیگراز جنگ دست کشیده و صلح نمایند، امروز یگانه نیازما  برای زندگی بهتر و همانطوریکه بخواهیم  زندگی کنیم،  در جهان صلح است ( به اساس عمل کرد  قانون جذب جملات باید در زمان حال و مثبت بیان شود، به جای اینکه بگویم ما جنگ نمیخواهیم و قانون جذب جنگ را از عالم هستی جذب میکند، بگویم ماصلح میخواهیم ، از همین سبب جنگ در جهان شدت گرفته است،  از برنامه ترافیک، کانال لایف ایران. ) 

 نشر برنامه های اموزشی در مورد قانون جذب (کلید راز موفیقیت، صحت، سعادت، سلامتی به هدف رسیدن، پولدارشدن.... با تمرکز و تجسم  ذهنی از طریق سایت کانال لایف ایران) به زبان شیرین فارسی  (دری)

http://www.livechanneltelevision.com

     در یک فامیلی ایکه زندگی میکنیم ، نمیدانیم مادر، پدر، همسر یا قوم  و خویش ما از جمله ای این مردمان هستند، درمورد انتخاب همسر باید بسیار دقیق باشید و به فعالیت های سیاسی و مذهبی وغیرمذهبی با جلب و جذب توسط این مردمان به گروپ های سیاسی کدام علاقه مندی نشان ندهید.

     برای برطرف نمودن اختلافات مذهبی و رسیدن به رویاها و ارزوهای تان دانستن و عمل کرد  قوانین ذهنی (Mental Laws) مخصوصاً قانون جذب یاAttraction Law  رافراموش نکنید، اساس همه ادیان روی انرژی درمانی استوار است، علاوه از ریکی با میدتیشن نیز میتوان از عالم هستی انرژی گرفت.

                                                                                   ( خاطره)  

     مورخ ۲۸ جون : روز گذشته ۲۷ جون از طریق کلیسا  فارسی زبانها ورقه ای در یافت کردم و اما دیشب شما دوباره به استعمال دو همسایه  و کوبیدن دروازه ها  به اذار و اذیت پرداختید، همسایه های که یکی شیطان پرست و دیگر ان ریکی میکند، لطفاً دیگر زحمت امدن به خانه  مرا نکشید، طی ۱۱سال از نظر صحی  با وارد نمودن ضربه های شدید روحی ، روانی و جسمی من صحتم را از دست دادم، از همه فعالیتهای اجتماعی، رفتن به کالج، اموزش .... مرا محروم نمودید، در میان شما ها تنها یک گروپ مانند پیروان عیسی مسیح نه بلکه خلقیها، پرچمیها،طالبان، سعیدان از کشور های مختلف،محمدزایی ها، مردمانی ایکه دارای عقاید مذهبی مختلف اند یا عقیده مذهبی ندارند.... شامل هستند، این افراد استفاده جو برای بدست اوردن به اصتلاح  دلهای شما جهت رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی، قدرت، شهرت، پول  با حمایت شما از هیچ  نوع مضریت در قسمت صحت و زندگی من دریغ نکردند و نمیکنند،  من یک انسان ازاد هستم وهمانطوریکه میخواهم زندگی کنم، دیروز من در منزل نبودم.... در ورقه ای شما  کدام نمره ای تیلفون موجود نبود تا برایتان زنگ بزنم.

                                                                                     28-06-09

    تبصره:  دولت امریکا تصمیم دارد تا شاگردان ممتاز ایرانی را از ایران جمع و به امریکا بفرستد تا به تحصیلات خود ادامه دهند، درمورد این تصمیم دولت امریکا بعضی از ایرانیها افسوس میکنند، به نظر من جای افسوس نیست، ما افغانها و ایرانیها در کشورهای خود نیز  مهاجر هستیم، کشورهای اسیایی مرکزی همیشه در معرض جنگ قرار دارد....، از اینکه انها خود شان مجبور به فرار شوند که اینده ای امید وار کننده ندارد یا اسیردام سعیدان، جادوگران و افراد مذهبی و غیرمذهبی گردند که گروه های عظیمی مسلمان و یا عیسوی را به ضد شان به  تحریک بگیرند وبا حیات و زندگی شان بازی نمایند،( من از تجارب زندگی خودمینویسم) ،نمیدانستم  این راه که من میروم به ترکستان است، بهتر است وقت شان ضایع نشود تا انها بتوانند به تحصیلات شان بدون وقفه ادامه دهند و اما از اینکه در اینده به چه مذهب یا فرهنگ بخواهند زندگی کنند هر انسان ازاد خلق شده در زندگی حق انتخاب مذهب ، فرهنگ، همسر..... دارد نه اینکه دیگران برای ما تصمیم بگیرند، همانطوریکه از اجداد ما، ملیت ما به ما به ارث رسید که ما تاجیک، افغان، ایرانی...... هستیم، ادیان ما نیز به ما به ارث رسید،انتخاب با ماست، ما افغانها و ایرانیها در هر جاه و هر شرایطی ایکه زندگی کنیم مردم و هموطنان خود را هیچگاه فراموش نمیکنیم،خداوند به پسران افغان و ایرانی استعداد خاص داده، درکشورهای  خارجی تا جاییکه من شاگردان افغانی و ایرانی را میشناسم همه شاگردان ممتاز اند، درزمان جنگهای مجاهدین با عساکر وروسی یگانه امتیازیکه دولت امریکا به فامیلهای افغان میداد وفامیلهای میتوانستند در امریکا پناهنده شوند باید یکی از اعضای فامیلهایشان تحصیل کرده ای امریکا میبود.

      ممکن همین جوانان در اینده  در ایران در ساختار دولتهای جدید حصه بگیرند و اینده ای بهتر از امروز را برای مردم ایران بسازند.

     ما افغانها و ایرانیها به تاریخ کهن خود افتخار میکنیم که باید افتخار کرد، این افتخارات را اجداد ما از خود به جاه گذاشتند نه ما ، ما همه از نژاد مخلوط اریایی  و ترک یا افغان و ترک  یا نژاد خالص ترک یا نژاد خالص افغان یا پتان یاقوم بنی اسراییل از بیت المقدس که در تورات مقدس نیزاز انها نام برده شده هستیم، سعیدان نیزعرب که با نژاد مامخلوط شدند واما هیچگاه از خود این سوال را نکردیم که ما چه کردیم به جز از اینکه مغزهای همه ای ما را با افکار و نظریات سیاسی مذهبی و غیرمذهبی شستوشو نمودند وبا استفاده از احساسات  سیاسی و مذهبی ما یکی ما را به ضد دیگر ما به استعمال گرفتند ودرتشویش زندگی نسلهای اینده ای خودنیزمیباشیم،  جهت بازی سازی دوباره افغانستان جوانان افغان ما  حاضر هستند تا به افغانستان بروند بدون اینکه دولتهای اروپایی یا امریکا  انها را تحت فشار گرفته باشند و ترجیع نمیدهند که در کشورهای اروپایی یا امریکا بمانند، به نظر من جوانان و نوجوان ممتاز و زحمت کش که جهت تحصیل به کشورهای دیگر فرستاده میشوند انقدر وقت اضافی نخواهند داشت تا در مورد مسایل ایکه انها را از  فرهنگ شان..... دور نمایید، فکر نمایند.

                                                                                      (خاطره)

                                                                                         28-05-09

 نوت: قسمیکه قبلاْ گزارش دادم تمام بلدینگها را دراین منطقه رنگمالها رنگ نمودند اما در این روز دوباره به تخریب و اره نمودن  گادرها و سقف تراسها مصروف اند و به اصتلاح  ترمیم کاری میکنند، باز هم سوالیکه نزد من پیدا شد، چرا اینها بلدینگی ایکه من در ان زندگی میکنم این ترمیم کاری را قبل از رنگمالی انجام ندادند که یکبار به قیچی نمودن گادرها و سقف تراس فلتها پرداختند، ایا ترمیم میکنند و یا در اینده تخریب، ما و شما همه میدانیم که حالا ادم کشتن و تخریب بلدینگها همه مدرن شده........ سال گذشته یک تعداد از بلدنگها را تخریب و در ظرف چند سال اینده همه بلدنگها در این منطقه تخریب خواهد شد، از طرف دیگر طی این ۳-۴ سالیکه من در این شهر اسباب کشی نمودم،  سه ادویه فروشی را مسدود نمودند و ادویه ای را که من خرید میکنم انرا اردر نمیدهند و باید ان ادویه را خودم  شخصی اردر بدهم، و وقتی برای بار سوم مراجعه میکنم از مغازه یا ادویه فروشی ادویه ای مورد نظر را خرید میکنم، تاثیرات بد انرا در وجودم حس میکنم،۹-۱۰ سال قبل صحتم خیلی بد بود انها فکر میکردند من خواهم مرد، با استفاده از فرصت از حساب بانکی من پول اخذ نمودند، از کارکنان بانک گرفته تا همه و همه ای شان همدست، بلاخره تصمیم گرفتم تا پولم را از ماشین به صورت اتومات اخذ نکرده بلکه به صورت مستقیم از شخص موظف از بانک اخذ نمایم، چرا که اگر در اینده چنین اتفاق بیافتد اینها میگویند خودم از ماشین اتومات اخذ نمودم، اما در مرور زمان در هربانکی ایکه  جهت اخذ پولم مراجعه نمودم، سیستم اخذ پول را از طریق ماشین اتومات ساختند، فعلاً دراین شهر بزرگ صرف از یک بانک میتوانم پولم را اخذ نمایم، این بانک به فاصله ای زیاد از محل بود و باشم فاصله دارد، خانمی ایکه از طریق دفتر ریفیوجی به خانه ای من رفت و امد داشت، نمره ای کارت بانکی مرا میدانست، یک روز تیلیفون منزلم کار نمیکرد، من از بیرون طور امتحانی به نمره خانه زنگ زدم که ایا کار میکند یا نه، صدایی اقایی به نمره ای تیلیفون منزلم توجه ای مرا به خود جلب نمود و در هر ماه مجبور بودم بدون اینکه از تیلیفون استفاده زیاد نمایم باید پول زیاد بپردازم، تصمیم گرفتم دیگر در منزل تیلیفون نداشته باشم.

     29-05-09                       

      به ارتباط معرفی همسایه های ارپارتمانیکه در ان زندگی میکنم، خانمی ترکی بعد از اینکه اقایی ازجمله همسایه های این اپارتمان را پولیس به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر و فلت را این دخترتسلیم شد، اکثراوقات این خانم ترکی با مادرش زندگی میکند، این خانم مسلمان شب گذشته، نیم شب با ایجاد اواز ترسناک در مترل پاهین به مضریت شروع نمود، هرشب ترکهای این اپارتمان به نوبت وظیفه اجرا میکنند.

                                                                                   23-07-09

     به نظر من از اینکه میگویند اقایی فهیم در قتل احمد شاه مسعود دست داشت..، روز گذشته در یکی از سایتها مطالعه نمودم که یکبار اقایی فهیم مورد حملات انتحاری طالبان نیزقرارگرفته بود، اکثراً مردمی کشته میشوند که شامل این گروپ مردمان نباشند ممکن به دلیل اینکه با پرچمی های مانند این گروپ افراد سازش نکرد.... این تهمت را به او ارتباط میدهند...

     این گروپ افراد دورو برهررهبر سیاسی را گرفته از این رهبران افراد دیموکرات یا دیکتاتور میسازند، رهبران را به قدرت میرسانند و سلب قدرت میکنند و یا ترور، این سلسله ای قدرت گیری ادامه دارد....، این افراد درتعین اقتصاد،... تعلیم و تربیه در یک جامعه، فامیلها و حتی یک شخص نقش مهم دارند و به اصتلاح از شاه گدا و از گدا شاه میسازند

                                                                                       10-11-09

     یگانه سوالیکه از من بعضی اوقات مطرح میشود که ایا تصمیم ندارم خود کشی کنم؟چون به هر گروه و گروپیکه از این افراد شکایت میکنم، فقط مدت بیست روز یک ماه برایم کدام مزاحمت ایجاد نمیکنند و باز دوباره مزاحمت و شب ها ازخواب بیدار کردند ....  پولیس برای اخرین باربا معذرت میگوید ما کمک کرده نمیتوانیم.... ، باید به دفتریکه این فلت را گرفته  مراجعه کنم در حالیکه در این دفتر از رسپشن گرفته تا شخصی ایکه کلید این فلت را ازاو  تسلیم شدم ساخته شده از این افراد... و جالب تر از همه اینکه در یک کشور پیشرفته ای اروپایی مثل هالند پولیس نمیتواند جلوی چند نفرایکه ارتباط به قاچاق مواد مخدر وطالبان دارند( یک نفر انها را پولیس دستگیر نمود) و یا با استفاده از طالبان، خلقیها کوشش به کشتن من داشتن بگیرد، در این کشور ازطالبان، خلقیها و پرچمی خوب حمایت میشود در یک  کشوریکه خود را پیرو مسیحت میدانند و برای سوسیالیزم نیز کار میکنند... این گروپ افراد درمیان مسیحان وسوسیالست های هالند موجود اند،  در کشورما به میلیون ها ایرو و دالرمصرف میکنند که به اصتلاح با تروریزم میجنگند و اما مردمان عادی غافل اند از اینکه این افراد در کشور شان درمیان هالندی ها با طالبان و قاچاق بران مواد مخدرهمدست و چند وحشی مانند خود  را استخدام و از انها برای شکنجه عصبی روانی وخراب ساختن صحت  و مریض ساختن من استفاده میکنند، درمیان این همسایه های وحشی یکی انها به اسم خیلوکخ که ممکن عیسوی نباشد، پدراین پسر به ریکی بلدیت دارد و قوانین ذهنی را نیز میدانند...  شباهت زیاد به تاجکها و ملیت هزاره کشورما دارد، از طرف دیگرمیخواهند بدانند من به کدام گروه و گروپ سیاسی درافغانستان علاقمندم تا انها را در افغانستان به قدرت برسانند و از گروپ های مخالف برای کشتن من استفاده کنند، مگر اینها زیر نام عیسی مسیح، حضرت محمد(ص) و سوسیالیزم با حیات و زندگی میلیونها انسان بازی نمیکنند؟.. درجواب این سوال شان باید بگویم:  تا زمانیکه این وحشی ها مرا به قتل نرسانند من هیچگاه دست به چنین اقدام نخواهم زد... ، اینها درطول تاریخ جوانان و مردم را ناجوان مردانه با استفاده  ازعقاید و نظریات  مذهبی  سیاسی شان برای پیشرفت خود در میان گروه و گروپ های مختلف مردم به قتل رسانیدند، از طرف دیگر طی این یازده سال به هرمقام و مرجع ایکه من از این وحشی شکایت میکنم چون این افراد در میان انها موجود استند من موفق نمیشوم تا از وحشت این وحشی ها جلوگیری به عمل اید، درمدت این یکی  دوهفته غرض مطالعه خواننده گان این سایت از انترنیت مسایل طبی را انتخاب و جمع اوری نمودم شاید به این باور باشند که صحتم بهبود حاصل نموده ودیشب دوباره خیلوکخ وحشت برایش دست داد، روز گذشته خانم را که از طریق شفاخانه ای امراض روانی فرستاده بودند این سوال درجمله ای سوالات مربوطه این شفاخانه بود که این خانم ازمن نمود در جوابش گفتم باید این وحشی ها بمیرند نه من،  پرابلم صحی من درد های عصبی است که از تولید صدا های  وحشت ناک وبیدار نمودن از خواب برایم پیدا شد نه کدام تکلیف روانی، فشار خون بلند ازسببی ناراحتی و نارامی و تکلیف دسک کمر که این وحشی ها برایم ایجاد نمودند وبه عملیات ضرورت دارم، ممکن در فلتم  قبل از امدنم  به این فلت با نصب مایک های ثبت صدا، صدا را ثبت میکنند، دیوارهای خانه همه با کاغذ دیواری پوشش گردیده است ، ممکن این خانم با کارکنان این دفتردر مورد صحبت نمایید، اکثراً اخطار دادن به  شخص من:" یک وقت ضدعیسی بودم" ، بسیار بهانه خوب است و اما در ۱۱ سپتمبر زیادتراز۳۰۰۰ عیسوی در امریکا به دستور اینها کشته نشد و از ان زمان تا حال به چه تعداد سربازان خارجی و هموطنان ما هم از ملکی و نظامی کشته میشوند... ویا تشویق طالبان به حملات انتحاری....

 فرستاندن جوانان از کشورهای مختلف جهان زیر نام قوه نظامی  به بهانه ای مبارزه با تروریزم در کشور ما واستفاده ازطالبان در حملات انتحاری بازی سیاسی و نظامی دیگریست که در کشورما برای نابودی نسل جوان درجهان و هموطنان ما به را انداخته شده، از طرف دیگر ان عده خلقی ها و پرچمی های ایکه ازاین جمله افراد نیستند به بد ترین شرایط زندگی میکنند وهمواره مورد توهین  و تحقیر مردمان عادی قرار میگیرند، نتیجه ای این جنگهای داخلی و جنگ میان کشورها بوده که فقر، غربت و بیسوادی را به مردم جهان به ارمغان اورده و حتی دراکثرکشورهای عقب مانده و جنگ زده بنابر نبود غذایی کافی، ادویه و عدم مراعات حفظ الصحه اکثریت مردم به امراض سوتغذی و امراض انتانی مبتلا گردیدند.

                                                                                 04.12.09  

     در سایت های رنگین کمان صلح اکثراٌ وقایع ایکه د رطول هژده سال مهاجرت در زندگی من اتفاق افتاد به صورت خلاصه و فشرده درج نموده در پهلوی ان درمورد وقایع مهم  تاریخی، معلومات درمورد ریکی...وقوانین ذهنی... در مورد اینده ای خود هیچ کس نمیداند مخصوصاً زندگی من که اسیراین وحشی ها گردیده، دراینده ممکن یک تعداد از این افراد نظریاتم را تأید و یا یک تعداد به توهین و دشنام بپردازند که در مدت این یکسال و چند ماه این قصه ادامه دارد....، هدف بنده صرف اگاهی  برای یک تعداد مردمان ایست که غرق در فعالیت های سیاسی، مذهبی و ضدمذهبی بوده و مورد استفاده جوی این گروپ مردمان قرار دارند ودراینده اگرقسمت زنده  ماندنم در این دنیا باشد یا نه، هیچ فردی اجازه ندارد تا با استفاده از نظریات اینجانب بازهم ازیک گروپ مردم را  به این منظور استفاده جوی نمایند، درطول تاریخ هرتحول، فعالیت سیاسی و مذهبی، تغیرنام کشورهای ما... ..توسط این مردمان  صورت گرفته و هرگروه و گروپ سیاسی و مذهبی را به قدرت رسانیدند و یا سرنگون نمودند از جنایات خود و اجداد خود را درطول تاریخ چشم پوشی نموده و همواره میخواهند درمیان مردمان عادی افراد بشردوست، مهربان، صلح خواه  و صادق .... جلوه کنند و اما درواقیعت چنین نیستند.

 ازاخطاردادن های دیگراین افراد: من ضد اقایی کلنتون بودم و اما شما ها درزمانیکه اودر قدرت بود خانم زیبا رو با مشخصات چشم سیاه،موی سیاه و دارای جلد سفید (نه از نژاد سرخ امریکایی بلکه ازنژاد خود شماها)  که گویا دوست دختراو است .... برای بدنام ساختن او به روز ده ها بار در صفحه های تلویزیون به نمایش نمیگذاشتید و مورد تبصره شما ها  قرار میگرفت، درزمان انتخابات ریاست جمهوری امریکا برای شما خیلی مهم بود که من طرف دار کدام گروپ کاندید کننده استم، قبل ازحادثه ۱۱ سپتمبر... ( اقای کلتئون و بوش ازجمله ای شما ها نبودند هر کدام  را به طریقی بدنام ساختید و اما فعلاْ از تصاویر اقایی بوش استفاده میکنند، پسر عراقی با کفش به طرفش پرتاب نمود...) خانمی هالندی ایکه این سوال را از من نمود یک عدد ماشین کالاه شویی برایم تحفه اورد که دو الی سه ساعت لباس می شست و باید برای این مصارف بیجاه بپردازم و هیچ کس را نمیشناختم تا این ماشین را از منزلم به دور بیاندازد( این هم یک کارقصدی بود) خانمی هالندی دیگری را به خانه ای من میفرستادند، این خانم چنین میگفت درهرنقطه ای از جهان که زندگی کنی همسایه ها  ترا مزاحمت میکنند، اینها همه قدرت جهان را دردست دارند.. در هرشهر مرادرفلتم مثلی ایکه زندانی باشم نگهداری میکنند از رابطه ای من با مردم عادی جلوگیری.... وپسران و مردان چه زن دار و یا بی زن باشند، برای ازدواج، رفیق بازی و یا بدنام کردن و یا اگر بتوانند بداخلاق بسازند، استفاده کنند،شوهر ورفیق هم یکی و نه ازمیان این مردمان، من شخصاً ازطفولیت زندگی تنها را دوست دارم، دریک فامیلی بزرگ شدم که پدرم این انتخاب را بدست خودم گذاشته بود واما اینها با استفاده از زور وقدرت پولیس و کلیسا( این افراد درمیان افراد پولیس موجود و پولیس بهانه میکند : مرا کمک نمیتواند، تا مرا مجبور به ازدواج ویا رفیق بازی با این افراد نمایند و مجبور بسازند، از این افراد کمک بگیرم، این قصه از یازده سال به اینطرف جریان دارد)، در مورد اقایی کلنتون در زمانیکه اودرقدرت بودیک تعداد افغان ها به این نظربودند:  "اگر امریکا بخواهد طالبان را دریک لحظه از افغانستان میتواند بیرون کند" من عضو کدام حزب، گروه و گروهی نبوده ودوست ندارم وابسته بکدام گروپ باشم، این گروپ افراد درهر گروه  گروپ سیاسی و مذهبی موجود وازمردم استفاده سیاسی و مذهبی میکنند،  صرف در زمانیکه  خلقی ها مرا بنام شعله ای اخطار میدادند، من به جمیعت انقلابی زنان نوشتم،رابطه ای مرا با انها قطع و درهمان شب و روز انها را به تظاهرات ضد طالبان تشویق وبه من میگفتند اگر کیس کریمنل ندارم به انتخابات بروم و به صدها زن را توسط پولیس های پاکستانی سرکوب نمودند، ازطرف دیگر دختری از کشور ارتریا کوشش داشت تا قران شریف ایکه در خانه داشتم ، بسوزانم تا اگر بتوانند به این ترتیب مسلمانان را نیز به ضدم تحریک نمایند، مرا ازاموزش زبان هالندی محروم ساختند و اجازه رفتن به کالج را نمیدادند، اکثریت شان سوسیالست های هالندی، عیسوی های هالندی که با یک تعداد طالبان پاکستانی، سعیدان پاکستانی وخلقی وخلقی ها از پنجشیر و دیگرمناطق افغانستان و محمدزایی ها ویک تعداد این افراد از سازمان زنان جدا که گویا دوستان شهید مسعود اند و بعضی شان که سابقه ای خلقی بودند یا عضویت خاد را داشتند با خلقی ها درهالند در ارتباط و این خلقی ها  نیز فعلاً شعله ای شده اند.  با استفاده جویی خواهرم  برای فعالیت های سیاسی پرداختند و کارهای شهید مسعود را درفرانسه به او واگذار مینمودند ، از طرف دیگر به من قسمی وانمود میکردند، پاکستانی های ایکه جمیعت انقلابی زنان را کمک میکنند،طالبان را نیزکمک میکنند  در پاکستان این دو گروپ را به ضد یکدیگر شان به استعمال میگیرند  واما توسط خلقیها و طالبان میخواستند مرا بکشند ، از خانم ملالی جویا درهالند استقبال خیلی خوب نمودند، مردمان احساساتی ووطن دوست را در میان هرگروه و گروپ رهبر ساخته وبعداز استفاده جویی بدنام ویا ترور میکنند، رهبرانیکه از جمله ای این افراد باشند،ترور نمیشوتد، نمیمیر ند و این هم نزد مردم سوالیست که چرا تا حالا ساما بنلادن از بین نرفت، ایا او مانند این افراد است یا از او استفاده جویی میکنند؟

                        

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:44
 ۵     

      امواج مغزي و كنترل بر آن

      ما در زندگي روزمره از مغزمان بسيار استفاده ميكنيم ولي متاسفانه اين استفاده فقط محدود به قسمت بسيار بسيار كوچكي از توانائيهاي ابتدائي مغز ميشود . نا شناختگي علوم متافيزيك كه از آن بعناويني چون " علوم غريبه و يا علوم خفيه " اطلاق ميشود نيز نتيجة همين نقيصه است. ما دردست يابي به قدرتهاي انساني نظير :  تله پاتي – دست يابي به ضمير ناخودآگاه –  هيپنوتيزم و خود هيپنوتيزم – هیپنوتراپی - پرواز روح –  ارتباط با موجودات غير ارگانيك – مانيه تيزم ( تاثير بر اجسام ) –آگاهي از اتفاقات و توان تاثير بر آنها – سفر به زندگيهاي گذشته ( تناسخ ) و بسياري توانائيهاي ديگر الزام به شناخت و كنترل امواج مغزي داريم تا بتوانيم از بعد زمان و مكان و هر آنچه كه محدود كنندة دست يابي به اين توانمنديهاست گذر كنيم . مغز داراي 4 نوع فركانس ميباشد كه هر يك ويژگيهاي خاص خود رادارد . مغز ما در حالت عادي نوسان ولتاژي بين 13 تا 40 سيكل در ثانيه را داراست كه اصطلاحا به اين امواج ساطع شده امواج بتا ميگويند . ما در اين مرحله قصد خروج از اين محدوده و ورود به حوزة امواج آلفا را داريم . اين مرحله را همگي ما بصورت غير قابل كنترل تجربه‌اش نموده‌ايم و ميتوان به عنوان يكي از مصاديق بارزش به مرحلة بين خواب و بيداري اشاره كرد . در اين مرحله با توان كنترل امواج مغزي ميشود افكار را با اين طول موج از شكل نظري به عينيت و تحقق عملي تبديل كرد. و حال تقسيم بندي چهرگانة امواج مغزي :

 ۱.  امواج بتا :  امواج الکتريکي است كه داراي نوسان ولتاژي بين 13 تا 40 سيكل در ثانيه است كه از بخش آهيانه اي و قدامي مغز سر صادر ميشود و اين نوسان از هوشياري معمولي تا حالتهائي از قبيل اضطراب، پريشاني و استرس را در بر مي‌گيرد .

2.    امواج آلفا :   امواج الکتريکي است كه داراي نوسان ولتاژي بين 8 تا 13 بار در ثانيه است . كه از بخش هاي جداري و خلفي مغز سر صادر ميشود . اين امواج در هنگاميكه شخص در مرز "خواب و بيداري" و يا در خواب بسيار سبك و در زمان REM( مرحلة پنجم خواب : اين مرحله شايد يك مرحله خارج از زندگي عادي هر كسي باشد، چون شرايطي خاص به وجود مي آيد. در اين موقع كه پس از حدود 90 دقيقه بعد از به خواب رفتن وارد آن مي شويم، تنفس سريع تر و دم زدن ها كم عمق مي شوند، فشار خون بالا مي رود و امواج آلفا در مغز توليد مي شود. عضلات شل مي شوند و تقريبا هيچ حركتي نمي كنند. اين مرحله 25-20 درصد خواب را تشكيل مي دهد و در اين شرايط است كه ما خواب مي بينيم ) است از مغز ساطع ميشود .

3.    موج تتا :  امواج الکتريکي است كه داراي نوسان ولتاژي بين 5/3 تا 7 هرتز در ثانيه بوده و نشانگر خواب ژرف يا بيماري مغزي است . اين موج در زمان خواب سبك منتشر مي شود (مرحله اول خواب).

4.     موج دلتا :  امواج الکتريکي است كه داراي نوسان ولتاژي بين صفر تا 4 سيكل در ثانيه است . اين موج در زمان خواب عميق ايجاد مي شود .

        امواج مغزی  و  چشم سوم

امواج مغزی  و  چشم سوم - دکتر مطلب برازنده
مآخذ: کتاب متافیزیک و چشم سوم، تآلیف مطلب برازنده، انتشارات نوید

      بسیاری از متافیزیسین‎ها معتقدند که غده‌ی پینه‎آل و سیستم پیچیده‌‌ی عصبی مربوط به آن پس از مدت‌های طولانی تمرین مراقبه دچار تغییر عملی می‎شود. این موضوع توسط بسیاری از دانشمندان که روی فعالیت الکتریکی مغز تحقیق کرده‎اند، اثبات شده است. آنها دریافته‎اند که وقتی انسان در حالت بیداری و هوشیاری معمولی به سر می‎برد، امواج الکتریکی مغز که در این حالت امواج بتا نام دارند و توسط قشر مخ تولید می‎شوند، دارای طول موج کم و فرکانس زیاد هستند. وقتی فرد چشمانش را می‎بندد و ذهن او در حالت آرامش و در عین حال هوشیاری قرار دارد، تغییر ناگهانی در شکل امواج مغز به وجود می‎آید، طول موج امواج بیشتر شده، فرکانس آنها کاهش می‎یابد. این امواج را امواج آلفا می‎نامند، که وجود آنها هم در دانشجویان مبتدی و هم در استادان متافیزیک نشان داده شده است.
دیده شده که مراقبه کنندگان با تجربه و استادان پیشرفته‌ی متافیزیک دارای یک موج مغزی دیگری به نام تتا می‎باشند، امواج تتا نسبت به امواج آلفا دارای طول موج بیشتر و فرکانس کمتر می‎باشند. نکته جالب توجه این است که این امواج تتا به‌طور طبیعی تنها در مبتلایان به بیماری صرع در زمان حمله‎های صرع ماژور دیده می‎شود. یک توضیح ممکن برای این موضوع این است که در زمان حمله‎های صرع، سطوح پایین سیستم عصبی کنترل کامل بدن را به‌دست می‎گیرد و ذهن برتر در حالت آرامش کامل به سر می‎برد. چنان‌که در حالت مراقبه عمیق اتفاق می‎افتد.
حالت مراقبه باعث تغییرات فیزیولوژیک دیگری نیز می‎شود که هم‌زمان با ثبت امواج مغزی بررسی می‎شود. در حالت آگاهی مراقبه‎ای با امواج مغزی آلفا، تعداد ضربان قلب، مصرف اکسیژن توسط سلول‌های بدن و دفع دی‎اکسید کربن کاهش می‎یابد، متابولیسم بدن آهسته‎تر می‎شود و فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک نیز کاهش می‎یابد. کاهش سطح لاکتات خون به مراتب محسوس‎تر است. درحالی‌که سطح این ماده در خون افراد دچار تنش‌های عصبی و اضطراب به‌طور مشخص بالا است. در حالت مراقبه یعنی زمانی که مغز امواج آلفا ساطع می‎کند، فرآیندی مخالف با فعالیت سیستم ترشح کننده‌ی آدرنالین اتفاق می‎افتد. این فرآیند بدن را قادر می‎سازد که در حالتی آسوده‎تر و رهاتر عمل کند.
گروه دیگری از پژوهش‎گران پیرامون پدیده‎های روحی انسان مخصوصاً ارتباط بین ادراکات فراحسی و فعالیت امواج آلفا تحقیق کرده‎اند. در یک بررسی از تعداد زیادی افراد خواسته شد که حدس بزنند درون یک جعبه‌ی در بسته چه کارتی وجود دارد. با استفاده از تست‎های آماری مشخص شد، هنگامی که فرد چشمانش را می‎بندد و روی موضوعی تمرکز می‎کند امواج آلفای مغز او افزایش می‎یابد و کسانی که امواج آلفای بیشتری تولید می‎کردند، اغلب می‎توانستند کارتهای داخل جعبه را به درستی تشخیص دهند. در مواردی که تولید امواج آلفا در حد پایین قرار داشت، (همان طور که در حالت طبیعی در بسیاری از مردم یا هنگام باز بودن چشم‌ها مشاهده می‎شود) حدس زدن کارتها تنها براساس شانس صورت می‎گرفت. افراد مورد آزمایش هم‌چنین وضعیت ذهنی خود را در هنگام فعالیت غالب امواج آلفا توصیف کردند، همه آنها اتفاق نظر داشتند که آن حالت رهایی ذهن و جدایی از اطراف، تجربه‎ای لذت بخش بود. هنگامی که افراد در این حالت چشمان خود را باز می‎کردند، می‎توانستند جدایی خود را از اشیاء محیط مشاهده کنند. افزایش توانایی‌های روحی در این شرایط با توانایی‌های فردی که چاکرای آجنای خود را فعال کرده و می‎تواند اشیاء دور را با چشم بصیرت ببیند، مطابقت دارد.
نوش داروی اکثر بیماریهای دنیای مدرن، امواج مغزی آلفا است که بدن و ذهن را در وضعیتی آرام و آزاد قرار می‎دهد و با واکنش‎های ناهنجاری که از ابتدای خلقت انسان در جسم او رخ داده مقابله می‎کند. در دنیای مدرن زندگی انسان دیگر توسط حیوانات وحشی یا قبایل آدم خوار تهدید نمی‎شود، اما سیستم قدیمی ترشح کننده‌ی آدرنالین که بدن انسـان را در برابر چنان تهدیدهایی محافظت می‎کرده است، در برابر تهدیـدهای مـدرن نیز به همان روش قـدیمی واکنش نشان می‎دهد. امروزه تهدید‎های زندگی انسان معمولاً به صورت ترس از بحران مالی یا از دست دادن موقعیت شغلی و یا مشکلات خانوادگی و امثال آن جلوه‎گر می‎شود. اگرچه این قبیل تنش‌های جامعه‌ی مدرن خطرات غیر واقعی هستند، ذهنِ نگران و مضطرب آنها را واقعی تلقی می‎کند. از آنجا که بحران‎های دنیای مدرن حد و مرزی ندارد و هرگز پایان نمی‎پذیرد، بدن بسیاری از مردم به‌طور مداوم نسبت به آنها واکنش نشان می‎دهد. این حالت تنش و اتلاف مداوم انرژی، منجر به بیماری‎های جسمی و روحی می‎شود. علاوه بر این بزرگ‌ترین مکانیسم دفاعی بدن انسان به دلیل استفاده‌ی بیش از حد فرسوده می‌شود و به این ترتیب بسیاری از مردم خود را در مقابل خطرهای واقعی ناتوان می‎بینند. افزایش روزافزون تعداد قربانیان شوک ناشی از مواجهه‌ی ناگهانی با موقعیت‎های خطرناک واقعی تأیید کننده‌ی این مطلب است. پزشکان و دانشمندان معتقدند که مراقبه یکی از بهترین شیوه‌ها برای درمان این عارضه است. مراقبه باعث آرامش ذهن می‎شود و همواره با کاوش در زوایای روح انسان همراه است.
همانطوری که گفته شد حد فیزیکی آجنا، غده‌ی پینه‎آل است که با مغز در ارتباط می‎باشد. برخی از متافیزیسین‎ها معتقدند که غده‌ی پینه‎آل گیرنده و فرستنده‌ی نوسان‌های نامحسوسی است که افکار و پدیده‎های روحی را در کیهان انتقال می‎دهد. غده‌ی پینه‎آل امواج مغزی را به امواج الکتریکی تبدیل می‎کند، که با سرعتی بالاتر از سرعت نور حرکت می‎کنند، این امواج در مغز انسان ذخیره می‎شوند. کسانی که دارای توانایی‌هایی مانند بینایی و شنوایی متافیزیکی هستند، این کار را از طریق همین امتیاز چاکرای آجنا یعنی تغییر ماهیت امواج آلفا انجام می‎دهند.
انسان مدرن، دارای تفکری منطقی است و ترجیح می‎دهد زندگی خود را براساس واقعیت‎های علمی پایه‎گذاری کند. امروزه بیشتر، واقعیت‎های علمی مورد پذیرش قرار می‎گیرند و تجربیات علمی ثابت کرده‎اند، بعضی از مردم که تفکر مراقبه‎ای دارند و امواج مغزی آنها به‌طور عمده از نوع آلفاست، می‎توانند وقایع را پیش‎بینی کنند و از وقایع درونی و بیرونی که خارج از دسترس حواس پنج‌گانه است آگاهی داشته باشند. این توانایی‌های روحی که بسیاری از مردم برای کسب آنها تلاش می‎کنند، ابتدایی‎ترین نشانه‎های قدم گذاشتن در مسیر معنویت هستند. اگرچه رهروان واقعی، داشتن این توانایی‌ها را انکار می‎کنند تا مبادا آشکار ساختن توانایی‌هایشان باعث زوال و شکست آنها شود. حقیقت این است که قدرت‎های درونی در همه‌ی ما وجود دارد، ما فقط باید برای بیدار کردن مراکز عالی مغز که با چاکرای آجنا در ارتباط هستند، تمرین کنیم تا بتوانیم راهی به سوی تجربه‎های جدید و روزنه‎ای به سوی نور و روشنایی بگشاییم.
منابع:  الب منتخب از کتابهای متافیزیک تآلیف شده توسط دکتر مطلب برازنده"

      رسيد ن به آرامش با يوگا    

     كتابهاي يوگا به ما مي‌گويند هدف يوگا اتحاد ذهن، بدن و روح است. اين ديدگاه مي‌گويد كه ذهن و بدن يكي هستند و اگر اين يگانگي در يك محيط مناسب قرار گرفته و راه درست تمرين را در پيش بگيرد، مي‌تواند به هارموني برسد.

     يوگا عملي درماني نيز شناخته مي‌شود، به شما كمك مي‌كند تا به وضعيت، تنظيمات و خصوصيات بدن خود بيشتر آگاه باشيد. بدن را منعطف كرده و كمك مي‌كند تا حتي در وضعيت استرس و ناراحتي نيز آرامش داشته باشيد.

     اين يكي از مهمترين دلايلي است كه مردم تمرينات يوگا را شروع مي‌كنند، براي اينكه احساس بهتري داشته باشند، پرانرژي‌تر شوند، شادتر باشند و به آرامش برسند.

     يوگا علمي است كه از هزاران سال پيش معمول بوده و شامل نظريات باستاني، مشاهدات و اصول ارتباط ذهن و بدن است و امروزه توسط دانش‌پزشكي به اثبات رسيده است.

     تحقيقات مهمي درباره مزاياي يوگا در ارتباط با تندرستي انسان انجام شده: حالتهاي يوگا (Asanas)، تنفس در يوگا (Pranayama)، و مراقبه (مديتيشن).

    اطلاعات مربوط به انواع ژست‌ها و مزاياي يوگا نيز در سه گروه طبقه‌بندي مي‌شود: تاثيرات جسمي، رواني و زيستي.

     علاوه بر اين، دانشمندان اين نتايج را با مزاياي تمرينات معمول ورزشي نيز مقايسه كرده‌اند.

     مزاياي جسمي

    ـ تعادل سيستم عصبي خودكار ـ كاهش تعداد ضربان ـ كاهش تعداد تنفس ـ كاهش فشار خون ـ پاسخ پوست به مقاومت الكتريكي افزايش مي‌يابد.

     افزايش موج آلفا (الكترومغناطيسي) در مغز (امواج ثتا، دلتا و بتا نيز در مراحل مختلف مراقبه افزايش مي‌يابد) ـ كاهش فعاليت انرژي الكتريكي خارج سلولي ـ افزايش بازده قلب ـ افزايش بازده تنفسي ـ تنظيم فعاليت گوارشي ـ تنظيم فعاليت غدد درون‌ريز ـ بهبود عمل دفع ـ انعطاف‌پذيري عضلات و افزايش اتصال دامنه حركات ـ افزايش زمان نگه‌داشتن نفس ـ افزايش هماهنگي چشم و دست ـ چالاك‌تر شدن ـ بهبود زمان عكس‌العمل ـ اصلاح وضعيت اندام بدن ـ افزايش قدرت و حالت ارتجاعي بدن ـ افزايش استقامت بدن ـ افزايش سطح انرژي ـ تنظيم وزن ـ خواب بهتر ـ افزايش ايمني بدن ـ كاهش دردها ـ بهبود قوه ادراك ـ بهبود تعادل بدن ـ بهبود فعاليتهاي هماهنگ اعضاي بدن

     مزایای روانشناسی
   ـافزايش هشياري جسمي و رواني ـ خلق و خوي بهتر و افزايش ذهنيت مثبت ـ افزايش خويشتن‌پذيري و رويارويي با واقعيات دروني ـ افزايش سازگاري اجتماعي ـ كاهش افسردگي و اضطراب ـ كاهش احساس خصومت و دشمني ـ بهبود قدرت تمركز ـ بهبود حافظه ـ افزايش دقت ـ افزايش راندمان يادگيري ـ افزايش مهارت‌هاي اجتماعي ـ احساس رفاه و خوشي ـ افزايش قدرت هوش ـ افزايش ادراك عمق

      مزاياي زيستي ـ شيميايي

  ـ كاهش قند خون ـ كاهش سديم خون ـ كاهش كلسترول ـ كاهش تري گليسيريد خون ـ افزايش كلسترول با ليپوپروتئين بالا ـ كاهش كلسترول با ليپوپروتئين پايين و خيلي پايين ـ افزايش آنزيم كلينستراس ـ كاهش كاته كولامين‌ها ـ افزايش گلبول قرمر ـ افزايش هموگلوبين ـ افزايش تعداد نوعي از گلبول سفيد ـ كاهش مجموع گلبول سفيد ـ افزايش ترشح هورمون اصلي تيروئيد ـ افزايش ويتامين C ـ افزايش مايع پروتئين

      مزاياي يوگا در برابر تمرينات مختلف ورزشي

    ـ سيستم عصبي پاراسمپاتيك تسلط مي‌يابد. ـ نواحي زيرقشري مغز تسلط مي‌يابد. ـ حركت جنبشي و ايستايي كند مي‌شود. ـ ماهيچه‌ها در حالتي طبيعي هستند. ـ كاهش ريسك زخمي شدن ماهيچه و عضلات ـ مصرف كم كالري ـ كمترين تقلا، آرامش و تنفس كنترل شده ـ تعادل ماهيچه‌هاي متقابل ـ غيررقابتي بودن، مرحله‌اي بودن ـ هشياري دروني است و بر روي تنفس و درون تمركز مي‌شود. ـ امكان نامحدود براي رشد هشياري دروني

    تتنتتمرینات ورزشی
 تمرينات ورزشي

     ـ سيستم عصبي سيمپاتيك مسلط است. ـ نواحي قشري مغز فعال مي‌شود. ـ حركات سريع و قوي ـ افزايش قوه كشش ماهيچه‌ها ـ ريسك بالا براي مجروح شدن ـ درجات متوسط به بالاي مصرف انرژي ـ حداكثر جنب‌ و جوش ـ خستگي و سخت شدن تنفس ـ فعاليت نامتعادل و غيريكسان عضلات متقابل ـ رقابتي، بر مبناي پيروزي يا هدف ـ هشياري در محيط خارج است (تمركز بر انگشتان، رسيده به خط پايان و غيره) ـ كسالت و خستگي.
منبع :مجله اينترنتي فريا.

 

http://bahmanhealer.persianblog.ir

تصاویر متحرک پس زمینه موبایل (10 تصویر)

       روانشناسی رنگها و قانون جذب......

http://www.nashredorsa.com/ 


 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


 

نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:44
 ۴       

            نگرانی دانشمندان از برخورد شهاب سنگ اپوفیس به زمین

alt

http://www.qudsdaily.com/archive/1387/html/9/1387-09-16/page18.html#top

http://www.jamejamonline.ir/archnewstext.aspx?year=1387&month=7&day=22&newsnum=100951558708

? What Is The Magnetic Filed      

http://www.youtube.com/watch?v=uj0DFDfQajw&NR=1   

      http://www.youtube.com/watch?v=HQdLFEiVeCA&NR=1          

 

       منشا میدان مقناطیسی زمین

http://rgp.blogfa.com/post-41.aspx

           ساختمان شهاب سنگها      

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87+%d8%a2%d9%84%db%8c+%d8%af%d8%b1+%d8%b4%d9%87%d8%a7%d

8%a8%d8%b3%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7&SSOReturnPage=Check&Rand=0

      میدان الکترو مقناطیسی چیست؟

http://www.sampadcity.com/forum/index.php?topic=15163.0

          هسته زمین منبع تولید میدان مقناطیسی زمین است

http://pnu-club.com/pnu.thread4786.html

            قطب های مقناطیسی زمین

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86+%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3%db%8c+%d8%b

2%d9%85%db%8c%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0     

          جاه به جایی میدان مقناطیسی و قطب های زمین 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-print.php?page=%d9%85%d8%ba%d9%86%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b3+%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

         چگونه میتوان زمینی ایکه ما در ان زندگی میکنیم به ان انرژی داد؟

دردرکتاب  Essential Reiki اثرDiane Sten مطالعه نمودم، برای محافظت زمین از افات زلزله،طوفانها...... باید به کره زمین انرژی داد، طوریکه کره ای زمین را با رنگ زیبا ابی و مناطق خشکه ای ان در میان کف دستان خود کوچک تصور نموده و با کف دستان به ان انرژی بفرستید و ازسمبول های ریکی استفاده نماید، به نظر من درهرعقیده ای مذهبی ایکه هستید با تمرکز ذهنی به خداوند  به خود ارامش ذهنی و جسمی داده و کره زمین را در میان کف دستان تان کوچک تصورنموده  و  به ان انرژی بفرستید ( شما توسط چاکره های دست میتواند به خود انرژی دهید درد را تسکین نمایید و انرژی بفرستید ) و بخواهید تا زمین ما در شادابی سرسبزی و ارامش برای ادامه حیات باقی بماند، اگرعقیده ای مذهبی ندارید باز هم کره ای زمین را در میان کف دستان کوچک تصور نموده و انرا در میان موج نورسفید یا نقره ای طوریکه این شعاعی نوری کره زمین را شستوشو نموده و ازداخل کره ای زمین نیز عبورکند، تجسم نمایید( امواج نوری امواج الکترومقناطیس است)، منطقه ای که در ان زندگی میکنید محله و همشهریان، هموطنان، دوستان و اقارب تانرا در میان موج نور سفید شاد و متبسم  تجسم کنید و ان محیط را سرسبز و شاداب تجسم کنید.

  .                                                                              (خاطره)

مطالعه رنگین کمان صلح ۶ را در مورد این بحث فراموش نکنید.... شامل پیوندها.

      Electricity And Magnetism

http://www.youtube.com/watch?v=3omwHv3Cmog&NR=1

        الکتریسیته و میدان مقناطیسی

http://www.electromgn.ir/service/serv03.htm

        میکانیزم  یا نحوه عمل کرد مقناطیس درمانی 

http://amega-magnetic.tripod.com/id3.html

           سنگ های درمانی و نحوه عمل کرد انها

      http://www.geoevents.ir/post/145

          میدان مقناطیسی بدن انسانها 

http://rs272.mihanblog.com/post/48

       http://www.shahpar-meditation.com/aura_scan.htm

        انواع مواد مقناطیسی    

http://www.tebyan.net/science_technology/nanotechnology/2009/3/7/87239.html

          سنگ های درمانی و خواص .....

      http://labkhandgallery.blogfa.com/

           الکترون چیست؟

http://www.mahabat.blogfa.com/post-127.aspx

           اسپین چیست؟       

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d8%b3%d9%be%db%8c%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0 

          اتم چیست؟

http://www.hupaa.com/Data/P00146.php

           عنصر چیست؟

http://spezial.blogfa.com/post-13.aspx

           جدول مندلیف و عناصر کیمیاوی ان....   

   http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C_%D

9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%81

             ماده چیست؟

http://www.ngdir.ir/SiteLinks/Kids/html/energy-mafahim_jadid_FR_madde.htm

              مالیکول چیست؟    پپ

 http://tafakur.blogfa.com/post-10.aspx

              خصوصیات عناصر جدول مندلیف

http://www.scince4all.blogfa.com/post-5.aspx

            انرژی الکترونی چیست؟

http://www.hupaa.com/Data/P00450.php

              کار و قانون بقایی انرژی ( قانون اول ترمو دینامیک)   

http://science.dostan.ir/page.asp?id=50505871400100001

                رابطه انرژی با ماده و انواع انرژی

http://sapidadam.com/index.php?mod=article&cat=%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&article=2856

      بناءْ نتیجه میشود که ماده از مالیکولها،مالیکول از اتمها،  اتم از الکترونها ، پروتون و نیوترون  تشکیل یافته اند، ماده را میتوان به  سه حالت جامد، مایع و گاز دریافت و اما اتم های مشابه را عنصر گویند که ما خواص جداگانه ای یک تعداد از این عناصررا در جدول مندلیف به مطالعه گرفتیم، از طرف دیگر ما دانستیم که با ریکی یا انرژی درمانی امواج الکترومقناطیسی یا هاله ای اختریکه دراطراف وجود ما تولید میشود با امواج الکترومقناطیس عالم هستی یک کانال را میسازد، این امواج تولید شده را درحالت نورمل و درجریان تمرکزبه خداوند یا انرژی درمانی به مطالعه گرفتیم، درهر عقیده مذهبی که باشیم... ویا با تجسم امواج نوری یا میدتیشن (رنگین کمان صلح  ۱....)،  در بخش مطالعه ای میدان مقناطیسی بدن انسان،  ما یاد گرفتیم که تمرکز سبب تولید امواج الکترومقناطیسی مغزی الفا میشود، مسلمانان در نماز با قطب نما یا قبله نما، سمت یا جهت قبله را تعین نموده و بالای وکتور قطب های مقناطیسی زمین یا موازی به قطبهای مقناطیسی زمین قرار میگیرند و در زمان عبادت میدان مقناطیسی وجود شان منظم میگردد...، و اموختیم  که هسته زمین میدان مقناطیسی زمین است، چگونه از حرکت الکترونها ساحه ای مقناطیسی تولید میشود و درساحه مقناطیسی جریان برق ومیدانیم که چگونه مقناطیسی درمانی و سنگ های درمانی دربدن اثر میکند، معادن فراوان از این سنگها در کشور عزیزما افغانستان موجود و اما طی قرنها در دست رس مردم ما قرار نگرفته و متاسفانه به مردم در مورد طرز استفاده از این سنگها چیزی یاد داده نشد، یک تعداد افراد به تجارت شخصی و صادرنمودن این سنگهای گرانبها و پرارزش از کشورما به کشورهای خارجی مصروف اند، در کشورهای خارجی مردمانیکه مفهوم انرژی درمانی و میدتیشن را میدانند به قیمت گزاف این سنگها را خرید میکنند،  من شخصاً به این دوکانها گاه، گاهی سر میزنم.

      سنگ درمانی (متافیزیک)

http://metaphysics.parsiblog.com/Archive75363.htm          

          داروهای گیاهی،خواص گیاهان و میوه جات   ب

http://www.parsiteb.com/news.php?id=268&action=viewFullContent&groupId=57

           درمان بیماری با رنگها

     http://www.ksabz.net/fullnews.aspx?id=a008b423-6a99-4a68-81d6-150a3d27f7a9   

             نقش رنگها در زندگی

http://www.aftabnews.ir/vdcd9k0o.yt09s6a22y.html

               ریشه های باستانی رنگهای درمانی  

        http://www.darmangaronline.com/Fa/Default.aspx?content=Magazine&articleID=22

            تاثیر رنگها بر رفتار و سلامتی انسان

 http://sihat.blogsky.com/1387/10/13/post-913/

             رنگها و تاثیر ان بر سلامت روح و جسم        

http://www.tebyan.net/Weblog/omid788/post.aspx?PostID=59761

              رنگ درمانی چیست؟

https://www.mypersianforum.com/showthread.php?t=39573

             خواص درمانی سنگها و رنگهای مرتبط 

http://sangdarmani.persianblog.ir/post/14

         موسیقی درمانی چیست؟  شنیدن موسیقی به شما ارامش میدهد ومغز  ارتعاشات  امواج 

        مغزی منظم به عالم هستی میفرستد.

http://1000gol.blogtak.com/post-16731.html

          به هراندازه که ما بتوانیم خود را با تمرکز و تجسم ریلکس نمایم یا به خود ارامش درونی ایجاد نمایم، با ریکی، میدتیشن ، دعا ( درعقاید مذهبی مختلفی ایکه هرکدام ما داریم) و یا با رنگ درمانی، یوگا،موسیقی درمانی....  خلاصه هر انچه باعث ارامش و ریلکس در ما  میشود( رفتن به مسجد، معبد، کلیسا،زیارت،اماکن مقدسه..... ، مزارعزیزان ما و رفته گانیکه میان ما نیستند، شکرنمودن ازسبب دعا های ما نیز سبب  ایجاد ارامش در ما میشود) امواج الکترومقناطیسی ایکه در مغز ما تولید میشود، فریکونسهای منظم به عالم هستی میفرستد، این فریکونسها، فریکونسهای همنوع خود را جذب و درنتیجه در گرفتن انرژی از عالم هستی، تداوی امراض مختلفه ای جسمی، روحی و روانی ما را کمک میکند ویا با پیروی از قوانین ذهنی و استفاده از تمرینات ذهنی  تمرکز و تجسم به هدفی ایکه ما میخواهیم به ان برسیم، ما را به موفیقیت و سعادت میرساند، چنانچه دانشمندان دراین اواخر دریافتند که کدام بخش از سلولهای مغزی برای تمرکز کار میکند، با تمرکز امواج الکترومقناطیسی الفا درمغز تولید میشود، درمیان امواج مغزی امواج مغزی الکترومقناطیسی الفا اهمیت خاص دارد، امواج تولید شده الفا دریادگیری به ما کمک میکند، اگردرمورد قانون جذب دقیق شویم، چرا در میان قوانین ذهنی قانون جذب مهم است؟ در جواب این سوال به نظرمن :  قانون جذب قوه تمرکز را عمیق میسازد و ما را به عمق  ارامش یا ریلکس میبرد، از طرف دیگر تجسم هم یک نوع تمرکز است که ما تصویر انچه را که میخواهیم، ذهن خود را به ان مصروف نگهمیداریم و انرا در ذهن خود میبینیم و به ان تمرکز مینمایم، در حالیکه با تمرکز ذهن ، ذهن را با صحبت ما مصروف نگهمیداریم، تجسم عمیق تر ما را به ارامش میبرد و عمل کرد  ان موثر است و اما قدرت ایمان، یقین یا باور عمل کرد قانون جذب را شدت میبخشد، باعث احساس قدرت وتوانایی در ما میشود،ترس و دو دلی را از ذهن ما دور ساخته  و ما به انچه با ذهن خود با ان در صحبت هستیم و ذهن خود را به ان مصروف نگهداشتیم، ما را به ان ارزو یا هدف حاکم ، معتقد و نزدیک نموده  وما را امیدوار میسازد تا به ارزو و هدف خود  بدون ترس و دودلی صد در صد خواهیم رسید درنتیجه ما موفیقیت خود را حس میکنیم و به ما ارامش ذهنی میبخشد.

             


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:44

۳

      بافت بدن و ساختمان حجره عصبی

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a8%d8%a7%d9%81%d8%aa+%d8%

a8%d8%af%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

     سیستم عصبی

www.ictcollege.ir/?q=node/149  

      پیام های الکتریکی سلولهای مغزی(شبکه نورونی،اکسون،دندریت، ایونها، سیناپسها و 

    ساختار مغز...).

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_%D9%85%D8%BA%D8%B2

_%D9%88_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

     چگونه خون مقناطیسی میشود یا ساحه مقناطیسی درجریان خون تولید میشود؟ 

    موجودیت فلزات در خون میدان مقناطیسی را به طرف خود میکشانند.....

     ساختمان شیمیک میوگلوبین و هموگلوبین گلوبولهای قرمزخون ...( موجودیت اتمهای  فلز اهن Fe در حلقه هم هموگلوبین)

      شیمایی هموگلوبین گلوبولهای قرمز. خون)..

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c+%d9%85%db%8c%d9%88%da%

af%d9%84%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86+%d9%88+%d9%87%d9

%85%d9%88%da%af%d9%84%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

     حلقه هم (HEME) درهموگولوبین(Hb)...

http://medicallabtechnology.blogfa.com/post-7.aspx

      بیومقناطیس    

     خون در ترکیب خود دارای اتمهای اهن است با استفاده از اهنربایی درمانی به روی پوست، میدان مقناطیسی از طریق پوست در جریان خون نفوذ  نموده(اتمهای اهن موجود در حلقه ای هم،هموگلوبین به میدان مقناطیسی جذب میشود)،    در ماهیچه ها یا عضلات، سبب استرخا یا ریلکس ماهیچه ها و عضلات ملسا جدار اوعیه  میشود،استرس، سپزم عضلات، ازیما و التهاب را درمفاصل برطرف میکند، درد های عضلی ناشی از سپزم عضلات و درد های مفصلی را تسکین میبخشد.....جریان  خون وافر در انساج،  علاوه برانتقال مواد مغذی واکسیژن در سیستم های مختلف بدن در انتقال هارمونها مانند هارمون اندروفین نیزرول مهم دارد،این هارمون با استفاده از مقناطیس درمانی و یا خندیدن درمغز ازاد شده و هارمونهای استرس زا را در خون کاهش داده، سبب احساس سلامتی و خوشی در شخص میگردد....ATP سلولها را تقویه و سلولها قادر میشوند تا سموم را از بدن دفع و دراز بین بردن مواد رسوبی زاید در خون نیز کمک میکند.....

http://amega-ir.com/fa/?p=160

http://www.iranbmemag.com/fa/issue/page.asp?eid=40&id=94&cid=670

      اندروفین چیست؟

http://www.forum1.congress60.org/showthread.php?tid=855

        کم خونی فقدان اهن(ANEMIA) و THALASSAEMIA    

http://mazphc.ir/?p=687

http://www.iranianuk.com/article.php?id=37235

        تالاسمی چیست؟

http://www.pezeshk.us/?p=5435

           فیزیولوژی درد و انگیزه درد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%81%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%84%

d9%88%da%98%db%8c+%d8%af%d8%b1%d8%af&SSOReturnPage=Check&Rand=0

  http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87+%d8%af%d8%b1%d8%af&SSOReturnPage=Check&Rand=0    

 Magnet Therapy And Health

http://www.youtube.com/watch?v=V2ORtcVGiuc&feature=related

Bio Magnetic Power

http://www.youtube.com/watch?v=804b06S_-gg

        درد چیست؟    

     درد یک حساس زجرت اورغیرمریی است که از تنبهات مختلف حاصل شده و یک وظیفه محافظوی مهم را در حیوانات عالی مانند انسانها تشکیل میدهد، گرچه به میتود های جراحی میتوانیم که طرق سیاله های احساس درد را قطع نموده و یک شخص بدون احساس درد را به وجود اوریم اما این شخص، معیوب بار امده خود را از خطرات محیط ترضیضات ماحول خود مدافعه نمیتواند، به وقایع مکرر ترضیضی بدون شعور تصادم میکند که سبب تخریبات وسیع و عمیق نسجی میشود و این هم فهمیده شده که بدون درد، قوه مدافعوی عضویت نشو و نما نمیکند و شخص از خطرات احتمالی جروحات وترضیضات اگاه نمیشود از جانبی هم درد مدگار طبیب برای تشخیص امراض است ، درد های حشوی به  خوبی توقیع نشده به شکل دردهای جلدی ناحیوی تفسیر میشود، زیرا اعصاب حسی همین ناحیه از عصاب شوکی که عضو دردناک را تعصیب نموده یکجا منشا میگیرند و اسباب مختلف دارند؛ مانند: ایسکمی در ترمبوز های اکلیلی و یا سپزم یا( تقلصات عضلات ملسا) در کولیکهای نفروتیک و صفراوی، التهاب اپندیکس ( اپندیسیت) یا تخریش مستقیم نهایات اعصاب در قرحه معده و اثناعشر وغیره..... این همه فکتورهای سببی در حین تداوی واقعات دردناک، اهمیت بخصوص دارند؛ مثلاً اسپزم کولیک  با تطبیق اتروپین و یا التهابات را  میتوان با تطبیق انتی بیوتیک درمان کرد.

       ادویه های انالجیزیک

     ادویه های انالجیزیک مواد کیمیاوی اند که مرکز احساس درد را در دماغ نهی کرده بدون انکه شعور را مختل سازند،احساس درد را از بین میبرند، انالجیزیکها به دو دسته نارکوتیک و غیر نارکوتیک تقسیم  میشوند، انالجیزکهای نارکوتیک علاوه از تاثیر مشخص خود، یک تاثیر انحطاطی برسیستم عصبی مرکزی نیز وارد میکند که سبب تولید خواب و تسکین میشوند( الکویید های طبیعی تریاک، مشتقات نیم ترکیبی الکویید های تریاک، مشتقات ترکیبی مورفین) و اما انالجیزیکهای غیر نارکوتیک یک دسته دوا های اند که انحطاط سیستم عصبی مرکزی را سبب نشده بلکه به صورت انتخابی مرکز احساس درد را نهی میکند، علاوهً از تاثیر انالجیزیک خود تاثیر انتی پیرتیک نیزمیباشند که شامل ( سالیسیلاتها، مشتقات پره امینوفینول و مشتقات پیره زولین) اند، جهت معلومات بیشتر به فارمکولوژی طبی اثر دوکتور حبیب دل استاد یونیورستی طب کابل مراجعه شود.

http://ispb.univ-lyon1.fr/Lyon%20Kaboul/documents_dari/Analgesics%20-%20Pr%20Duperret%20-%20sep%202003.pdf

      میکانیزم کاهش درد با ایجاد میدان الکترومقناطیسی

    تمام فعالیتهای فیزیکی و ذهنی ( عمل کرد قوانین ذهنی مانند قانون جذب...) درهرفرد با میدان الکترومقناطیسی کنترول میشود که با حرکت ایون ها یا ذره های باردار مثبت و منفی الکتروشیمک در بدن تولید میشود، سلولهای مغزی در افراد  بزرگ سال به طور متوسط ۳۰ وات برق انرژی الکتریکی تولید میکند، الکترولیتهای مانند کاربن، نایتروجن، فاسفور و سایر مواد شیمیک که از طریق غذا بازسازی میشوند، سبب تولید  جریان الکتریکی در بدن میشوند.

     بطور مثال:

     اگر بدن صدمه میبیند و یا یک پروسه التهابی در بدن تاسس میکند ویا در انواع  سوختگیها، زخم برداشتن....،  ایون های مثبت به ناحیه ای ماوفه یا اسیب دیده حرکت میکنند و باعث ایجاد ازیما و درد... میشوند، دریک التهاب موضعی ( علایم  التهاب موضعی شامل درد، تورم، حرارت وسرخی موضعی ناحیه ای ماوفه است، نیاز به تداوی طبی دارد)،  برای التیام ناحیه اسیب دیده و یا التهابی تا دوباره به  ایونهای طبیعی منفی خود برگردد باید مواد الکتروشمیک در ناحیه ماوفه برداشته شود تا اکسیجن و مواد غذایی... توسط جریان منظم  سیستم دوران خون به ناحیه اسیب دیده برسد با تولید میدان الکترومقناطیسی در ناحیه ( مقناطیسی شدن خون با روش مقناطیس درمانی) سبب ریلکس عضلات ملسا جدار اوعیه یا مویرگها و ماهیچه ها یا عضلات شده و جریان خون وافر در ناحیه ای اسیب دیده،  باعث رشف عناصر التهابی درناحیه ای ماوف و از بین رفتن مواد الکتروشیمیک مضرودرد اور میشود به این معنی که اخذه های حسی درد در ناحیه ماوف تنبیه نشده و سیاله های عصبی حساس درد را به دماغ نمیفرستند.

     در نتیجه یک بیلانس متعادل الکترومقناطیس در ناحیه اسیب دیده تولید میشود و درد را کاهش داده و از بین میبرد بناءً علاوه به توقف درد پروسه التیام را میتوان با مقناطیس درمانی سرعت بخشید.

     به نظرمن ریلکس تراپی ( انرژی درمانی یا ریکی، میدیتیشن....... ) نیز باعث ایجاد ساحه ای الکترومقناطیسی،  کاهش و توقف درد به میکانیزم فوق میشود و یا در تداوی امراض  جسمی  و روحی روانی سبب ایجاد یک بیلانس متعادل الکترومقناطیس در بدن میشود، عمل کرد قوانین ذهنی توسط امواج الکترومقناطیسی مغزی کنترول میشوند، فرستادن امواج مغزی منظم  به عالم هستی و یا فرستاندن ارتعاشات منظم  یا فریکونسهای منظم توسط مغزبه عالم هستی ارتباط میگیرد به ریلکس شدن مغزیا بدن وسرعت بخشیدن ارتعاعشات امواج مغزی با  تمرکز به افکار مثبت یا مثبت اندیشیدن درمورد هدف ما، اشتیاق داشتن و حس نمودن ان و باور یا ایمان ما در مورد هدف ما و اعتماد به نفس برعکس با تمرکز به افکار منفی منفی اندیشیدن، شک وتردید درمورد رسیدن به هدف داشتن، ذهن جذب افکار منفی میشود،  پس برای رسیدن به هدف باید مثبت اندیشید وبه انچه میاندیشیم، ذهن ما باید تسلت داشته باشد نه شک، تردید ،هراس و استرس داشتن.   (ماخذ : کتب طبی  و منابع مختلف انترنیتی)

http://www.shahpar-meditation.com/aura_scan.htm

  http://rs272.mihanblog.com/post/48       

                                                            http://rahebazgasht.blogfa.com/page/23.aspx

                                                                                 ( خاطره)   

                                          MAGNETIC THERAPY                                                                                                                                                            

http://amega-magnetic.tripod.com/id3.html

       اینده روشن مقناطیس درمانی در پزشکی               

  http://www.ebtekarnews.com/ebtekar/News.aspx?NID=15026

            ایون چیست؟

       اتم ها در حالت نورمل خنثی اند ( پروتون که دارای چارج مثبت و الکترونها که دارای چارج منفی اند دریک اتم خنثی تعداد چارج های مثبت و منفی با هم مساوی اند) با تغیرات چارجی گرفتن و باختن الکترونها دراتم های عناصر مختلف، اتمها منفی و مثبت چارج میشوند ) که به ان ایون منفی یا مثبت یاد میکنند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85

          ایونهای فلزات کلسیم (Ca)،پتاشیم(K)، سودیم(Na) درانتقال سیاله های عصبی  یا پیام های عصبی در سلولهای عصبی به مغز از امواج الکتریکی تولید شده در جریان انتقال پیامهای عصبی استفاده میکند،  با ایجاد محیط مقناطیسی درمغزاعمال شیمیک  بدن را مغز کنترول میکند،  موجودیت اتم های فلزاهن درکریوات سرخ خون، ایونهای فلزات کلسیم، پتاشیم، سودیم، مگنیزیم(Mg) سایر فلزات ...و*الکترولیتها....، نمکهای الکترولیت در پلازما خون مانند سودیم، کلسیم، پتاشیم، ایونهای کلوربیکربنات که بنام  نمکهای الکترولیت خون یاد میشوند درخون نیزسبب ایجاد میدان مقناطیسی میشوند (فلزات خون میدان مقناطیسی رابه طرف خود میکشانند، ایونها الکتریسه را هدایت میکنند، الکترولیتهای خون هدایت کننده ای خوب الکتریکی درخون استند) نا تعادلی در الکترولیتهای خون ازسبب ضایعات مایعات یا اب بدن به تداوی طبی نیاز دارد بطور مثال در اسهالات باید ضایعات اب و نمک وجود مدنظر گرفته شود.

http://www.dr24.ir/article-ions.html

         http://olum86.blogfa.com/post-63.aspx

     *  http://www.atcce.com/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D8%A8%D8%A7

%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%

D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8

4%DB%8C%D8%AA_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA_-444.htm

          

      معرفی فلزات و غیرفلزات در جدول  تناوبی عناصر کیمیاوی ( مندلیف)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D9%88

%D9%84_%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%81

       چگونه میتوان محلول خون را القلی نگهداشت؟

     به نظرمن اگر اشتباه نکنم.... برای اینکه این سیستم در بدن کار نماید باید خون را القلی نگهداشت، محلولهای القلی دارای چارج منفی و محلولهای تیزابی دارای چارج مثبت میباشند، استفاده ازویتامینها، منرالهای ایکه دارای فلزات فوق ودیگر فلزات ضروری برای بدن در ترکیب خود باشند، میوه جات تازه وسبزیجات تازه نیزسبب میشوند تا محلول خون القلی گردد برخلاف استفاده ازغذاهای نشایستوی، قندی ، شحمی و پروتینی ( امینواسیدها) مانند نان، برنج، کچالو،شیرنی باب، غذا های چرب، گوشت سبب تیزابی شدن خون میگردند.

http://www.motakhasesan.com/anasor2.html

       در کشورهای اسلامی باوجودیکه مردم نوشتن و خواندن را نمیدانند، اما به پنج  وقت ادای نماز بلدیت کامل دارند، از طرف دیگر ادای نماز به زبان عربی یست، اکثریت معنی انرا نیز نمیدانند و اما میتوانند ازعالم هستی انرژی بگیرند و انها را به عقاید اسلامی شان به اصتلاح محکم نگهداشته و سبب تقویه وقدرت ایمان یا باوردرعقیده مذهبی شان میگردد،  قسمیکه قبلاً توضیح دادم هرانچه را ما نزد خود مقدس قبول کنیم ما میتوانیم،  با تمرکز به ان درخود ارامش ذهنی و جسمی ایجاد نمایم وازعالم هستی انرژی بگیریم و به ان خداوند خطاب میکنیم، درحالیکه انرژیست که ما از عالم هستی اخذ درخود احساس نیرو وقدرت میکنیم درنتیجه پیروان یک مذهب، مذهب دیگر را قبول نکرده و میان شان اختلافات مذهبی پیدا میشود و حتی به قتل و کشتارها میان شان  میانجامد ( در ادای نماز کلمه الله (ج) و محمد(ص) بارها تکرار و به ان تمرکز میشود که سبب تقویت باور یا ایمان ما میشود)، موضوع مهم دیگرپیروان دین مقدس اسلام با استفاده از قطب نما یا قبله نما بالای خطی ایکه قطب جنوب را به  قطب شمال مقناطیسی زمین وصل میکند، در زمان ادای نماز ایستاده و به عبادت میپردازند، ما انسانها درحقیقت مقناطیسهای زنده هستیم با ایستادن  بالای خطی ایکه قطبهای مقناطیسی زمین را به هم وصل میکند وبا تمرکز به خداوند درهنگام عبادت باعث ارامش ذهن ومنظم شدن میدان مقناطیسی بدن ما میشود، ما با عالم هستی یک کانال انرژی امواج الکترومقناطیس را میسازیم که باعث منظم شدن مراکز انرژی دربدن، جریان وافر خون در انساج و عضلات ، منظم شدن فریکونسهای صوتی در اعضای مختلف بدن وارامش جسمی میشود، ما ازعالم هستی انرژی میگیریم، جسم و ذهن ما درارتباط یکدیگراند از همین سبب انانیکه دارای کدام عقیده مذهبی اند عمرطولانی تردارند نسبت به انانیکه دارای کدام عقیده مذهبی نیستند، عبادت به طور عادت  روز ۵ بار دعا و نماز باعث میشود که مسلمانان را به عقاید مذهبی شان سخت پا بند گردند و این خود باعث تقویه ایمان  یا باورشان به عقاید اسلامی میشود، عبادت به طور عادت نه تنها درمیان مسلمانان بلکه درمیان پیروان ادیان مختلف باعث میشود تا به عقاید خود زیاد پابند باقی بمانند، مسلمانان باوجویکه به زبان عربی عبادت میکنند و حتی به زبان عربی بلدیت ندارند، چنانچه طالبان در کشورهای ما به خاطرانرژی ایکه درهنگام عبادت از عالم هستی میگیرند، در خود احساس نیرو و قدرت مندی میکنند و این احساس باعث میشود تا انها را به اسلامیات سخت محکم و پابند نمایید و اما این گروپ افراد استفاده جو از احساسات مذهبی انها استفاده و انها دست به حملات انتحاری بزنند.

    چگونه بهتر تمرکز نمایم؟...( تمرکز یا رسیدن به ارامش)

     یوگا و بازی شطرنج قوه تمرکز را بهتر میسازد.

http://edu.tebyan.net/skills/1.htm

 قدرت تلقین، انواع تلقین،حالت خلسه چیست؟،تکتیک مراقبه گاشو،تخلیل

وتصویر سازیذهنی، صد خصوصیت انسانهای موفق....

http://www.classkonkoor.com/index/article_detail.php?id=318

       خواب مقناطیسی چیست؟

http://forum.choogh.com/thread-149/index.html

     اموزش خود هیپنوتیزم

http://abbasihormozi.persianblog.ir/

       انواع روشهای هیپنوتیزم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9+%d8%b1%d9%8

8%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c+%d9%87%db%8c%d9%be%d9%86%d9%88%d8%aa%d

b%8c%d8%b2%d9%85&SSOReturnPage=Check&Rand=0

       انواع هیپنونیزم

http://www.arvah.net/index.php?topic=15130.0

        عمل کرد هیپنوتیزم درمغز

http://www.bazyab.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=45982&Itemid=49

        مغز و امواج مغزی در هیپنوتیزم

 http://www.iranhealers.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89     

      ا امواج مغزی الفا در هیپنوتیزم

http://www.mounaa.com/article24.html

      راه ها ی رسیدن به موفیقیت خود هیپنوتیزم

http://farhadmovafagh.blogfa.com/post-29.aspx 

       تمرینات جهت تقویه حافظه و تمرکز بهتر

http://www.asrejavan.com/archive/index.php/t-152671.html

       استفاده از قانون جذب

http://www.sampadia.com/blog/attraction-rule.html

http://www.mavara.co.cc/index.php?topic=15.0

     در صورتیکه شخص استرس داشته باشد قانون جذب عمل کرد ندارد و یا از قانون جذب نمیتوان استفاده کرد، درحالت ایکه شخص استرس دارد، نمیتواند تمرکز نماید و درخود ارامش ایجاد نماید.

http://aseman.weblogs.us/?p=534

http://niksalehi.wordpress.com/2008/09/26/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%86/

       گرما زده گی چیست؟  

 http://www.forum.microrayaneh.com/viewtopic.php?f=37&t=1252

        اسهالات چیست؟  اسهالات حاد و مزمن و......

http://www.pezeshk.us/?p=13075

        

 

          پوکی استخوان چیست؟

http://www.tbzmed.ac.ir/health%20information%20center/osteoporosis/osteoporosis.htm

           انفلوانزا خوکی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%    86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%B2

%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%DA%A9%DB%8C

        غش یا سنکوپ  از دست دادن موقت هوشیاری و بیهوشی در نتیجه نرسیدن خون

      کافی به مغز (کوتاه مدت) می‌باشد.

     هنگامی که جریان خون مغز کم شود، بدلیل اینکه مغز کنترل خود را روی اعضاء بدن از دست می‌دهد، فرد قدرت و هوشیاری خود را از دست داده و سقوط می‌کند.

     معمولا بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه او دوباره هوشیار می‌گردد. اما اگر سنکوپ با یک ناراحتی جدی پزشکی همراه باشد، بیمار ممکن است نیم ساعت یا بیشتر در حالت بیهوشی بماند.
 علائم اخطار دهنده غش
احساس بد حالی و سستی و سرگیجه
رنگ پریدگی و پوست سرد و عرق‌دار
تهوع و استفراغ
گزگز دست و پاها
نبض ضعیف ، تنفس سطحی و افت فشار خون
اختلال بینایی بصورت سیاهی رفتن چشم و احساس صدایی مثل سوت در گوش
از دست دادن تعادل و سقوط و بیهوش شدن
     

     علل غش     علت آن ممکن است شوک هیجانی ، خستگی مفرط ، ایستادن طولانی ، گرما ، برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده به نشسته یا ایستاده ، سوء تغذیه ، کم خونی ، فقدان هوای تازه و غیره باشد.

غش می‌تواند در یک فرد کاملا سالم در نتیجه یک عکس‌العمل عاطفی طبیعی و یا در نتیجه بازتاب اختلال تنظیم فشار خون ، حادث ‌شود.

شنیدن ناگهانی اخبار خوب یا بد ، افت ناگهانی فشار خون یا قند خون و مسائل دیگر همگی باعث می‌شوند جریان خون مغز کاهش پیدا بکند و فرد به طور موقت غش بکند.
سنکوپ یا غش واقعی ممکن است طی یکسری بیماریهای قلبی و عروقی ، علل عصبی بیهوشی (مثل صرع) ، افت قند خون ، دیده شود.

البته باید در نظر داشت که شل شدن ناگهانی عروق بدن در اثر محرکهای داخلی یا خارجی مهمترین و شایعترین علت غش می‌باشد مانند سنکوپ سینوس کاروتید ، سنکوپ دفع ادرار ، سنکوپ سرفه و سنکوپ عصبی و قلبی.

      غش قلبی      در میان علل مختلفی که برای غش ذکر شده، علل قلبی و عروقی نیز از جمله علل مهم و قابل بررسی غش می‌باشند. غش قلبی ناشی از کاهش ناگهانی برون‌ده قلب ، در اثر سکته قلبی ، بیماری دریچه‌ای قلب ، تومورهای دهلیز چپ و آریتمی‌های قلبی (افزایش یا کاهش تعداد ضربان) می‌باشد.
شاید یکی از مهمترین دلایل غش قلبی آریتمی‌های مختلف قلبی باشند که باعث می‌شود جریان خون به طور موثر برقرار نشود و خون کافی به مغز نرسد. از میان این آریتمی‌ها کند شدن و تند شدن شدید ضربان قلب را باید نام برد، به گونه‌ا‌ی که اگر ضربان قلب به کمتر از ۳۵ و بیشتر از ۱۸۰ ضربان در دقیقه برسد، فرد سنکوپ می‌کند.

بلوکهای قلبی و آریتمی‌های مختلف دیگر نیز ممکن است باعث کاهش برون ده قلبی و متعاقب آن ، سنکوپ گردند. سکته‌های شدید قلبی و تنگی دریچه آئورت نیز می‌تواند با مکانیسمهای خاص خود باعث غش قلبی شوند.

در هر صورت اگر شک به قلبی بودن علت غش برود باید فرد توسط متخصص قلب و عروق بررسی شده و حداقل یک نوار قلبی از او گرفته شود تا در صورت وجود آریتمی‌ها درمان مناسب صورت گیرد.
 اقدامات اولیه در غش
باید بیمار در وضعیت درازکش قرار گیرد و پاهایش بالاتر از سرش قرار گیرد تا جریان خون برقرار شود. اگر امکان دراز کشیدن نباشد، بیمار در حالت نشسته سرش را خم کرده و وسط دو زانویش بگذارید.
می‌توان کمی آب سرد نیز به صورت بیمار پاشید یا محرکی دردناک (مثلا نیشگون) به او وارد کرد تا عروق به اصطلاح وارفته بار دیگر منقبض شوند.
سر بیمار را به عقب خم کنید تا زبان او جلوی راه تنفسی را نگیرد. و همچنین سر باید به یک سمت منحرف بشود تا مواد استفراغی به ریه بیمار نرود.
تا موقعی که بیمار هوشیار نشده مایعات یا خوراکی دیگر به بیمار داده نشود، چون وارد ریه‌های او می‌گردد.
اگر بیمار حین غش سقوط کرده باید مطمئن شوید که جایی از بدن او صدمه ندیده است.
اگر هوشیاری باز نگشت، ارزیابی علائم حیاتی را انجام دهید و در صورت لزوم اقدامات احیاء قلبی و ریوی را انجام دهید و بیمار را به مراکز درمانی برسانید.
با وجود اینکه مسئله غش مسئله ساده‌ای است، ولی می‌تواند نشانه بیماری مهم قلبی و یا غیره باشد، پس در صورت تکرار حتما باید بررسی شود.

                                                                                            ( ...........  .....  )

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:44

 ۲

فنون ریلاكس تراپی: تخیلات ذهنی آرام بخش

 تصورات و تخیلات الگوهای ذهنی هستند كه بر كنش و رفتار هر شخص اثر مستقیم دارد كه حالات روحی، شخصیت و حساسیت هر فرد را در بر می گیرد.

 الگوهای ذهنی ناهماهنگ شخص از خود نسبت به محیط می تواند حالات روحی او را دچار اختلال و شخص را حساس و شكننده كند و در اثر كمترین استرس دچار تنش و بیماری های روان – تنی شود.

 یك تصور عمیق از الگوی ذهنی مناسب می تواند یك شخصیت برتر را با اعتماد به نفس و تسلط و مقاوم نمودن روح ، در اعماق وجودمان شكل بدهد. همواره شخص با یك دید برتر می تواند بر امور تسلط  داشته باشد و این اعتماد به نفس موجب آرامش روانی شخص شود.

 الگوهای ذهنی ایجاد شده در ذهن، بستگی به موقعیت اجتماعی و دگرگونی های محیطی و حتی وضع ظاهری و در نهایت تفسیر ما از زندگی دارد و خلق این الگوهای ذهنی در ارائه تنش و آرامش مؤثر است.

 قوی ترین قوه "مخیله"  است زیرا بدون وقفه و 24 ساعته حتی بدون حضور محرك كار می كند و اثرات عمیقی در نگرش و تفكر و حالات روحی ما دارد.

 درد و درمان بستگی به امید و دید مثبت  و منفی شخص دارد زیرا در دید منفی و ناامیدانه، حالات درد و بیماری ما تصوارت رنجوری بدن ملكه ذهن می شود و در دید مثبت شفا و سلامت و تندرستی ملكه ذهن می گردد.

 ملكه ذهن مثبت یا منفی به اعماق درون نفوذ می كند و در آن صورت خواسته یا ناخواسته اعمال بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.

 برای ورود الگوهای ذهنی به اعماق درون، باید در حالات خلسه و از خود بی خود شدن قرار گرفت و هر چقدر عمر خلسه بیشتر باشد الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون حكاكی می شود.

 ارسال الگوهای ذهنی شدید در اعماق درون به دو صورت امكان پذیر است :

الف) طبیعی : مانند عشق، ایمان، ترس، دعاهای شبانه ، ...

 ب) مصنوعی : فیكس چشمها، بی حسی عضلات، بی حركتی بدن و ...

 برای كسب آرامش روحی بعد از ریلكس تن،  باید به تخیلات و امیدها  و آرزوها و خاطرات شیرین پرداخت تا روح ارضا شود. تصور زیارتگاه ها و اماكن مقدس به روح آرامش عمیق تری می دهد.

 در تصورات و تخیلات دسترسی به غیرممكن ها روح را ارضا می كند و یك شخصیت برتر در بازسازی و تكامل روحی می شود و در نهایت موجب تقویت و آرامش روحی می گردد.

 "تصورات" می تواند  یكی از قوی ترین اثرات آرامش را داشته باشد زیرا می توان در هر موقعیتی این تكنیك را به كار گرفت.

فنون ریلكس تراپی: بیوفیدبك آرامشbio-feedback

بیوفیدبك حالتی است كه شخص آگاهانه به حالت ها و احساسات قبلی خود برگشت می نماید تا بتواند احساسات خود را عمیقاً درك كند و آنها را تحت كنترل ارادی خود بگیرد.

در مغز مراكزی وجود دارد كه نسبت به احساسات برانگیخته می شود تا بتواند هماهنگی لازم را برای برقراری تعادل ایجاد كند . برای هماهنگی دقیق تر درون و برون این مراكز معكوس یا متضاد دارند كه نسبت به احساسات متضاد برانگیخته می شود، مانند سیری، گرسنگی، خشم و شادی، سرما و گرما؛ مغز با توازن این دو مركز، توازن و تعادل را ایجاد می كند.

 برای توازن و تعادل روحی و جسمی باید بتوان این احساسات را به صورت ارادی و خود آگاهانه بیدار كرد و افزایش یكی از این دو حس متضاد به حالت توازن و آرامش روحی رسید.

 برای بیداری احساسات باید در حافظه این احساسات را بایگانی و نگه داشت تا در صورت لزوم با بیداری یكی از دو حس متضاد بتوان حالات تعادل و آرامش را ایجاد كرد.

 بعد از بیداری احساسات می توان احساسات خوشایند را تقویت و احساسات ناخوشایند را كمی تضعیف كرد تا احساس نشاط و آرامش دائمی برقرار شود.

 برای بیداری احساسات و حالات روحی باید ابتدا چرخش آگاهی به احساسات فیزیكی و یا احساسات فعلی كرد. سپس مرحله به مرحله احساسات قلبی را بیدار كرده و آنها را در حافظه ذخیره كرده تا در صورت لزوم بتوان با دسترسی به حافظه احساسات مورد نظر را بیدار كرد.

گاه احساسات به صورت سمبلیك در ضمیر ناخودآگاه نقش می گیرند و برای كنترل این احساسات می توان به عمل خواسته یا نیت كردن احساسات سمبلیك را بیدار كرد و آنها را تحت كنترل در آورد.

بیوفیدبك در چهار مرحله است بعد از تسلط كامل در هر چهار مرحله می توان به سرعت احساسات را در هر موقعیت بیدار نموده و جسم و روح را تحت كنترل گرفت و نهایتاً به تعادل روحی و آرامش رسید.

 برای كنترل بهتر احساسات متضاد باید به صورت تسلسلی و پشت سرهم بیدار شوند تا وجه التفاوت این دو حس بهتر درك شده و راحت تر بتوان آنها را بیدار و ایجاد توازن و تعادل روحی كرد.

 تمرینات ابتدا باید با حوصله و دقیق سپس رفته رفته با سرعت بیشتر انجام شود و با تكرار تمرین می توان دو احساس متضاد را در حافظه حكاكی كرد و به سهولت آنها را به یاد آورد و كاملاً به شكل واقعی و حقیقی آنها را بیدار كرد. 

 با گسترش آگاهی بر احساسات واقعی و حتی كاذب می توان به كنترل شدیدتری رسید به طوری كه اعمال خارق العاده را با كنترل ذهنی به انجام رساند و این است اسرار كار یوگیها؛              http://www.tebyan.net/n

utrition_health/spiritual_mentalhealth/comfort_

                         anger/2004/11/9/9190.html

 

               

نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:43

 ۸  

 

۲۴ جوزا مصادف به روز مرګ احمد ظاهر

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=1294

احمد ظاهر در انتخاب شعر سخت گیر بود یکی از ویژگیهای هنری احمد ظاهر یکجا کردن و تلفیق آلات موسیقی شرقی و غربی بود که طیف علاقه مندانش را بیشتر کرد و حتی در خارج از کشور طرفداران وی گسترش یافت، این هنرمند نامدار پس از مرگش به ثبوت می رساند که هنر مرز نمی شناسد و جاویدانگی حیاتش در جایگاه بلند قلب ها راه می یابد و هر پیر و جوان و هر فرد شاد و افسرده ای با صدای پر سوزش خلوت می کند.

وی نه تنها در افغانستان که در ایران، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکیه و هندوستان نیز از محبوبیت و علاقمندان بسیاری برخوردار است و در این اواخر وی را به عنوان الماس شرق، نامزده کرده اند.

http://www.youtube.com/watch?v=bL_oYi-vtTk&feature=related

میگویند "احمد ظاهر کدام شاگرد نداشت " او صرف  در دوران زندگی هنری خود یک شاگرد تربیه نمود که هنرمند  معروف کشورما  احمد ولید است.

http://www.youtube.com/watch?v=7Vbs1mfLleM&feature=related

احمدظاهر به طور مرموز به قتل رسید...، بنابر گفته های مردم حشمت خان هنر مند محبوب سینما کشورما از سبب بیماری نه بلکه توسط این افراد که ارتباط به گروه پرچم داشتند ، کشته شد.

http://www.youtube.com/watch?v=s99lp5B-EA0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GEgj5pWpWlA&feature=related

 به نظر من این افراد استفاده جو، توسط افراد مشهور،معروف، دانشمندان ما و مردمان احساساتی که سیاسی و یا مذهبی اند،  در عرصه های مختلف زندگی خود را به شهرت میر سانند،  مشهور شدن و محبوبیت از طریق  شناسایی، دوستی، ازدواج ....  با این افراد برای شان میسر است، حتی با استفاده از محبوبیت این افراد درمیان مردم به تعداد بیننده گان  وخواننده گان برنامه های تلویزیونی و رسانه ها میافزایند و اما ازاینکه چه سرنوشت در انتظار این افراد و فامیلهای شان درکمین است و زندگی شانرا رقم میزند، هیچ کس نمیداند به جز از این افراد که تعین سرنوشت و زندگی ما بدست  اینهاست.

http://www.youtube.com/watch?v=NUHFNI5Zawk&NR=1

ارین خان هنرپیشه و اوازخوان جوان افغان

ارین خان از فلم سازان افغانی خواهش نمود تا از ساختن فلم های جنگی و زد و خورد جلوگیری نمایند، در افغانستان غیر ازجنگ دوستی  و صمیمیت نیز میان مردم  موجود است....

http://www.youtube.com/watch?v=qpyujLS140Y&feature=related

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/10/091029_studio7_arian_khan.shtml

http://www.youtube.com/watch?v=o0ZtSHs7psg&feature=related

گزارش کوچک درمورد شاه رخ خان: یگا نه هنرمند کشورهند که میتواند نقش تراژید و کمیک را در فلم های خود موفق بازی کند، شاه رخ است و اما خبر جالب تر که میگوید من افغان هستم و اجداد من از ولایت غزنی افغانستان میباشند که به هندوستان مها جرت نمودند.

 قهار عاصی شاعر ناکام اما چهره ماند گار در افغانستانشاه

http://database-aryana-encyclopaedia.blogspot.com/2008/09/blog-post_6200.html

محفل بزرگ داشت از احمد ظاهر.....

http://www.youtube.com/watch?v=VQmVK5q11_w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mZorbyvlOWE&feature=related

 استاد خلیل الله خلیلی شاعریکه نامش را جاویدانه ساخت 

http://www.payam-aftab.com/category/print.php?nid=5332

شمع خاموش

                         ان خلیلی کا و خلیل راه سبحان بود و رفت            

      عشق میهن در دل پاکش فراوان بود ورفت

                  شاعر شیرین کلام وهم ادیب خوش بیان               

     در جهان معرفت خورشید تابان بود ورفت

                   برگ، برگ دفتر اندیشه های سبز او                    

    بس معطراز گلاب هر گلستان بود و رفت

                  درس میهن دوستی ای دل زوی باید گرفت             

          نزد وی میهن بسی شیرینتر از جان بودورفت

                  رفتن او داغها افزود برداغ وطن                      

          چونکه او عاشق به  این کهسار و دامان بود 

              شمع خاموش گشت اخر محفل ما شد سیه              

            چون خلیلی در سخن شمع  شبستان بود ورفت

                                          مرحوم نادری   

    


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:43
۷    

      افغانستان

 http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

           

         بدخشان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86

     

        غزنه

     غزنه در قدیم مرکز زابلستان و شهر بزرگ در خراسان بوده و از جمله ابادترین و زیباترین شهر های اسیا به حساب می امد، این شهر هزار باب مدرسه داشته، دانشمندان ، شاعران و نویسنده گان زیادی را در دامان خود پرورش داد، حکیم سنایی غزنوی از غزنی برخاست، غزنی پایتخت غزنویان و در جنگهای سال ۱۸۳۸-۱۸۴۲م غزنی به تصرف انگلیسها در امد.

     مزار دانشمند بزرگ ابوریحان بیرونی نیز درغزنی قرار دارد.

             http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%ad%d8%a7%d9%86+%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0  

     غزنین از داشتن منار های ستاره  مانند از قرن دوازده هم میلادی مشهور است.

     از مکان های تاریخی این شهر میتوان از ارگ سلطان محمود غزنوی، مقبره سنایی، تپه سردار و از مکان های دیدنی ان در دورهء غزنویها از باغ پیروزی، باغ صد هزار، باغ محمودی و باغ هزار نام برد.

 

    هرات باستان 

   هرات باستان دومین شهر بزرگ افغانستان و مرکز ان ولایت هرات است، شهر صنعتی و دومین شهر پرنفوس افغانستان است و  همراه با کابل، قندهار، مزارشریف یکی از چهارمین شهر های بزرگ افغانستان به شمار میاید، باشنده گان ان  بزبان فارسی لهجه هرات سخن میگویند، هرات را درگفتار های ادبی و رسمی  هرات باستان میگویند، این شهر از بابت منارها و معمارهای عالی و مجلل خود شهرت دارد و در گذشته یکی از مراکر عمده ای اموزش شمرده میشد. 

http://www.youtube.com/watch?v=dE02lVG-exk  

  

    مزارشریف

     مرکز ولایت استان بلخ در شمال افغانستان از جمله شهر های عمده ای افغانستان به عقیدهء اهالی ان امام علی (ع)، امام اول شیعان در این شهر مدفون است، مزارشریف در ۱۰ کیلومتری شرق شهر باستان بلخ قرار دارد، هر سال در مزارشریف میله ای نوروز برپا میشود که بنام میله گل سرخ مشهور است، این جشن ۴۰ روز دوام میکند اما در کشور ایران ۱۳ روز و در ازبکستان۷ روز.

http://www.aatash.org/spip.php?article153    

    کابل

     این شهر پایتخت افغانستان، در دامنه کوه اسمایی و شیر دروازه به هردوطرف دریا کابل اباد شده و از سطح بحر قریب شش و نیم  هزار فوت ارتفاع دارد، در زمان قدیم در گرداگرد شهر کابل دیوارهای استواری موجود بود که ارتباط شهر با نواحی ان با هفت دروازه صورت میگرفت، امروز هم اثار دیوارهای شهر برکوه اسمایی و شیر دروازه شاهد استحکام سابقهء ان است.

                      به کابل جان دلم پر میکند دل    هوایی ملک ان شهر میکند دل

                    بیاد اسمایی و گذر گاش            دو دیده تا سحر تر میکنند دل

                                                                                                     ( خاطره)

                                     http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84  

    

پینجشیر

      درمورد نام پنجشیر اهالی ان معتقد اند که در گذشته پنجشیر به کجکن معروف بود، در نواحی بلخ موقیعت دارد و احمد شاه مسعود از همین جاه برخاست،مردم ان بزبان فارسی دری صحبت میکنند و باشنده گان ان  تاجیک و ندرتاً هزاره میباشند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%

BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C%D8%B1

     

    پروان

      یکی از استان های افغانستان مرکز ان چاریکا،   چنگیز برای نخستین بار مزه تلخ شکست را در نبرد با اهالی ان  چشید، نادر خان به ترس از انها و در هم کوبی روحیه ای این مردم تعداد زیادی از انها را بکشت و دارایی شانرا غارت کرد و برای تداوم سلطهء خود به این مردم به جاه به جاه سازی طرفداران خود در ین نقاط مختلف پروان پرداخت، در گذشته پینجشیر چز ولایت پروان بود.  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84

 http://www.farhangsara.com/fhistory_mongols.htm

http://www.goonagoon.org/SubjectForPrint.aspx?key=8643

 

    هلمند        

      در مورد شهر هلمند به جز از معلومات به زبان عربی در سایت انتریتی ، کدام معلومات موجود نیست، این شهر ما  را اعراب معاصره ای انترنیتی نموده اند و محل نبرد طالبان است با قوای دولت.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF

http://www.youtube.com/watch?v=4UIqRxzgtyo

 http://www.youtube.com/watch?v=3LN4FEneO2c

 

     بامیان

     بامیان مرکز شهر بامیان، ساکنان اصلی این ولایت را هزاره ها تشکیل میدهد، در حدود ۳-۵ در صد تاجیک هستند، به زبان فارسی دری با لهجه هزاره گی صحبت میکنند، هزاره ها ترک مغول هستند و با تاجیکها بنابر یک سری عنعنات وجه مشترک دارند، بت های معروف بودا در زمان حکومت طالبان در این شهر منفجر داده شدند.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86

   

     پکتیا

    هرودت مورخ یونانی از مردم باستانی پکتین و پکتویس یاد کرده و سرزمین انها را پکتیکا ذکر کرده است، بطلیموس هم نام این مردم را پکتین نوشته است. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A7

     

   ننگرهار یا جلال اباد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1.JPG

      

   غور

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%BA%D9%88%D8%B1

       

     قندهار

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1

   بغلان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%

AA_%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86

  

   بگرام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

http://alef.ir/content/view/38832/

     فراه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir

نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:42
 ۹     

      زبانهای ایرانی شامل زبان فارسی ( پارسی، دری، تاجکی)، پشتو، کردی....

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A

7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

       اریانا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7

        امپراطوری ایران

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D

8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

نوروز . پيام آزادي

  تاریخچه ای عید ویساک درافغانستان عزیز

 http://www.kabulnath.de/Schankar%20Dara/Minare%20Chakari/Gokol%20Chand%20Kakor/Peshinae%20Waisak%20Afghani.htm

" گرچه مذهب مختلف شد هیچ کس بیگانه نیست "     "باغبان را در چمن هر گل به رنگ دیگر است"  

  http://www.kabulnath.de/Salae_Doum/Shoumare_39/Guru_Nanak_Devji_ischer_dass.html   

ماhttp://www.herat.co.uk/music/Indi_musi/Pankaj_Udhas/Pankaj_Udhas.html  

     فارسی ما

      http://www.paarsimaan.com/index.php?option=com_content&task=view&id=190&Itemid=68 

     روز شمار تاریخ 

    ۲۸ جنون  در ۲۸ جنون صلیبون اروپایی در سر راه خود به زادگاه مسیح در فلسطین یا بیت المقدس یا ارشلیم یا شهر انتاکیه ( انتیوخ) را در جنوب غربی ترکیه امروزی تصرف نمودند،

(Iranians History On This Day)، اگر اشتباه نکنم اجداد عیسی مسیح و ملیت پشتون ( باشنده گان بیت المقدس بودند) درکشورما نیزبه قوم ترک خاتمه میابند، مانند ما تاجیکها، ازبکها، هزاره ها، ترکمنها، ایرانیها.

   نظریه بنی اسراییل بودن قوم پشتون پشتون ها از سرزمین فلسطین مهاجرت...

http://www.sarnavesht.com/main/index.php/weblog/extended/1802/

    در حقیقت اجداد ما  ترکهای اریایی ( مخلوط قوم ترک اریایی ) بوده و زیر نام ملیتهای مختلف افغان، هزاره، تاجیک،ازبک، ترکمن..... ما از یکدیگر خود نفرت میکنیم.

    کشور همسایه ای ما ایران را به  نیز به ملیتهای مختلف ترک، ارمنی، کرد.....تقسیم نموده اند، ممکن این ملیتها مانند ملیتهای کشورما دارای یک منشا قومی مشترک باشند، از طرف دیگر زبان فارسی را در افغانستان به زبان دری یاد میکنند، درروش املایی و انشا با زبان فارسی فرق میکند،  بعضی لغات عربی شامل زبان دری گردید در حالیکه زبان  تاجکی ( فارسی)  را به حروف الفبای وروسی مینویسند و اما در ایران با همان زبان خالص فارسی صحبت میکنند، تا چند قرن بعد نسلهای اینده ای ما در مورد منشا و تاریخچه ای زبان فارسی نیز بیخبر خواهند شد.

    بناءْ اگر ما ترک ( تاجک ، افغان ، هزاره، ازبک ، ترکمن ، ایرانی ) ، ارمنی، کرد.....هستیم، بدانیم که این گروپ مردمان ما را به ضد یکدگرما از قرنها به  این طرف به استعمال گرفته اند.... در کشورعزیز ما از یک طرف قوای دولتی و از جانب  دیگرطالبان را تقویه میکنند، افراد ملکی و نظامی ایکه زیر نام مبارزه با تروریزم  ازاضافه تراز ۴۰ کشور در کشورما  فرستاده شدند، مردمان عادی هستند مانند ما وشما،( توسط طالبان تخریب کاری و توسط این افراد فتوحات و کشورما را بازسازی میکنند)، برای انکار نمودن ازترک، کرد، ارمنی بودن....و حاکمیت داشتن به مردم و حکومت نمودن درکشورهای اسیایی مرکزی مردمان عادی  ترک، ارمنی  .... را به گروپهای سیاسی و مذهبی مختلف تقسیم، قصداً جنگهای داخلی و جنگ میان کشورهای همسایه را به راه میاندازند،  درحالیکه اینها مردمان عادی هستند؛ مانند اقوام تاجیک، افغان، هزاره، ازبک و ترکمن در کشورما در اثر جنگها ترکها هرمنطقه را تصرف و انرا به ملیتهای مختلف میان خود تقسیم نمودند.

    این گروپ افراد بدون داشتن کدام عقیده ای مذهبی درحالیکه افکار سیاسی سوسیالیستی و کمونستی نیز ندارند و یک تعداد شان انرژی درمانی و یا میدتیشن میکنند و یا از طریق ادیان مختلف در جهان به قدرت رسیده اند... میتوانند  به سهولت مسجد، کلیسا و یا معبد......رفته و گروه گروه مردم را به ضد یکدیگر شان به استعمال میگیرند، چنانچه ما در این روزها شاهد حملات طالبان به عساکر بریتانیا، جنگ داخلی در کشور چین میان مردم مسلمان ترک تبار و دولت چین، جنگ داخلی در ایران به بهانه ای انتخابات، مرگ قومندان عساکرترکی در کشور خود هستیم ( بنابر گزارش تلویزیون اریانا علت مرگ او را حادثه  تصادم ترافیکی اعلان  نمودند و اما با به وجود امدن رسانه های خبری ( رادیو، تلویزیون، روزنامه...) در کشورهای مختلف جهان، این افراد خوبتر مردم را تحت تاثیر قرار داده ومیتوانند به ضد یکدیگر به استعمال بگیرند، رسانه های خبری یک وسیله ای خوب تبلیغاتی جهت پیشبرد اهداف این گروپ مردمان به شمار میرود، علاوه برمطالعه این وبلاگها که افشاگری از اعمال شماها میکند، مطالب این وبلاگ را دقیق مطالعه و ازهیچ نوع  پلان و دسیسه دستبردارنیستید،  در این سه شب ازهمسایه های طبقه ای بالایی فلتم چه دروقت خواب، نیم شب و صبح وقت که یکی ریکی میکند و دیگر ان خانم عراقی به صورت غیرقانونی در فلت یک اقایی عراقی ازمردمان معتصب مذهبی مسلمان بودند زندگی میکند  برای بیدارکردن من ازخواب ومریض ساختنم استفاده میکنید اگر به پولیس تیلیفون میکنم پولیس همه حرفهایم را شنیده، ثبت وتیلیفون را قطع میکند، در میان مردمان عادی قسمی تبلیغ میکنند که من گویا تکلیف روانی دارم ودیوانه هستم، امید تا روزی دیوانه های مثل من بتوانند مردم را بیدارنمایند تا با عبادت خداوند به ادیان مختلف ویا با استعمال مردم زیر نام افکار سوسیالستی و کمونستی، مردم را به ضد یکدیگر استعمال نتوانسته و به قتل و کشتارها که از اجداد به شماها به ارث رسیده خاتمه داده شود، این شماها هستید که با حیات و زندگی انسانها بازی میکنید نه دیوانه ها....، دواهای را که برای به اصتلاح خوش نگهداشتم برایم تجویز میکردند، بیکباره گی مقدارادویه را از طریق ایمیل به ادویه فروشی دوکتورانم با ایمیلهای پی در پی ایکه میفرستادند و حتی به خانه توسط شخص موظف ارسال میداشتند، زیاد نمودند، شاید به این عقیده بودند که این ادویه ها را زیاد مصرف خواهم کرد تا مرا خوش نگهدارد....،  درحالیکه من تاثیرات بد این ادویه ها را با استفاده از دوز نورمل این ادویه قبلاً توضیع نمودم و تجویز کودین( تاثیرضد درد دارد) را نیز با فرستادن زیاد این ادویه ( نهی کننده ای انزایم نهی کننده های مونو امینواکسیداز) شروع نمودند که این دو ادویه را یکجا استعمال کردن تاثیرانتاگونست دارد و سبب مرگ میشود، چون من همه  ای این پلان سازیها شانرا.... را دانستم همه ای این ادویه را قطع نمودم... ( من در این مدت از این مطلب یاد اوری نکردم، چون  همه عیسوی، مردمان پرقدرت وهمین دوکتوران من هستند که به من تصدیق میدهند که من کار کرده نمیتوانم دیگر حوصله برای باقی نماند... ) حتی سی دی اکس ری معاینات کمرم را بعد از اینکه دوکتور فامیلیم را تبدیل کردم، توانستم اخذ نمایم... که انرا نیز با تشخییص غلط نوشتند، این است یک مثال از اتحاد مسلمانان عیسویها و افرادیکه کدام عقیده ای مذهبی ندارند یا این گروپ مردمان در حالیکه همه ای ما را زیر نام مسلمان، عیسوی، یهودی، سوسیالست، کمونست، بودایی، هندویزم ....یکی به ضد دیگر ما به استعمال میگیرند.      

                                                                                         15-07-09

      ۲۶  جون  مصادف به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

http://www2.irib.ir/occasions/Mavadmokhader%5cmokhader.htm

     ۵ جون  مصادف به روز جهانی محیط زیست

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4303422,00.html

     اول جون مصادف به روز محوه خشونت علیه کودکان:  این روز برای اولین بار در ۱۹۵۴ م از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شد، در کشور ما حیات ۶۰۰۰ کودک با خطر مواجه است، این اطفال دور از سرپناه و تحصیل در شرایط بد اقتصادی بسرمیبرند ونان اور فامیلهای خود میباشند، امید تا دولت ما درمورد بهترشدن زندگی و اینده ای بهتر برای انها توجه مبذول دارد ( کودکان و جوانان ما اینده سازان کشور ما هستند).

     ۳۱ می  در ۷۰ م باروی یا بیت المقدس یا اورشلیم به دست رومیها افتاد و در ۸ سپتامبر تمام شهر تسخیر و کاملاً ویران شد و باقیمانده یهودیان به اکناف جهان پراگنده شدند، یهودیان ۴ سال قبل از این حادثه برضد سلطه ای رومیان دست به شورش رده بودند.

    ۲۷ می  جواهر لعل نهرو در ۲۷ می ۱۹۶۴می در ۷۴ سالگی دیده از جهان بست او همرزم گاندی اولین وزیر هند مستقل و ستایشگر تاریخ ایرانیان که همواره نگران صلح، امنیت و استقلال کشورهای ضعیف بود، بعد از او دخترش ایندیرا که شوهر پارسی زبان داشت بنام فیروز گاندی و بعد نواسه اش نخست وزیرهند شد.

    ۲۴ می  ۲۴ می مصادف به روز خجسته ای معلم در کشورما تجلیل از این روز به عمل امد، اما معلمان عزیز ضمن تجلیل از این روز خواهان افزودی و پرداخت به وقت معاشات و توزیع نمرات زمین از دولت شده اند.

     ۲۱ می  در ۲۱ می ۱۹۹۱ م  راجیو گاندی ( پارسی- هندی) در جریان تبلیغات انتخاباتی در یک انفجار انتحاری کشته شد، راجیو پسر ایندیراگاندی که به حیث خلبان هوا پیمایی خطوط ایرایندیا بود بعد از مرگ برادر وارد سیاست و بعد از قتل مادرش نخست وزیر هند شد، ولی هنوز دوره اش به پایان نرسیده بود که کناره گیری کرد، سونیا همسر ایتالیایی تبار راجیو اینک بالاترین مقام حزب کنگره را که نهرو پدربزرگش از موسسان ان بود به عهده دارد.

    ۱۸ می مصادف به روز تولد عمرخیام نیشاپوری فیلسوف، ریاضیدان و ادیب بزرگ ایرانی، ۱۸ می ۱۳۸۹م تخریب شهر توس زاد گاه و مدفن فردوسی توسط امیرتیمور.

    ۱۱ می  در ۱۱ می ۱۳۰۴م  غازان مغول که ۹ سال برایرانیان حکومت کرد، در گذشت.  غازان مادرش مسیح و پدرش بودایی بود اما او مسلمان شد و نامش را محمود گذاشت، وی پس از نشستن برجای پدر رفتاری بسیار سختی با مسیحان، بوداییان و پیروان دیگر ادیان را در پیش گرفت، چون سنی بود با شیعان هم بد رفتاری میکرد، بعد از وفاتش در قزوین برادرش ایلخانان که او نیز مسلمان شده بود، ۸ دهه در ایران حکومت کرد، رشوه، فسادمالی، ظلم،تبعض، دسیسه، توطیه و قتل چنان حکومت را فرا گرفته بود که قرنها برای ملت به ارث مانده بود.

    ۱۰ می مصادف به روز مادر: تجلیل و گرامی داشت از مقام والای مادر اولین رهنمایی کودک او که مادر است و زن است.

    ۵ می   ۵ می ۱۸۱۸م زاد روز کارل مارکس روزنامه نگار و اندیشمند المانی، نویسنده کتاب سرمایه، مارکس شخصاً فرضیه خود را از انواع دیگر سوسیالیزم جدا کرد وی نخستین بانی کمونیزم نبود، صدها سال پیش از او مزدک در ایران فرضیه عمومی ساختن دارایی ها و برابری کامل مردم را اعلام و در صدد اجرای افکار خود برامده بود. 

     ۳ می  از نوامبر ۱۹۹۱ به این طرف به پیشنهاد یونسکو و تصویب مجمع سازمان ملل، ۳می همه ساله به عنوان روز جهانی مطبوعات شناخته شده است، ژورنالیستان کشور ما با تجلیل از این روز از مقامات دولتی تقاضایی رهایی ژورنالیست پرکار و موفق کشورما محترم غوث زلمی را نمودند، طی یکسال ایکه گذشت توسط گروپهای درگیردرجنگ در کشورما متاسفانه ۱۱ ژورنالیست کشته و ۱۲۵ تن زندانی هستند.

    اول می  مصادف به روز جهانی کارگران برای اولین باردر اول می ۱۸۸۶م در شهر شیکاگو امریکا ۳۰ هزار کارگر برای بدست اوردن حقوق شان دست به تظاهرات زدند، ساعت کار شان معلوم نبود، در ۱۹۸۹م  در پاریس بیاد قربانیان این روز بنام روز جهانی کارگر از ان تجلیل به عمل امد، در افغانستان از این روز در حال تجلیل به عمل میاید که کارگران کشورما در فقر، بیخانگی، معاش کم امرار حیات  میکنند، سربریدن کارگران در راه قندهار توسط طالبان، مهاجرتهای غیرقانونی کارگران در کشورهای همسایه و صدها مشکل دیگریکه کارگران کشورما به ان دست و گریبان اند، امروز در کشورما یگانه علت معتاد شدن جوانان ما به مواد مخدر بیکاری جوانان ماست در حالیکه افغانستان دارای ذخایر فراوان معادن...، گاز، نفت است و میشود افغانستان را به یک کشورصنعتی مبدل کرد.

    ۳۰ اپریل   در ۳۰ اپریل ۱۹۴۵م به جنگ دوم جهانی خاتمه پایان داده شد، در۳۰ اپریل ۱۷۸۹م  جورج واشنگتن نخستین رییس جمهور امریکا گردید، در ۳۰ اپریل ۱۰۳۰م سلطان محمود غزنوی در گذشت وی در سال ۹۹۸م به جای پدرش سبکتکین به تخت نشست، پدر سبکتکین، الپتکین از افسران ترک، ارتش سامانیان بود، در افغانستان امروزی، خراسان وقت تشکیل یک قلمرو برای خود نمود، سلطان محمود شهرغزنه یا غزنی در ایران خاوری ان وقت را پایتخت خود ساخت و انرا به مرکز تجمع ادیبان و دانشمندان ان زمان تبدیل نمود با وجودیکه نیاکان او فارسی زبان نبودند، شهرت سلطان به دلیل مدح او از سوی همین شاعران و ادیبان بود، فردوسی که برابر کوروش و داریوش به ایران خدمت کرد از شاعران دربار و اما مورد توجه او نبود، سلطان محمود در ابادی شهر غزنه ن لشکرگاه توجه ای زیاد مبذول داشت.

     ۲۹ اپریل   در ۲۹ اپریل۱۹۴۵م زمانیکه ارتش شوروی بیشترنقاط شهر برلین را به تصرف خود دراورده بود، هیتلر در پناهگاه خود در برلین با اوبراون که بیش از یک دهه معشوقه ای او بود و قرارداد ازدواج امضا کرد، چند ساعت بعد این دو خودکشی کردند، هیتلر در هنگام خودکشی ۵۶ سال و معشوقه او ۳۷ سال داشت.

    ۲۸ اپریل   هفده سال پیش در چنین روز مجاهدین افغان بعد از ۱۴ سال جهاد به اشغالگری بیگانه گان در کشور ما خاتمه دادند اما متاسفانه بعد از این پیروزی نتوانستند یک حکومت واحد تشکیل نمایند و نزاع بر سر تصاحب قدرت و امتیاز بیشتر و مداخله ای کشورهای همسایه و سایر کشورهای خارجی مجاهدین را به جان یکدیگر انداختند.

    ۲۷ اپریل   ۲۷ اپریل ۱۹۷۸م مطابق به ۷ ثور، روز به پیروزی رسیدن کودتایی مارکسیستی احزاب خلق و پرچم توسط جنرال عبدالقادر، سعید احمدگلاب زوی و محمد اسلم وطنجار، درنتیجه داود خان اولین رییس جمهور افغانستان با هجده تن از وابسته گان و همکارانش کشته شد  در ۲۷ اپریل ۱۵۲۶م  بابر از امیرزاده گان تیموری در جنگ بر پادشاه هند فایق امد، دهلی را تصرف و دودمان تیموریان هند معروف به مغولان را بنیاد گذاشت.

    ۲۴ اپریل  در ۲۴ اپریل ۱۹۷۰م چین نخستین ماهواره خود را که سنگینتر از ماهواره امریکا و شوروی بود به فضا پرتاپ نمود، چون از این ماهواره اهنگ ( خاور زمین خونین است پخش میشد).

    ۲۳ اپریل  در ۲۳ اپریل ۱۶۱۶م شکسپیر نویسنده ای انگلیس درست در پنجاه و دومین زاد روزش دیده از جهان فروبست، شکسپیر در عین حال یک نویسنده تیاتر بود.( احمد ظاهر هنرمند افغان ما در زاد روزش به قتل رسید، به همین ترتیب واقعات ترور اشخاص معروف یا حادثات تاریخی در یک روز معین از تاریخ اتفاق افتاده، ایا این حادثات تصادفی صورت میگیرد یا قصدی؟

187841zzukfm12dl.gif

     تاریخ یونان باستان  با حاکمیت امپراطوری ترکهای عثمانی در سال ۱۸۲۱، پس از

حدود ۲۰۰۰ سال  باعث نابودی یونان باستان شدند و کشور مدرن یونان بدست انها افتاد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 

روم باستان   روم بخشی از اروپا، ترکیه و شام بود، اکنون بنام ایتالیا یاد میشود....

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%af%db%8c%d9%86+%d8%af%d8%b1+%d8%b1%d9%88%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d8%b

3%d8%aa%d8%a7%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0

     معلومات در مورد سرزمین شام....

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85

       امپرا طور روم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c+%d8%b1%d9%88%d9%85&SSOReturnPage=Check&Rand=0

 قیصر روم کی بود؟.... قیصر روم باعث قتل مسیح شد و بنام مسیح رومیان به فتوحات و قدرت گیری درجهان پرادختند، اکثریت مسیحان در ان زمان مخالف جنگهای صلیبی بودند( به اساس یاد داشتها در کتاب مقدس مسیحان)،  در انوقت رومن ها ازطریق پیروان مسیح فتوحات میکردند واما بعد ها و فعلاْاز پیروان مذهب اسلام، سایرادیان و یا انانیکه کدام عقیده مذهبی ندارند،  برای فتوحات وتفرقه اندازی میان مردم استفاده میکنند. معلومات مختصر در رنگین کمان صلح.

در شرایط کنونی این افراد استفاده جو، هموطنان  ما را به گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و ضد مذهبی تقسیم، تا با تفرقه اندازی بتوانند میان مردم به حاکمیت خود ادامه دهند، برای دور نمودن باور های تفرقه اندازی، نفاق و دشمنی ازاذهان مردم که باعث قتل و کشتارهموطنان ما در طول تاریخ گردیده،  درکشورهای ما،  مبلیغان دینی ما در هر عقیده مذهبی که استنند و یا انا نیکه کدام عقیده ای مذهبی ندارند، میتوانند با تبلیغات و صحبت های شان میان مردم باورهای دوستی، صمیمیت، وحدت میان مردم ، کمک ومساعدت بیکدیگر را جاه گزین این باورهای منفی دراذهان مردم نمایند، ما با این باورهای منفی خود به زندگی، سرنوشت خود و نسلهای اینده ای خود اتش میزنیم.

نقش تمثیل در قدرت گیری

افراد استفاده جو که از انها قبلاً در سایتهای رنگین کمان صلح  نام بردم،  درهر گروه و گروپ مذهبی وضد مذهبی مانند هنرمندان فلم های سینمایی برای بدام انداختن مردم نقش بازی میکنند، از طرز لباس پوشیدن، شکل ظاهری...خود را میان مردمان عادی  زاهد ، پرهیزگار نشان دادن یایک تعداد  با تبلیغات ضدمذهبی خود رامیان مردمان عادی مترقی میدانند....  بطور مثال:  کنترول مردمان عادی درماه مبارک رمضان  توسط افراد مذهبی این گروپ، برای پیروان هرمذهب احادیث از طرف خود وضع نمودن،عقاید خرافا تی را درقوانین مذهبی هرمذهب گنجانیدن و بالای مردمان عادی  قبولاندن، حتی افرادی را از نظر تیپ،  چهره و شکل ظاهری شان در میان خود و مردمان عادی برای تبلیغات واهداف شان  انتخاب میکنند که او بتواند، شما را تحت  تأثیر عقاید و نظریات خود قرار دهد ویا برای مشورت و نظردادن از افرادیکه دارای چهره های مظلوم و ارام باشند مورد استفاده ای خود قرارمیدهند،جنگهای ساختگی،بدگفتن ویا تعریف و تمجید نمودن از  یکدیگر خود .... شما جوانان و نوجوانان به مشاهده ای فلم های هندی علاقه ای خاص دارید  در کشو رهندوستان الکا، کمارسانو و یک تعداد اوازهای خوان های دیگر کشور هند بااهنگ های مقبول شان توانستند جهان سینما را درهند تغیر دهند،  بسیاری از اهنگهای این دو هنرمند با موسیقی ارام  نواخته شده ویا ارام اجرا گردیده، ما از  شنیدن این اهنگ و مشاهده صحنه های فلم این اهنگها لذت میبریم و نمیدانیم این اهنگ ها را کدام اواز خوان ادا نموده و اما هنرمند ان هستند که نقش بازی میکنند و ما را علاقمند به شنیدن این اهنگ های نموده اند، این افراد با تمثیل و نقش بازی کردن باافکار و احسا- سات مردم  جهان بازی میکنند و زندگی مردم  را به تمسخر گرفته اند.

 یک تعداد از این افراد به غیب گویی مصروف اند، از نظر شکل ظاهری ممکن به لباس یک گداپشت دروازه اپارتمان شما ظاهر شوند و یا با  استفاده از لباس و رنگ خاص لباسی ا یکه شما دوست دارید، برای تحت تأثیر قرار دادن شما در مقابل شما ظاهرو به معرفی خصوصیات فامیل و خود شما که تا اندازه ای واقیعت هم دارد، میپردازند،این غیب گویان همه از جمله ای این افراد بوده و پیش از پیش از افرادیکه او را به این منظور کمک میکند همه خصوصیات شما و فامیل شما را مورد مطالعه و بررسی  خود قرار میدهند  ویا با جادو تلقین میکنند  ( اگرما تلقین ذهنی شویم و یا هرانچه واقیعت نداشته باشد اگر انرا ذهن نیمه هوشیار ما بپزیرد،  در زندگی ما یا در دنیا بیرونی ما اتفاق میافتد) و اما  یک تعداد از این افراد درمیان عیسوی ها  و سوسیالستهای اروپا و مهاجرین افغان، با وجود داشتن اقتصاد و وضع مالی خوب، لباس های کهنه به تن میکنند، سیستم کاریا بی درمیان این افراد نظر به درجه تحصیلی و مهم اینکه تا چه اندازه به زبان ان کشور بلدیت دارند، درجه بندی میشود، بهترین زمینه کار و تحصیل برای اطفال و جوانان این افراد مساعد است، تا در اینده بتوانند درامد خوب و زندگی بهتر داشته باشند، درحالیکه جوانان ما را زیادتر مصروف و سرگرم به مسایل سیاسی و مذهبی نگهمیدارند و یا با تفرقه اندازی درمیان جوانان ما ، قسمت زیاد از عمر جوانان ما به فعالیت های سیاسی... به هدر میرود و از تحصیل باز میما نند، عمر رفته دوباره بر نمیگردد...و درنتیجه ای جنگهای داخلی یا جنگ میان کشورها اقتصاد کشورهای ما نیز به طرف صفر و زیر صفر تقرب میکند. 

 در مورد اهنگهای ارام، بعضی ازاین اهنگها در لینک وبلاگ رنگین صلح ۲.. با اهنگهای مذهبی مسلمانان و مسیحان،اهنگهای ارام میهنی در لینک وبلاگهای رنگین کمان صلح موجود است، با شنیدن موسیقی ارام دروجود خود، شما ارامش و حالتی محسوس میشود، مشابه حالتی ایکه شما عبادت میکنید، درهرعقیده ای مذهبی ایکه با شید، امتحان کنید، عبادت خداوند و شنیدن موزیک ارام  یک نوع  ریلکس تراپی استند که با تمرکز ذهنی امکان پزیراست،  اگربه نواختن کدام اله موسیقی بلدیت داشته باشید، اهنگ مورد نظر تانرا بنوازید و یا اهنگی که دوست دارید با خود زمزمه کنید و اما نه اهنگهای ارام با اشعارغمگین کننده و تراژید، یک تعداد از این افراد شنیدن موسیقی رادرمیان مسلمانان منع مینمایند،  در حالت  احساس ارامش ذهنی وگوش دادن به  موسیقی ارام، مغز ما امواج مغزی دارای فریکونسهای منظم به عالم هستی متصاعد میکند، شنیدن موسیقی ارام یک نوع ریلکس تراپی یست.

  ریکی یا انرژی درمانی نیز یک بخش از ریلکس تراپی یست ، انرژی درمانی ارتباط میگیرد به امواج الکترومقناطیسی دورو برما با عالم هستی... : چگونه به خود...Reiki 1 و یابه دیگران انرژی دهیم ...Reiki 2

http://www.youtube.com/watch?v=OIVG9XcGrXA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oCmGjD9j9bU

http://www.youtube.com/watch?v=_1UEXBXNyyQ&feature=PlayList&p=4720BFB06A665299&index=0

قسیمکه در رنگین کمان صلح نیز این موضوع د ربخش انواع طول موج تشریح شد، موج صوتی( موج میخاینکی) یست،  نه موج الکترومقناطیس و اما هر طول موج دارای یک فریکونس منظم است و هر فریکونس دارای اهتزات صوتی منظم ، این اهتزات صوتی میتوانند برای بدن مفید و حجرات بدن را ریلکس واهتزات صوتی حجرات را  تنظیم کند مانند انواع موزیک ارام و ریلکس کننده ویا برخلاف اوازهای خشن میتواند اهتزات صوتی حجرات را تغیروحالت مریضی را در جسم فیزیکی ما سبب گردد، معلومات مفصل در رنگین کمان صلح ۲ (    معلومات در مورد  موج صوتی و... در  رنگین کمان صلح ....، معلومات در مورد ریکی و انواع امواج الکترومقناطیس در رنگین کمان صلح ۱...)  توجیه علمی ریکی یا انرژی درمانی یا ثبوت علمی عمل کرد ریکی....

                                http://metaphysic.blogsky.com/1387/01/17/post-145/

http://www.youtube.com/watch?v=hVyTwSg30So&feature=related

خانم مقناطیسی:

موجودیت جریان های برقی در بدن که در مسیر سیستم عصبی حرکت میکند، این جریان های الکتریکی عصبی سبب ایجاد میدان های الکترومقناطیسی در بدن انسان میشوند، درعمل کردریکی و قوانین ذهنی مانند قانون جذب موجودیت این میدان های الکترومقنا طیسی دربدن شرط است،،از طرف دیگر قلب نیز دارای سیستم الکتریکی خاص استُ عقدات SAN وAVN علاوه بر سیستم عصبی قلب درتقلص واسترخا قلب  رول  بس مهم دارند، در بخش تشخیص امراض قلبی از الکتروکاردیوگرافی قلبی استفاده میشود، معلومات مفصل در رنگین کمان صلح۴... معلومات در مورد سیستم عصبی در رنگین کمان صلح.

http://www.youtube.com/watch?v=U9zyW4P0TG0&feature=channel

معلومات  مختصردر مورد تاریخچه موسیقی...

http://musichistory.blogfa.com/

ایا موعد فرار رسیدن قیامت نزدیک شده؟..

پیروان اکثر ادیان در گذشته و حال با خواندن اهنگهای مذهبی ارام، مراسم مذهبی شانرا نظر به عقا ید شان انجام میدهند و اما پیروان مذهب اسلام درهنگام عبادت بالای خطی ایکه قطبهای مقناطیسی زمین را به هم وصل میکند با استفاده از قطب نما به عبادت میپردازند، ما با هر روش عبادت ازعا لم هستی انرژی میگیریم و باعث منظم شدن ساحه ای مقناطیسی در بدن ما میشود،  معلمان ریکی یا انرژی درمانی به این عقیده هستند: "  در صورتیکه روزانه به تکرار یا دفعات انرژی درمانی یا ریکی نمایید باعث باز شدن چاکره ها یا مراکز انرژی دربدن میشود " که این عمل باعث گرفتن انرژی ازعالم هستی و منظم شدن میدان مقناطیسی بدن میگردد، چنانچه مسلمانان روزانه ۵ وقت به عبادت میپرازند و اما انچه در این روز ها زیاده تر در سا یت های انترنیتی به نشر میرسد، تغیرعقربه ای قطب نما با تغیر قطب های مقناطیسی زمین تا سال ۲۰۱۲ میلادی خواهد بود، اگر تغیر قطب های مقناطیسی زمین به شدت صورت گیرد، همه موجودات زنده در این کره ای خا کی از بین خواهند رفت و همان قیامت یست که در اکثر کتاب های مذهبی در مورد ان  ذکر شده است، در وبلاگ های رنگین کمان صلح در مورد ریکی وانواع  ریلکس تراپی معلومات داده شده است، ( رنگین کمان صلح ۱...).

 http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d9%82%db%8c%d8%b5%d8%b1+%d8%b1%d9%88%d9%85&SSOReturnPage=Check&Rand=0

      عیسی مسیح کی بود؟...

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C

           سرزمین اورشلیم یا بیت المقدس  یا فلسطین زاد گاه عیسی...

اhttp://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85

      

        جنگهای صلیبی

  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%

A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C

     http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b3%db%8c%d8%b1+%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c+%d8%ac

%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%b5%d9%84

%db%8c%d8%a8%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af+%d8%ac%

d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c+%d8%b5%d9%84%db

%8c%d8%a8%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0

         معلومات در مورد سرزمین اریانا یا خراسان

http://www.ahmadshahmassoud.com/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=428

             امپراطور پرشیا

http://fouman.com/Farsi/8510_Persian_Empire.htm

http://www.youtube.com/watch?v=caZgxyGz_C8&feature=related

       تاریخ افغانستان  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D9%81%

D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

      تاریخ ایران

    http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

     حمله مغولها در ایران

 http://www.iranseda.ir/old/showfullitem/?r=118861

       تاثیر حمله مغولان بر دانش، فرهنگ و اموزش

http://www.shadhisgroup.blogfa.com/post-31.aspx

http://www.azargoshnasp.net/genocide/Moghol/asnaadparakandeh.htm

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1888236

        هلاکو و چنگیزخان مغول

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86

http://shalamshoorba.blogfa.com/post-278.aspx

       علل حمله مغولها به ایران

 http://www.daneshju.ir/forum/f493/t36128.html

         

187841zzukfm12dl.gif

            تاریخ اروپا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7#.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE_.D8.A7.D8.B1.D9.88.D9.BE.D8.A7

          تاریخ عربستان سعودی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C

         تاریخ خاور میانه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87

         تاریخ امریکا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB

%8C%D8%AE_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

           تاریخ چین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%

D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86

          تاریخ وروسیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87

          کشور های مغلولستان، ترکمنستان وقزاقستان

http://iranpardis.com/showthread.php?t=26650

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

           کشورهای ازبکستان، ارمنستان ، اذربایجان و تاجکستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%

A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%

B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

            کشورهای قزاقستان، قرغزستان وکردستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%BA%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9

%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

            کشورهای ارمنستان، گرجستان و ترکیه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

           کشورهای پشتونستان و بلوچستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%

A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

          کشورهای هند، پاکستان جامو و کشمیر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88_%D9%88_%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1

            عراق

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82

       187841zzukfm12dl.gif   

      تاریخچه ادیان

http://www.pasokhgoo.ir/fa/node/4046

           تاریخ یهودیت

http://www.yahood.net/Book/baziche/moghadame/0.htm

             تاریخ مسیحت

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%20%d9%85%d8%b3%db%8c%d

8%ad%db%8c%d8%aa&SSOReturnPage=Check&Rand=0

          تاریخ اسلام

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7

%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

            سوسیالیزم در اتحاد شوروی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%

D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1_%D8

%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D

8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

             انقلاب  کمونستی در چین

http://tvr.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=6246

            187841zzukfm12dl.gif

           تاریخ  اروپا   و عصر رنسانس در اروپا....

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

          

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b1%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3&SSOReturnPage=Check&Rand=0

        http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3

         تاریخ کانادا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB

%8C%D8%AE_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7

           تاریخ قاره استرالیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A7%

D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

               تاریخ  کشور ایتالیا

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

               تاریخ  فرانسه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%

               تاریخ معاصر بریتانیا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae+%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1+%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8

%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7&SSOReturnPage=Check&Rand=0

                تاریخ المان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AA%D8%A7%D8

%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

                     تاریخ افریقا

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87+%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c+%d8%aa

%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae&SSOReturnPage=Check&Rand=0

   20-07-09 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |

شنبه هشتم فروردین ۱۳۸۸ 21:40

 ۱۰        

              روز شمار تاریخ

      ۱۹ اگست مصادف به روز استراد استقلال کشورما  ۹۰ سال قبل در ۱۹ اگست ۱۹۱۹م مطابق ۲۸ اسد ۱۲۹۸ خورشیدی، افغانهای ازادی خواه ، به استعمار انگلیس د رسومین جنگ خونین با دست خالی ( به سرزمینی ایکه در امپراطوری ان خورشید غروب نمیکرد)،در افغانستان عزیزخاتمه دادن، این جنگهای خونین درمیان سالهای ۱۸۳۹م الی ۱۹۱۹م اتفاق افتاد، درود به روح شهیدان ازادی.

  "نمیگردم زعزم خویش منم مفتون ازادی"  "وطن لیلی من باشد منم مجنون ازادی"

   در مورد امیرامان الله خان قهرمان ملی استراد استقلال کشور

http://www.armanemili.af/spip.php?article640

http://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9% 

    ۲۴ اگست   قتل عام مذهبی در ۲۴ اگست ۱۵۷۲م ، کاتولیکها که اکثریت مذهبی بودند در شهر پاریس هفتادهزار پروتستان مرد، زن و کودک را سربریدند، زیرا شهزاده پروتستانت بنام هانری ناوار با خواهرشاه کاتولیک فرانسه ازدواج کرده بود و کاتولیکها از ان بیم داشتند که سلطنت بدست پروتستها خواهد افتاد و سرانجام هانری ناوا را دستگیر و او را مجبور ساختند که کاتولیک شود، در ۲۴ اگست ۱۸۱۴م نیروی های انگلیسی شهر واشنگتن را تصرف و کاخ سفید را اتش زدند، در ۲۴ اگست ۱۹۱۲م کنگره امریکا با تصویب یک قانون اجازه داد که کارکنان ادارات بدون ترس به ضد مقامات بالادست خود به دادگاه شکایت و یا افشاگری کنند.

     ۲۶ اگست  زاد روز لاوزیه شمیدان فرانسوی در ۱۷۴۳م، وی پدر دانش شیمی نوین، لاوزیه واژه اکسیجن و هایدورجن را به این دو گاز گذاشت، وی میگفت: حیات و حریق بدون اکسیجن وجود نخواهد داشت،  در ۱۷۹۴م با وارد شدنش در سیاست گردن زده شد، در ۲۶ اگست ۲۰۰۳م سازمان ملل ضمن تصویب قطعنامه حمله مسلحانه به دوایر و کارکنان سازمان ملل و موسسات کمکهای انسانی  را جنایات جنگی اعلام نمود.

    ۲۷ اگست  تصرف اصفهان به دست تمیور لنگ و قتل عام اصفهانی ها در ۲۷ اگست۱۳۸۷م.

    ۲۸ اگست  گویته داستان نگار، درام نویس، شاعر، طنزنویس، تصویر گر،فیلسوف، دانشمند و انسان شناس المانی در ۲۸ اگست ۱۷۴۳م  در فرانکفورت المان به دنیا امد، وی افکار فلسفی خود را در قالب داستان و یا نمایشنامه بیان میکرد تا در ذهن مردم عادی نقش میبست و به زندگی انان شکل میداد وی از مبارزان عدالت اجتماعی، آزادی و نیز به ضدفساد و تباهی و از همفکران شیلر بود.

    ۲۹ اگست  در ۲۹ اگست ۱۸۴۲م جنگ اول تریاک میان چین و انگلیسها و در نتیجه به پیروزی انگلستان پایان یافت، دولت چین پزیرفت که بنادر چین از کانتون تا شانگهای به روی کشتی های قدرت های بزرگ باز باشد و تعرفه های گمرکی تجار انگلیسی ثابت بماند و دولت چین  از بابت غرامت جنگ ۲۱ میلیون اونس نقره به دولت انگلیس بدهد، انگلستان سالها بود که تریاک محصول هند را به چین صادر میکرد و چینی های میهن دوست با تشویق دولت به کشتی های انگلیسی حمله و صندوق های تریاک شانرا به دریا ریختند که این امر بهانه ای جنگی شد که مورخان به ان نام جنگ تریاک را نهادند.  

    اول سپتمبر  روزیکه جنگ جهانی دوم اغاز شد.

    دوم سپتمبر  مصادف به زاد روز زنده یاد احمدشاه مسعود 

                                         http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF                                                           

      دوم سپتمبر روزیکه المان ابر قدرت جهان شد.

      ۹ سپتمبر  هشتمین سالروز عروج ملکوتی شهید مسعود

http://www.khawaran.com/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AF-%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B9%D9%88%D8%AF/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%80%D9%80%D9%80%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B9%D9%88%D8%AF.html

 

.
تصاویر زیبا (شمع)

امروز در تاریخ جهان

http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp

بقیه روز شمار تاریخ به رنگین کمان صلح (۱).... مراجعه شود 

سلولهای بنیادی چیست؟

 سلول های بنیادی قادرند به طور نامحدود هر نوع سلول را به وجود آورند كه این خصوصیت باعث استفاده حیرت آور این سلول ها در علم پیوند شده است. علاوه بر این می توان به گونه ای این سلول ها را از نظر ژنتیكی تغییر داد تا پس از پیوند دفع نشوند. كارهایی كه در این رابطه تا به حال انجام شده اند عبارتند از:
۱- سلول های ماهیچه قلب توان تكثیر طی دوره بزرگسالی را ندارند و هرگاه با جراحت یا ایسكمی، به بافت مزبور آسیبی برسد بافت غیرفعال جایگزین سلول های ماهیچه ای قلب فعال می شوند. سلول های بنیادی جنینی توان تبدیل به سلول های ماهیچه ای قلب را دارند كه از آنها می توان در درمان موارد سكته های قلبی كه عامل اصلی آسیب به ماهیچه قلب هستند و همچنین در موارد اختلالات مادرزادی قلبی استفاده كرد.
۲- سلول های بنیادی خون ساز در علم پیوند مغز استخوان برای درمان بعضی بیماری های خونی مانند تالاسمی و همچنین سرطان های افراد بزرگسال و خردسال به كار می روند كه در ایران از سال ۱۳۷۱ در مركز هماتولوژی و انكولوژی و پیوند مغز استخوان واقع در بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران و دانشگاه علوم پزشكی شیراز انجام می شود.
۳- سلول های مولد انسولین از سلول های بنیادی جنینی موش و انسان به دست آمده اند كه می توانند راهگشایی در درمان بیماری دیابت باشند.
۴- سلول های عصبی از سلول های بنیادی جنینی به دست آمده اند كه از آنها می توان در درمان بیماری های تخریب شونده سیستم عصبی مانند پاركینسون و یا آلزایمر استفاده كرد.
۵- سلول های پوستی از سلول های بنیادی جنینی به دست آمده اند كه از این سلول ها می توان در درمان سوختگی ها و بهبود زخم ها استفاده كرد.
۶- تبدیل سلول بنیادی به سلول های سازنده غضروف و استخوان
۷- تبدیل سلول بنیادی به سلول كبدی
۸- تولید لوله گوارش از سلول های بنیادی

http://www.avaxnet.com/showthread.php?tid=315
 

کمپیوتر و پیشگیری از عوارض ان در بینایی

http://ylym.wordpress.com/2008/02/14/%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%86%d8%a7%db%8c/بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar20.sub.ir


ادامه مطلب
نوشته شده توسط خاطره  | لینک ثابت |